FundatorzyI    INFORMACJA o Rozporządzeniu (UE) 2015/2067

8 grudnia 2015 roku wchodzi w życie nowe rozporządzenie unijne regulujące proces egzaminowania i warunki uznawania Certyfikatów F-gazowych.

Pełna nazwa rozporządzenia brzmi:

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2015/2067 z dnia 17 listopada 2015 r. ustanawiające, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 517/2014, minimalne wymagania i warunki wzajemnego uznawania certyfikacji osób fizycznych w odniesieniu do stacjonarnych urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych i pomp ciepła oraz agregatów chłodniczych samochodów ciężarowych i przyczep chłodni, zawierających fluorowane gazy cieplarniane, a także certyfikacji przedsiębiorstw w odniesieniu do stacjonarnych urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych i pomp ciepła zawierających fluorowane gazy cieplarniane

Nowe rozporządzenie doprecyzowuje zapisy Rozporządzenia (UE) 517/2014 dotyczące certyfikacji:

        1.  rozszerza wymóg posiadania certyfikatu na czynności związane z agregatami chłodniczymi samochodów ciężarowych i ppprzyczep chłodni od dnia 1 lipca 2017 roku

        2. rozszerza wymagania dotyczące treści programów certyfikacji o czynniki alternatywne

        3. precyzuje katalog odstępstw od obowiązku posiadania Certyfikatu F-gazowego

Rozporządzenie definiuje kilka odstępstw obowiązku posiadania certyfikatów:

1.  Zgodnie z art 3 pkt. 3 z obowiązku posiadania certyfikatu F-gazowego Rozporządzenie zwalnia osoby dokonujące napraw i instalacji układów zawierających F-gazy pod nadzorem osób z certyfikatami F-gazowymi w zakresie:

               a) spawania i lutowania elementów systemu, gdy osoby dokonujące tych czynności   posiadają odpowiednie kwalifikacje wymagane na podstawie krajowych przepisów

               b) odzysku fluorowanych gazów cieplarnianych z urządzeń o zawartości fluorowanych gazów cieplarnianych poniżej 3 kg i poniżej 5 ton ekwiwalentu CO2 pod pewnymi warunkami

2. Ponadto art 3 pkt 4. zwalnia osoby fizyczne wykonujące prace serwisowe od wymogu posiadania certyfikatu, o ile zostaną spełnione następujące warunki łącznie:

               a) uczestniczą one w szkoleniu w celu uzyskania certyfikatu uprawniającego do wykonywania danej czynności;

               b) wykonują one daną czynność pod nadzorem osoby posiadającej certyfikat uprawniający do wykonywania tej czynności, za która ta osoba ponosi pełną odpowiedzialność.

Odstępstwo przewidziane jest na okres nieprzekraczający łącznie 24 miesięcy.

3. Art 4 pkt. 3 precyzuje, że Certyfikacja nie dotyczy produkcji i napraw odbywających się w obiektach producenta w odniesieniu do urządzeń zawierających F-gazy

Zgodnie z art 11. Rozporządzenie (WE) nr 303/2008 traci moc.

II     KOMUNIKAT Fundacji PROZON

PROZON Fundacja Ochrony Klimatu po konsultacjach ze Słowacką Jednostką Certyfikującą, czeską jednostką egzaminującą oraz polskimi agendami rządowymi informuje, że:

1.  wszystkie, wydane do tej pory przez CO CHKT ( Słowacką Jednostkę Certyfikacyjną) oraz Ministerstwo Środowiska Republiki Czeskiej, Certyfikaty F-gazowe zachowują ważność  do czasu na jaki zostały wydane

2. wszystkie wymienione w pkt. 1 certyfikaty obejmują czynności związane z agregatami chłodniczymi samochodów ciężarowych i przyczep chłodni, gdyż egzaminy obejmowały tę kategorię urządzeń

3. od grudnia 2015 roku wszystkie egzaminy prowadzone przez CO CHKT i SCHKT (słowackie i czeskie jednostki) będą odbywać się zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM (UE) 2015/2067 z dnia 17 listopada 2015 roku

4. dla wszystkich posiadaczy certyfikatów wydanych na czas oznaczony na podstawie rozporządzenia 303/2008 roku, przed upływem ich ważności zostaną zorganizowane bezpłatne egzaminy z zakresu czynników alternatywnych. Egzamin odbędzie się najprawdopodobniej na bazie platformy REAL Alternatives w trybie on-line. Na podstawie zdanego egzaminu oraz przy zachowaniu procedury przedłużania certyfikatów, zostaną wydane nowe certyfikaty F-gazowe na podstawie (UE) 2015/2067.

Poniżej przedstawiamy Państwu fragment informacji przekazanej przez Departament Ochrony Powietrza, dotyczący uznawalności  Certyfikatów F-gazowych.

 

„…uprzejmie informuję, iż certyfikaty tzw. f-gazowe wydawane w innych krajach UE będą uznawane w Polsce pod warunkiem posiadania tłumaczenia przysięgłego tego dokumentu na język polski, zgodnie z art. 44 projektowanej ustawy o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych, który brzmi następująco:

,,Art. 44. Certyfikaty lub zaświadczenia wydane w innych państwach członkowskich Unii Europejskiej są uznawane, gdy posiadacz certyfikatu lub zaświadczenia dysponuje tłumaczeniem przysięgłym certyfikatu lub zaświadczenia na język polski.”

W projektowanej ustawie nie znajdują się przepisy, które przewidują wymianę certyfikatów lub odpłatną ich rejestrację, albo uzyskanie certyfikatów w trybie uproszczonym w odniesieniu do f-gazów. Zgodnie z art. 65 projektowanej ustawy świadectwa kwalifikacji uzyskane na podstawie obowiązującej aktualnie ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową (Dz. U. z 2014 r. poz. 436) będą ważne na okres na jaki zostały wydane, ale tylko w odniesieniu do substancji kontrolowanych, a nie do f-gazów. Art. 65 projektowanej ustawy brzmi następująco:

,,Art. 65. Świadectwa kwalifikacji wydane na podstawie przepisów ustawy, o której mowa w art. 75,zachowują ważność przez okres, na jaki zostały wydane, zastępując w swoim zakresie certyfikaty dla personelu, o których mowa w art. 20 niniejszej ustawy,w stosunku do czynności wykonywanych w odniesieniu do substancji kontrolowanych wymagających, zgodnie z przepisami niniejszej ustawy, posiadania certyfikatu dla personelu.”

 

Departament Ochrony Powietrza Wydział do spraw Zarządzania Emisjami Gazów Cieplarnianych
Ministerstwo Środowiska

ZamknijNa tej stronie internetowej wykorzystywane są pliki cookies zbierane do celów statystycznych i wykorzystywane do poprawnego działania serwisu www.
Warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies można zmienić w ustawieniach przeglądarki - niedokonanie zmian ustawień przeglądarki jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zapisywanie.