FundatorzyUNIJNE akty prawne dotyczące czynników chłodniczych (F-gazy)

1.

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady nr 842/2006 z dnia 17 maja 2006 r. w sprawie niektórych fluorowanych gazów cieplarnianych

[pobierz w wersji    pdf]

2.

Rozporządzenie Komisji Europejskiej nr 1493/2007 z dnia 17 grudnia 2007 r. określające format sprawozdań, które mają być składane przez producentów, importerów i eksporterów niektórych fluorowanych gazów cieplarnianych

[pobierz w wersji pdf]

3.

Rozporządzenie Komisji Europejskiej nr 1494/2007 z dnia 17 grudnia 2007 r. określające formę etykiet oraz dodatkowe wymogi dotyczące etykietowania produktów i urządzeń zawierających niektóre fluorowane gazy cieplarniane

[pobierz w wersji pdf]

4.

Rozporządzenie Komisji Europejskiej nr 1516/2007 z 19 grudnia 2007r. ustanawiające standardowe wymogi w zakresie kontroli szczelności w odniesieniu do stacjonarnych urządzeń chłodniczych i klimatyzacyjnych oraz pomp ciepła zawierających niektóre fluorowane gazy cieplarniane

[pobierz w wersji pdf]

5.

Rozporządzenie Komisji Europejskiej nr 303/2008 z dnia 2 kwietnia 2008 r. określające minimalne wymagania i warunki dotyczące wzajemnego uznawania certyfikacji przedsiębiorstw i personelu w odniesieniu do stacjonarnych urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych i pomp ciepła zawierających niektóre fluorowane gazy cieplarniane

[pobierz w wersji pdf]

6.

Rozporządzenie Komisji Europejskiej nr 307/2008
z dnia 2 kwietnia 2008 r. ustanawiające minimalne wymagania w zakresie programów szkoleniowych oraz warunki wzajemnego uznawania zaświadczeń o odbytym szkoleniu dla personelu w odniesieniu do wykorzystywanych w niektórych pojazdach silnikowych systemów klimatyzacyjnych zawierających niektóre fluorowane gazy cieplarniane

[pobierz w wersji pdf]

7.

Rozporządzenie Komisji Europejskiej nr 308/2008
z dnia 2 kwietnia 2008 r. określające formę powiadamiania o programach szkoleń i certyfikacji państw członkowskich

[pobierz w wersji pdf]

8.

 

 

 

 

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR 517/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie fluorowanych gazów cieplarnianych i uchylenia rozporządzenia (WE) nr 842/2006

UWAGA! W polskim tłumaczeniu nowego rozporządzenia UE w sprawie F-gazów (nr (UE) 517/2014) jest istotny błąd w punkcie 13 Załącznika III. Wyłączenie spod zakazu zawartego w tym punkcie powinno dotyczyć (zgodnie z oryginalnym tekstem angielskim): obiegów chłodniczych pierwszego stopnia w układach kaskadowych, w których można stosować fluorowane gazy cieplarniane o GWP poniżej 1500

 

[pobierz w wersji pdf] 

9.


Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 1191/2014 z dnia
30 października 2014 r.
określające format i sposób składania sprawozdania, o którym mowa w art. 19 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 517/2014 w sprawie fluorowanych gazów cieplarnianych

[pobierz w wersji pdf]

10.


Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 2015/2066 z dnia
17 listopada 2015 r.
ustanawiające, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 517/2014, minimalne wymagania i warunki dotyczące wzajemnego uznawania certyfikacji osób fizycznych dokonujących instalacji, serwisowania, konserwacji, napraw lub likwidacji rozdzielnic elektrycznych zawierających fluorowane gazy cieplarniane bądź dokonujących odzysku fluorowanych gazów cieplarnianych ze stacjonarnych rozdzielnic elektrycznych

[pobierz w wersji pdf]

11.


Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 2015/2067 z dnia
17 listopada 2015 r.
ustanawiające, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 517/2014, minimalne wymagania i warunki wzajemnego uznawania certyfikacji osób fizycznych w odniesieniu do stacjonarnych urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych i pomp ciepła oraz agregatów chłodniczych samochodów ciężarowych i przyczep chłodni, zawierających fluorowane gazy cieplarniane, a także certyfikacji przedsiębiorstw w odniesieniu do stacjonarnych urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych i pomp ciepła zawierających fluorowane gazy cieplarniane

[pobierz w wersji pdf]

12.


Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 2015/2068 z dnia
17 listopada 2015r.
ustanawiające, zgodnie z rozporządzeniem  Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 517/2014, formę etykiet dla produktów i urządzeń zawierających fluorowane gazy cieplarniane

[pobierz w wersji pdf]

   
POLSKIE akty prawne dotyczące czynników chłodniczych (F-gazy)

1.

Ogłoszenie Ministerstwa Środowiska z 11/2007 wyjaśniające postanowienia Rozporządzenia PEiR nr 842/2006

[pobierz w wersji pdf]

2.

Ogłoszenie Ministerstwa Środowiska z 8/2008 w sprawie certyfikacji personelu i firm branży chłodnictwa i klimatyzacji

[pobierz w wersji pdf]

3.

Komunikat Ministerstwa Środowiska w sprawie certyfikacji
F-gazowej – informacja dotycząca certyfikatów przy wykorzystywaniu niektórych fluorowanych gazów cieplarnianych w sektorze chłodnictwa, klimatyzacji i pomp ciepła oraz w sektorze ochrony przeciwpożarowej po dniu
4 lipca 2011 r.

[pobierz w wersji pdf]

4.
Ustawa o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych z dnia
15 maja 2015r.
 [pobierz w wersji pdf]
5.
Rozporządzenie Ministra Rozwoju z 3 grudnia 2015r.
w sprawie wskazania podmiotu pełniącego funkcję jednostki certyfikującej przedsiębiorców oraz jednostki certyfikującej personel
[pobierz w wersji pdf] 
6.
Rozporządzenie Ministra Rozwoju z 3 grudnia 2015r.
w sprawie jednostkowych stawek opłat za czynności realizowane przez jednostkę certyfikującą personel
[pobierz w wersji pdf]
7.
Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 10 grudnia 2015r
.
w sprawie wzoru wniosku o wydanie certyfikatu dla przedsiębiorców, wzoru tego certyfikatu i jego opisu oraz wysokości jednostkowych stawek opłat pobieranych przez jednostkę certyfikującą przedsiębiorców
[pobierz w wersji pdf]
8.
Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 10 grudnia 2015r
.
w sprawie minimalnych wymagań dotyczących wyposażenia technicznego przedsiębiorcy prowadzącego działalność polegającą na instalacji, konserwacji lub serwisowaniu urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych lub pomp ciepła i systemów ochrony przeciwpożarowej, zawierających fluorowane gazy cieplarniane
[pobierz w wersji pdf]
9.
Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 grudnia 2015r
.
w sprawie wymagań dotyczących wyposażenia technicznego jednostek prowadzących szkolenia w zakresie odzysku substancji kontrolowanych oraz fluorowanych gazów cieplarnianych z systemów klimatyzacji w niektórych pojazdach silnikowych, minimalnych wymagań dotyczących wiedzy teoretycznej i doświadczenia praktycznego osób prowadzących szkolenia, wzoru zaświadczenia o odbytym szkoleniu i wysokości jednostkowych stawek opłat
[pobierz w wersji pdf]
10.
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12 grudnia 2015r
.
w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów
[pobierz w wersji pdf]
11.
Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 16 grudnia 2015r.
w sprawie sposobu przeprowadzania kontroli spełniania warunków uzyskania certyfikatu dla przedsiębiorców
[pobierz w wersji pdf] 
12.
Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 17 grudnia 2015r
.
w sprawie minimalnych wymagań dotyczących wyposażenia technicznego do prowadzenia szkoleń i przeprowadzania egzaminów, wiedzy teoretycznej i doświadczenia praktycznego osób przeprowadzających egzaminy oraz prowadzących szkolenia, wymagań dotyczących przeprowadzania egzaminów, a także wzorów dokumentu potwierdzającego złożenie egzaminu z wynikiem pozytywnym, wniosku o wydanie certyfikatu i certyfikatów dla personelu
[pobierz w wersji pdf]
13.
Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 17 grudnia 2015r
.
w sprawie minimalnych wymagań dotyczących wyposażenia technicznego odpowiedniego dla wykonywania czynności objętych certyfikatem dla personelu
[pobierz w wersji pdf]

14.


Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 8 stycznia 2016r.
w sprawie Centralnego Rejestru Operatorów i Systemów Ochrony Przeciwpożarowej
[pobierz w wersji pdf]
15.
Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 stycznia 2016r.

w sprawie sprawdzania pod względem wycieków urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych i pomp ciepła oraz systemów ochrony przeciwpożarowej zawierających substancje kontrolowane
[pobierz w wersji pdf]
16.
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 stycznia 2016r.
w sprawie wzoru Karty Urządzenia i wzoru Karty Systemu Ochrony Przeciwpożarowej oraz sposobu ich sporządzania i prowadzenia
[pobierz w wersji pdf]
17.
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 19 stycznia 2016r.
w sprawie sprawozdań dotyczących substancji zubażających warstwę ozonową lub fluorowanych gazów cieplarnianych
[pobierz w wersji pdf]
18.

Ustawa z dnia 12 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych oraz niektórych innych ustaw

[pobierz w wersji pdf]
19

Tekst jednolity Ustawy o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz niektórych fluorowanych gazach 15 maja 2015.

Obwieszczenie z dnia 28 września 2017

[pobierz w wersji pdf]

 

ZamknijNa tej stronie internetowej wykorzystywane są pliki cookies zbierane do celów statystycznych i wykorzystywane do poprawnego działania serwisu www.
Warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies można zmienić w ustawieniach przeglądarki - niedokonanie zmian ustawień przeglądarki jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zapisywanie.