Fundatorzy
Marcin Kowacz


Absolwent Politechniki Krakowskiej, Specjalność „Ogrzewnictwo, klimatyzacja, ochrona powietrza i termiczna utylizacja odpadów”. Ukończył studia Podyplomowe na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie „przygotowujące do wykonywania zawodu nauczyciela przedmiotów zawodowych”, Szkołę Trenerów w Centrum Skutecznego Działania w Krakowie, a także studia podyplomowe na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie, „Zarządzanie projektem badawczym i komercjalizacja wyników badań”. Został członkiem IPMA POLSKA zdając egzamin kwalifikacyjny poziom D a następnie ukończył studia podyplomowe na Politechnice Krakowskiej, Specjalność „Audyt energetyczny budynku na potrzeby termomodernizacji oraz oceny energetycznej budynków”.
W swojej pracy zawodowej był odpowiedzialny m.in. za opracowywanie koncepcji i projektów oraz rozwiązań technicznych do projektowanych i wykonywanych urządzeń i instalacji, chłodniczych, za realizowane badania laboratoryjne, naukowe i doświadczalne procesów i urządzeń chłodniczych oraz za organizację  i nadzór nad  realizacją prac badawczych i badawczo-rozwojowych  związanych z problematyką szeroko pojętego chłodnictwa klimatyzacji oraz pozyskiwania ciepła z odnawialnych źródeł energii „pomp ciepła”. Obecnie odpowiada za prace badawczo - rozwojowe i wdrażanie do seryjnej  produkcji technologii wysokoefektywnych, samo -diagnozujących się agregatów inverterowych opartych o sterowniki PLC
Wielokrotnie powoływany do pełnienia roli eksperta podczas opracowywania ekspertyz oraz analiz technicznych urządzeń i instalacji z branży chłodniczej.
Od 2006r. wykładowca i trener szkoleń dla pracowników branży związanej z chłodnictwem, klimatyzacją, ogrzewaniem i odnawialnymi źródłami energii.
Od 2014r. pełni funkcję wykładowcy i trenera zajęć praktycznych w ramach organizowanych przez Fundację PROZON szkoleń technicznych, wcześniej z zakresu substancji kontrolowanych a obecnie F-gazów, dedykowanych dla specjalistów branży chłodniczej i klimatyzacyjnej.
Od 2018r. wykładowca i trener zajęć praktycznych z dziedziny technologii wysokoefektywnych inverterowych agregatów chłodniczych i urządzeń chłodniczych samo-diagnozujących się.
Stawia nacisk na warsztatowe podejście do zdobywania umiejętności. Prowadzone przez niego zajęcia cenione są za praktyczne podejście do kształcenia umiejętności poparte bardzo bogatym doświadczeniem zdobytym podczas pracy zawodowej.


Artur Hamera

Absolwent Politechniki Krakowskiej, wydział mechaniczny, specjalność „Urządzenia chłodnicze i klimatyzacyjne”. Ukończył studia Podyplomowe na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie „przygotowujące do wykonywania zawodu nauczyciela przedmiotów zawodowych”.
 
W swojej pracy zawodowej był odpowiedzialny m.in. za dobór rozwiązań i komponentów instalacji zarówno dla chłodnictwa komercyjnego i przemysłowego oraz za organizację i prace badawcze nad innowacyjnymi rozwiązaniami w technice chłodniczej obejmujących takie aspekty jak wymienniki ciepła, sprężarki chłodnicze, instalacje niskotemperaturowe alternatywne czynniki chłodnicze.
 
Autor kilku artykułów umieszczonych w prasie branżowej, od blisko 15 lat prowadzi szkolenia teoretyczne i praktyczne a także egzaminy dla pracowników branży związanej z chłodnictwem, klimatyzacją i odnawialnymi źródłami energii.
 
Od 04.2014r. pełni funkcję wykładowcy i trenera zajęć praktycznych w ramach organizowanych przez Fundację Prozon szkoleń technicznych, wcześniej z zakresu substancji kontrolowanych a obecnie F-gazów, dedykowanych dla specjalistów branży chłodniczej i klimatyzacyjnej.
Prowadzone przez niego szkolenia są wysoko oceniane za praktyczne podejście i mocny nacisk na analityczny sposób rozwiązywania problemów.


Konrad Szot

Absolwent Mechaniki i Budowy Maszyn na wydziale Mechanicznym Politechniki Krakowskiej. Ukończona specjalność Urządzenia Chłodnicze i Klimatyzacyjne.
W swojej pracy zawodowej był odpowiedzialny m.in. za projektowanie układów chłodniczych, obliczanie i modelowanie 3D lamelowych wymienników ciepła, projektowanie spersonalizowanych chillerów do celów medycznych.
Od grudnia 2015 r. pełni funkcję wykładowcy i trenera zajęć praktycznych w ramach organizowanych przez Fundacje PROZON szkoleń technicznych z zakresu certyfikacji F-Gazowej.


Paweł Mitkowski

„Absolwent Politechniki Warszawskiej, Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych, kierunek Mechanika i Budowa Maszyn, specjalizacja Maszyny Robocze ciężkie.

W swojej pracy zawodowej był odpowiedzialny m.in. za wsparcie techniczne autoryzowanej sieci serwisowej Carrier Transicold, audyty techniczne i szkolenia branży chłodniczej i klimatyzacyjnej.

Od 2017r. pełni funkcję wykładowcy i trenera zajęć praktycznych i teoretycznych organizowanych przez Fundacje PROZON z zakresu F-gazów oraz szkoleń teoretycznych z zakresu Lutowania Twardego.

Prowadzone przez niego szkolenia są cenione za zaangażowanie, łatwość przekazywania wiedzy i indywidualne podejście do kursantów.”


Martyna Jankiewicz

Absolwentka Politechniki Warszawskiej na kierunku Technologia Chemiczna, na specjalizacji Funkcjonalne Materiały Polimerowe, Elektroaktywne i Wysokoenergetyczne.

W swojej pracy zawodowej była odpowiedzialna m.in. za przygotowanie szkoleń praktycznych z lutowania twardego, F-gazów oraz za prowadzenie Laboratorium czynników i olejów chłodniczych, Laboratorium wzorcującego, zajmującego się kalibracją urządzeń dla branży chłodniczej. Ponad to, wprowadziła System Jakości oparty na normie PN-EN ISO/IEC 17025.

Od 2017 pełni funkcję wykładowcy i trenera zajęć praktycznych w ramach organizowanych przez Fundacje PROZON szkoleń technicznych z zakresu napełniania zbiorników ciśnieniowych. Prowadziła szereg szkoleń z identyfikacji i analizy czynnika chłodniczego w zbiornikach ciśnieniowych.

Prowadzone przez nią szkolenia są cenione za praktyczne podejście do poruszanych tematów oraz warsztatowy charakter zajęć.


Michał Sobieraj
 
Absolwent i pracownik naukowy Politechniki Warszawskiej.
W swojej pracy zawodowej jest odpowiedzialny m.in. za badania układów chłodniczych z CO2 i prowadzenie zajęć dydaktycznych z zakresu techniki cieplnej i chłodnictwa. Autor publikacji naukowych w czasopismach International Journal of Refrigeration i Applied Thermal Engineering dotyczących zastosowania R744 w chłodnictwie.
Od 2017 r. pełni funkcję wykładowcy i trenera zajęć praktycznych w ramach organizowanych przez Fundacje PROZON szkoleń technicznych z zakresu chłodnictwa z zastosowaniem dwutlenku węgla R744.
Prowadzone przez niego szkolenia są cenione za indywidualne podejście do kursanta i praktyczne przekazanie wieloletniej wiedzy akademickiej.

Tomasz ŁokietekAbsolwent Politechniki Szczecińskiej i Politechniki Poznańskiej. Członek Międzynarodowego Instytutu Chłodnictwa oraz Towarzystwa Chłodnictwa, Klimatyzacji i Pomp Ciepła SIMP.

Pracuje jako adiunkt w Katedrze Klimatyzacji i Transportu Chłodniczego Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie oraz nauczyciel zawodu w Technikum Chłodnictwa i Klimatyzacji. Audytor energetyczny.

W swojej pracy zawodowej jest odpowiedzialny m. in. za elektromechanikę urządzeń chłodniczych. Autor i współautor kilkudziesięciu publikacji oraz ekspertyz technicznych z zakresu chłodnictwa i klimatyzacji. Prowadzi szkolenia praktyczne w zakresie f-gazów, elektromechaniki chłodniczej.

Od 2018 r. pełni funkcję wykładowcy i trenera zajęć praktycznych w ramach organizowanych przez Fundację PROZON szkoleń technicznych z zakresu palnych czynników alternatywnych REAL Alternatives.

Prowadzone przez niego szkolenia są cenione za znakomite połączenie wiedzy akademickiej z wieloletnią praktyką. 


Dr inż. Piotr Kopeć

„Absolwent i Doktorant Wydziału Mechanicznego Politechniki Krakowskiej, specjalność „Urządzenia Chłodnicze i Klimatyzacyjne”.

W swojej pracy zawodowej był odpowiedzialny m.in. za, kształcenie studentów z zakresu chłodnictwa, klimatyzacji, wymiany ciepła, projektowaniem układów chłodniczych, prowadzeniem szkoleń, koordynowaniem działań serwisantów i monterów,

Od 2016 r. pełni funkcję egzaminatora w ramach organizowanych przez Fundacje PROZON szkoleń technicznych z zakresu F-Gazów.
Od 2019 r. pełni funkcję wykładowcy i trenera zajęć praktycznych w ramach organizowanych przez Fundacje PROZON szkoleń technicznych w ramach Akademii Alternatywnych Czynników – Szkolenia na czynniki Palne.

Autor lub współautor kilku publikacji z zakresu chłodnictwa i klimatyzacji, opublikowanych w czasopismach naukowych i branżowych, m in.
„Czynniki chłodnicze o niskim współczynniku GWP stosowane w powietrznych pompach ciepła”
„Ekologiczne i ekonomiczne aspekty czynnika R1234yf jako zamiennika czynnika R134a, stosowanego w klimatyzacji samochodowej”
„Praca pompy ciepła powietrze-woda z czynnikami chłodniczymi o niskim GWP”


Prowadzone przez niego szkolenia są cenione przede wszystkim za przedstawianie kursantom dobrych praktyk serwisowych oraz kładzenie nacisku za bezpieczeństwo pracy z układami zamierającymi palne czynniki chłodnicze.


Ewa Marczak


„Absolwent Politechniki Warszawskiej, Wydział Inżynierii Produkcji, Kierunek Mechanika i Budowa Maszyn
 
W swojej pracy zawodowej była odpowiedzialna m.in. za nadzory spawalnicze oraz badania nieniszczące złączy spawanych konstrukcji, rurociągów, pojazdów szynowych i ich elementów.

Od 17.06.2019 pełni funkcję wykładowcy i egzaminatora w ramach organizowanych przez Fundacje PROZON szkoleń technicznych z zakresu lutowania twardego oraz spawania.
 
Prowadzone przez nią szkolenia są cenione za merytoryczne i profesjonalne podejście oraz praktyczne rozwiązywanie zawiłych problemów z zakresu spawalnictwa, z którymi spotyka się na co dzień. Wiedza zdobyta na szkoleniu przez kursanta jest wykorzystywana w pracy.”


Jerzy Karolewski

Absolwent Wyższej Szkoły Inżynierskiej w Opolu kierunek elektroenergetyka (1981).
Zatrudniony w TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Opolu - aktualne stanowisko – Kierownik Wydziału Usług Specjalistycznych.
W swojej pracy zawodowej od 1989 r. był odpowiedzialny m.in. za montaże, eksploatację, diagnostykę i naprawę  urządzeń zawierających sześciofluorek siarki.
W latach 1998-1999 działał w zespole zadaniowym Polskiego Towarzystwa Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej ds. warunków bhp w trakcie prac przy urządzeniach w izolacji z SF6. Jest współautorem dokumentu wewnętrznego TAURON Dystrybucja S.A. IM-021/TD „Instrukcja szczegółowa obsługi urządzeń z SF6”. W 1999r. wygłosił referat pt. „Doświadczenia z eksploatacji urządzeń zawierających SF6”, (Konferencja Naukowo-Techniczna „Gazoszczelne urządzenia elektroenergetyczne” – Bielsko-Biała).
Od 2016r. pełni funkcję wykładowcy i trenera zajęć praktycznych w ramach organizowanych przez Fundacje PROZON szkoleń technicznych z zakresu SF6.
Prowadzone przez niego szkolenia są cenione za rzetelność, wiarygodność oraz wieloletnią praktykę prowadzącego w tematyce ściśle związaną z tematyką szkoleń.


 

 

 

 


 

ZamknijNa tej stronie internetowej wykorzystywane są pliki cookies zbierane do celów statystycznych i wykorzystywane do poprawnego działania serwisu www.
Warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies można zmienić w ustawieniach przeglądarki - niedokonanie zmian ustawień przeglądarki jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zapisywanie.