SF6 w energetyce - Szkolenia, analizy, dzierżawa, odzysk i zagospodarowanie

  • null

    Sześciofluorek siarki (SF6)

    Sześciofluorek siarki (SF6) posiada doskonałe właściwości izolacyjne oraz skutecznie gasi łuk elektryczny w urządzeniach stosowanych powszechnie w energetyce. Oprócz zalet SF6 posiada znaczącą wadę – jest gazem cieplarnianym o bardzo wysokim współczynniku GWP (ang. global warming potential). Dlatego niezbędne jest zadbanie o szczelność urządzeń elektroenergetycznych oraz o podnoszenie kwalifikacji personelu pracującego z sześciofluorkiem siarki. Działania w tym zakresie od lat są regulowane rozporządzeniami Komisji Europejskiej. Mają one na celu ograniczenie emisji SF6 oraz propagowanie dobrych praktyk wśród specjalistów branży energetycznej.

  • null

    Gospodarka - Sześciofluorek siarki (SF6)

    Fundacja PROZON oferuje pomoc w gospodarce gazem SF6. Udostępnia i organizuje transport specjalistycznych butli oraz wypożycza sprzęt do odzysku. Regeneruje i utylizuje gaz odzyskany z wyłączników i rozdzielnic oraz prowadzi kompleksowe badania składu gazu oraz ocenę jego jakości zgodnie z obowiązującą normą PN-EN IEC 60480. Dodatkowo PROZON Fundacja Ochrony Klimatu posiada akredytację Urzędu Dozoru Technicznego do egzaminowania personelu obsługującego urządzenia napełnione SF6. PROZON Fundacja Ochrony Klimatu dokonuje również odzysków gazu SF6 z aparatury elektroenergetycznej i jej utylizacji niezależnie od wartości napięcia znamionowego urządzenia.