FundatorzyTu znajdziesz odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dotyczące zagadnień legislacyjnych z branży chłodnictwa i klimatyzacji:

1. Czy prowadząc jednoosobową działalność w zakresie instalowania, bądź serwisowania lub konserwacji stacjonarnych urządzeń chłodzących lub klimatyzacyjnych powinienem posiadać CERTYFIKAT DLA PERSONELU oraz CERTYFIKAT PRZEDSIĘBIORCY

Tak. Zgodnie z art. 20 ustawy z dnia 15 maja 2015r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych, personel wykonujący następujące czynności:

  • kontrola szczelności urządzeń zawierających co najmniej 5 ton ekwiwalentu CO2 f-gazów lub więcej, chyba że urządzenia takie są hermetycznie zamknięte, oznakowane jako takie i zawierają mniej niż 10 ton ekwiwalentu CO2;
  • odzysk;
  • instalacja (instalowanie);
  • naprawa, konserwacja lub serwisowanie;
  • likwidacja.

obowiązany jest do posiadania odpowiedniego certyfikatu dla personelu.

Niezależnie od powyższego zgodnie z art. 29 ww. ustawy przedsiębiorca, który prowadzi działalność polegającą na instalowaniu, konserwacji lub serwisowaniu, naprawie oraz likwidacji stacjonarnych urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych lub pomp ciepła, obowiązany jest posiadać certyfikat dla przedsiębiorców.

Ustawa nakłada na przedsiębiorcę odrębne obowiązki w zakresie przyjmowania dostaw fluorowanych gazów cieplarnianych, stosowania procedur wykonywania działalności, wdrożenia systemu dokumentowania czynności oraz posiadania odpowiedniego wyposażenia technicznego.


Do góry

2. Czy CERTYFIKAT DLA PRZEDSIĘBIORCY musi być wydany w mieście siedziby firmy czy w dowolnym oddziale UDT
UDT nie ma właściwości miejscowej, można więc wystąpić do dowolnego oddziału. Złożenie wniosku w najbliższym oddziale UDT, z pewnością przyspieszy przeprowadzenie kontroli i wydanie certyfikatu.

Do góry

3. Czy do instalowania i serwisowania stacjonarnych urządzeń chłodniczych i klimatyzacyjnych zawierających mniej niż 5 ton ekwiwalentu CO2 f-gazów wymagane jest posiadanie CERTYFIKATU DLA PRZEDSIĘBIORCÓW?

Tak Wymagania w tym zakresie określa art. 29 ustawy z dnia 15 maja 2015r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych.

Przedsiębiorca, który prowadzi działalność polegającą na instalowaniu, konserwacji lub serwisowaniu, naprawie oraz likwidacji stacjonarnych urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych lub pomp ciepła, jak również systemów ochrony przeciwpożarowej zawierających fluorowane gazy cieplarniane, obowiązany jest posiadać certyfikat dla przedsiębiorców.

Wskazany przepis ustawy jest sformułowany w sposób ogólny i nie wprowadza ograniczeń dotyczących zawartości fluorowanych gazów cieplarnianych w urządzeniu lub systemie.

Zatem, instalowanie, konserwacja lub serwisowanie, naprawy lub likwidacja stacjonarnych urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych lub pomp ciepła, jak również systemów ochrony przeciwpożarowej zawierających fluorowane gazy cieplarniane wymaga posiadania przez przedsiębiorcę certyfikatu, niezależnie od wielkości urządzenia (instalacji) lub systemu.


Do góry

4. Jakie uprawnienia powinna posiadać osoba do montażu urządzeń zawierających gazy fluorowane zawierające ponad 3 kg gazu a jakie osoba sprawdzająca szczelność
Personel dokonujący montażu urządzenia zawierający 3 kg i więcej fluorowanego gazu cieplarnianego powinien posiadać certyfikat F-gazowy kategorii I.

Personelowi dokonującemu tylko i wyłącznie kontroli szczelności (bez ingerencji w układ chłodniczy) wystarczy posiadanie certyfikatu kategorii IV.

Skoro certyfikat F-gazowy jest wymagany do obsługi urządzeń powyżej 3 kg gazu, jak zdobyć czynnik chłodniczy do napełnienia mniejszego urządzenia bez certyfikatu?

Certyfikat dotyczy wszystkich urządzeń zawierających gazy fluorowane bez względu na napełnienie

Do góry

5. Czy serwisant mający certyfikat 1-j kategorii może dokonywać odzysku czynnika chłodniczego nie posiadając stosownych uprawnień UDT do napełniania zbiorników ciśnieniowych?
Osoby dokonujące czynności napełniania zbiorników przenośnych zobowiązane są posiadać zaświadczenie dla napełniaczy. Zaświadczenie kwalifikacje w tym zakresie wydawane są zgodnie z:

•             ustawą z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1125)

•             rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 18 lipca 2001 r. w sprawie trybu sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych (Dz. U. Nr 79, poz. 849), zmienionym rozporządzeniem z dnia 20 lutego 2003 r. (Dz. U. Nr 50, poz. 426), wydanym na podstawie art. 23 ust. 5 ustawy o dozorze technicznym.

Egzaminy dla napełniaczy przeprowadza Urząd Dozoru Technicznego. Szczegółowa tematyka egzaminu dla osób ubiegających się o sprawdzenie kwalifikacji wymaganych przy napełnianiu ciśnieniowych zbiorników przenośnych o pojemności powyżej 350 cm3, dostępna jest na stronie internetowej UDT.

Do góry

6. Czy serwisujący klimatyzacje w „niektórych pojazdach silnikowych” powinien posiadać CERTYFIKAT DLA PERSONELU?
Nie, zgodnie z art.37 pkt. 1 ustawy o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych do serwisowania układów klimatyzacji w niektórych pojazdach silnikowych nie jest wymagany certyfikat. Wymagane jest jedynie posiadanie zaświadczenia o odbytym szkoleniu przez osoby dokonujące czynności odzysku substancji kontrolowanych i fluorowanych gazów cieplarnianych z tych systemów.

Do góry

7. Jakie uprawnienia powinienem posiadać, aby móc wykonywać czynności na "urządzeniach ruchomych"?

Ustawa z dnia 15 maja 2015r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych nie nakłada obowiązku posiadania uprawnień do instalacji, naprawy, serwisowania i  konserwacji oraz likwidacji urządzeń ruchomych, za wyjątkiem samochodów ciężarowych chłodni i przyczep chłodni.

Obowiązek posiadania uprawnień w odniesieniu do urządzeń ruchomych, istnieje tylko w przypadku wykonywania czynności odzysku.

Aby móc wykonywać czynność odzysku czynnika z urządzeń ruchomych, należy być w posiadaniu certyfikatu dla personelu w odpowiednim zakresie, a więc kategorii I, II lub III (wydanego przez UDT).


Do góry

8. Jaki certyfikat będzie wymagany do zakupu gazu fluorowanego a jaki do zakupu urządzenia napełnionego takim gazem?
Do zakupu gazu fluorowanego, według obecnie obowiązuje Ustawy F-gazowej, wymagane jest posiadanie certyfikatu dla przedsiębiorstw.

A co z urządzeniami?

Dyrektywa 517/2015 art. 11 ust 5.: Niehermetycznie zamknięte urządzenia napełnione fluorowanymi gazami cieplarnianymi są sprzedawane użytkownikowi końcowemu wyłącznie w przypadku, gdy przedstawione zostaną dowody, że instalowanie ma być przeprowadzone przez podmiot certyfikowany zgodnie z art. 10.

Nowelizacja: ,,Art. 13a 1. Dowodem, o którym mowa w art. 11 ust. 5 rozporządzenia (UE) nr 517/2014, jest umowa na wykonanie usługi instalowania, zawierająca w szczególności: nazwę urządzenia, które ma zostać zainstalowane oraz informację o nazwie i numerze certyfikatu dla przedsiębiorców wykonujących na rzecz użytkownika końcowego usługę instalowania w przypadku gdy taka umowa jest zawarta przez użytkownika końcowego z osobą prawną albo nazwę i numer certyfikatu dla personelu osoby fizycznej wykonującej usługę instalowania na rzecz użytkownika końcowego w przypadku gdy taka umowa jest zawarta przez użytkownika końcowego z osoba prawną.

Do góry

9. Czy firma zatrudniająca osobę posiadającą certyfikat dla personelu w celu serwisowania wyłącznie własnych urządzeń chłodniczych powinna posiadać CERTYFIKAT DLA PRZEDSIĘBIORCÓW?

Nie. Firma zatrudniająca osobę posiadającą certyfikat dla personelu w celu serwisowania wyłącznie własnych urządzeń chłodniczych nie prowadzi działalności gospodarczej w tym zakresie, zatem nie musi posiadać certyfikatu dla przedsiębiorców.

Zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 15 maja 2015r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych przedsiębiorcy, którzy prowadzą działalność polegającą na instalowaniu, konserwacji lub serwisowaniu, naprawie oraz likwidacji stacjonarnych urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych lub pomp ciepła, jak również systemów ochrony przeciwpożarowej zawierających fluorowane gazy cieplarniane obowiązani są posiadać certyfikat dla przedsiębiorców, wskazany odpowiednio w rozporządzeniu (UE) nr 2015/2067 albo w rozporządzeniu (WE) nr 304/2008.

Polskie prawo definiuje przedsiębiorców w dwóch przepisach prawnych, a mianowicie w art. 43(1) Kodeksu cywilnego oraz w art. 4 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, które stanowią, że przedsiębiorcą jest podmiot prowadzący we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową.

Konkludując, w świetle przytoczonych regulacji tylko przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą lub zawodową na rzecz innych stron zobowiązani są do posiadania certyfikatu dla przedsiębiorców.


Do góry

10. Czy dystrybutor substancji kontrolowanych i fluorowanych gazów powinien posiadać CERTYFIKAT DLA PRZEDSIĘBIORCÓW?

Nie, ustawa o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych nie określa wymagań dla dystrybutorów w tym zakresie.

Podobnie jeżeli firma dokonuje zakupu urządzenia zawierającego fluorowane gazy cieplarniane celem dalszej dystrybucji, a nie do celów serwisowych nie jest zobligowana ustawą do posiadania certyfikatów F-gazowych.


Do góry

11. Czy mogę posługiwać się certyfikatem F-gazowym za granicą?
TAK.
Zgodnie z art. 43 ustawy o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych (Dz. U. z 2015 r. poz. 881): „Certyfikaty lub zaświadczenia wydane w innych państwach członkowskich Unii Europejskiej są uznawane, gdy posiadacz certyfikatu lub zaświadczenia dysponuje tłumaczeniem przysięgłym certyfikatu lub zaświadczenia na język polski”.

Do góry

12. Prawo unijne wymaga dysponowania firmowym certyfikatem w zakresie F-gazów. Czy mogę go uzyskać? Co mi grozi za jego brak?
O Certyfikat dla przedsiębiorstwa ubiegać się może przedsiębiorstwo po uzyskaniu certyfikatu osobowego przez zatrudnionego u siebie pracownika. Jeśli właściciel  firmy jest jednocześnie jej jedynym pracownikiem (działalność jednoosobowa) to przedstawia on swój personalny certyfikat F-gazowy
Aby uzyskać tego typu certyfikat konieczne jest złożenie przez przedsiębiorcę wniosku do Urzędu Dozoru Technicznego.
Szczegółowo opisuje to Art. 30 Ustawy F-gazowej:

Art. 30. 1. Certyfikat dla przedsiębiorców wydaje jednostka certyfikująca przedsiębiorców.

2. Certyfikat dla przedsiębiorców może uzyskać przedsiębiorca, który:

1) spełnia wymagania odpowiednie do rodzaju prowadzonej działalności, określone w rozporządzeniu (WE)
nr 303/2008 albo rozporządzeniu (WE) nr 304/2008, w szczególności:

a) posiada i stosuje w głównym miejscu wykonywania działalności oraz we wszystkich oddziałach procedury prowadzenia działalności,

b) posiada w głównym miejscu wykonywania działalności oraz we wszystkich oddziałach wdrożony system dokumentowania czynności wykonywanych przez personel posiadający odpowiedni certyfikat dla personelu,

c) dysponuje w głównym miejscu wykonywania działalności oraz we wszystkich oddziałach wyposażeniem technicznym spełniającym minimalne wymagania odpowiednie do zakresu prowadzonej działalności;

2) będąc osobą fizyczną nie został skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwo przeciwko środowisku w związku z prowadzoną działalnością albo za takie przestępstwo nie zostały skazane osoby wchodzące w skład organów przedsiębiorcy będącego osobą prawną albo jednostką organizacyjną niebędącą osobą prawną; 3) złoży do jednostki certyfikującej przedsiębiorców wniosek o wydanie certyfikatu dla przedsiębiorców.

3. Certyfikat dla przedsiębiorców jest wydawany bezterminowo.

Za prowadzenie działalności bez  posiadania certyfikatu dla przedsiębiorcy grozi administracyjna kara pieniężna w wysokości od 4000 do 10 000 zł (Art. 48 Ustawy o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych)

Do góry

13. Czy zmienia się ilość dni, kiedy należy wykonać kontrolę szczelności po usunięciu nieszczelności?
Zgodnie z (WE) 842/2006 z dnia 17 maja 2006 r., art. 3 pkt 2, po dokonaniu naprawy usuwającej nieszczelność należy dokonać ponownej kontroli w ciągu 1 miesiąca, aby uzyskać pewność, że naprawa była skuteczna.

Do góry

14. Czy urządzenia chłodnicze napełnione f gazami, zawierające mniej niż 5 ton ekwiwalentu CO2 muszą być oklejanie dodatkowymi naklejkami innymi niż dał producent?


UE 517/2015 Artykuł 12

Etykietowanie oraz informacje dotyczące produktów i urządzeń

1. Produkty i urządzenia, które zawierają fluorowane gazy cieplarniane lub których działanie jest uzależnione od tych gazów, nie mogą być wprowadzane do obrotu, o ile nie zostały opatrzone etykietą. Ma to zastosowanie wyłącznie do:

a) urządzeń chłodniczych;

b) urządzeń klimatyzacyjnych;

c) pomp ciepła;

d) urządzeń ochrony przeciwpożarowej;

e) rozdzielnic elektrycznych;

f) dozowników aerozolu, które zawierają fluorowane gazy cieplarniane, z wyjątkiem inhalatorów ciśnieniowych z odmierzonym dozowaniem do celów podawania składników farmaceutycznych;

g) wszystkich pojemników na fluorowane gazy cieplarniane;

h) rozpuszczalników na bazie fluorowanych gazów cieplarnianych;

i) organicznych obiegów Rankine’a.

Do góry

15. Jakie narzędzia muszą mieć certyfikat? Tester szczelności, waga, manometry? Coś jeszcze?
Podczas kontroli sprawdza się, czy przedsiębiorca posiada odpowiednie wyposażenie. Nie sprawdzane są certyfikaty. Parametry urządzeń mogą zostać potwierdzone np. tabliczką znamionową, kartą katalogową lub instrukcją obsługi. Zgodnie z przepisami, urządzenie do kontroli szczelności 5gram/rok powinno być kontrolowane najmniej co 12 miesięcy (sprawdzany jest stosowany dokument potwierdzający taką kontrolę wskazań). Dodatkowo, jeżeli działają Państwo przy systemach ochrony przeciwpożarowej, wymagane jest posiadanie dokumentu potwierdzającego prawidłowość wskazań wag i ciśnieniomierzy (kontrola najmniej co 12 miesięcy).

Do góry

16. Czy tony ekwiwalentu CO2 (a nie kg czynnika chłodniczego) nie obowiązują już od początku 2017?
Zgodnie z (UE) NR 517/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r., w całej Unii Europejskiej od dnia 1 stycznia 2017 r. ilości czynnika powinny być wyrażane w ekwiwalencie ton CO2. Jednakże brak przepisów dostosowujących polskie prawo do przepisów unijnych, uniemożliwia nakładanie kar wobec niespełnienia wspominanych postanowień.

Do góry

17. Czy są jakieś kary za złożenie sprawozdania w Bazie Danych Sprawozdań z 2-tygodniowym opóźnieniem, po 28 lutym?
Zgodnie z art. 47 ust. 11 Ustawy z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych, nieprzekazanie sprawozdania do Bazy Danych Sprawozdań we wskazanym w ustawie terminie skutkuje karą pieniężną w wysokości od 600 zł do 3000 zł.

Jednocześnie można oczekiwać łagodniejszego potraktowania zgodnie z art. 51 ust. 6, który mówi, że „Jeżeli okoliczności sprawy i dowody wskazują, że do naruszenia doszło wskutek zdarzeń lub okoliczności, którym podmiot popełniający naruszenie nie mógł zapobiec, właściwy organ odstępuje od wymierzenia administracyjnej kary pieniężnej i umarza postępowanie.”

Ponadto pkt. 7. mówi, że „Nie można nałożyć administracyjnej kary pieniężnej, jeżeli od dnia popełnienia naruszenia upłynęły 3 lata.”

Do góry

18. Czy jest określony wzór dokumentu potwierdzającego przeprowadzenie kontroli szczelności obiegu chłodniczego.
19. Na jaki okres czasu wydawany jest certyfikat F-gazowy dla personelu?
W myśl art. 22 ustawy o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych (Dz. U. z 2015 r. poz. 881) certyfikat dla personelu wydawany jest bezterminowo.
Certyfikat podlega jednak cofnięciu i wykreśleniu z rejestru wydanych certyfikatów dla personelu w przypadku prawomocnego skazania osoby posiadającej ten certyfikat za przestępstwo przeciwko środowisku.

Do góry

20. Czy właściciel firmy serwisującej układy chłodnicze powinien posiadać osobowy certyfikat F-gazowy?
Certyfikat dla personelu w myśl ustawy o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych (Dz. U. z 2015 r. poz. 881)  powinien posiadać personel wykonujący następujące czynności:
·         kontrola szczelności urządzeń zawierających fluorowane gazy cieplarniane w ilości 3 kg lub większej oraz urządzeń zawierających fluorowane gazy cieplarniane w ilości 6 kg lub większej, z hermetycznie zamkniętymi systemami, które są oznakowane jako takie;
·         odzysk;
·         instalacja (instalowanie);
·         konserwacja lub serwisowanie.

Jeżeli zatem właściciel firmy nie wykonuje zawodowo powyższych czynności nie jest zobligowany do posiadania certyfikatu dla personelu.

Do góry

21. 5-letni termin ważności mojego Świadectwa Kwalifikacji upłynął w 2015r. Co mam robić, aby dalej prowadzić działalność w zgodnie z przepisami ekologicznymi?
Jeżeli stosujemy w swojej działalności nadal czynniki z grupy substancji kontrolowanych lub F-gazów konieczne jest uzyskanie certyfikatu F-gazowego

Do góry

22. Które urządzenia z HFC trzeba oznakować?
Oznakować należy:

a) produkty i urządzenia chłodnicze, które zawierają perfluorowęglowodory
lub preparaty zawierające perfluorowęglowodory;
b) produkty i urządzenia chłodnicze i klimatyzacyjne (inne niż
te w pojazdach silnikowych), pompy ciepła, systemy
ochrony przeciwpożarowej i gaśnice, jeżeli dany typ
produktów lub urządzeń zawiera wodorofluorowęglowodory
lub preparaty zawierające wodorofluorowęglowodory;
c) rozdzielnice, które zawierają heksafluorek siarki lub
preparaty zawierające heksafluorek siarki; oraz
d) wszystkie pojemniki fluorowanych gazów cieplarnianych.

Jeśli przejdziemy na Rozporządzenia KE  517/2014 to lista będzie dłuższa:

Art. 12:

1. Produkty i urządzenia, które zawierają fluorowane gazy cieplarniane lub których działanie jest uzależnione od tych gazów, nie mogą być wprowadzane do obrotu, o ile nie zostały opatrzone etykietą. Ma to zastosowanie wyłącznie do:

a) urządzeń chłodniczych;
b) urządzeń klimatyzacyjnych;
c) pomp ciepła;
d) urządzeń ochrony przeciwpożarowej;
e) rozdzielnic elektrycznych;
f) dozowników aerozolu, które zawierają fluorowane gazy cieplarniane, z wyjątkiem inhalatorów ciśnieniowych z odmierzonym dozowaniem do celów podawania składników farmaceutycznych;
g) wszystkich pojemników na fluorowane gazy cieplarniane;
h) rozpuszczalników na bazie fluorowanych gazów cieplarnianych;
i) organicznych obiegów Rankine’a.

Do góry

23. Sprawozdanie w zakresie substancji zubożających warstwę ozonową oraz fluorowanych gazów cieplarnianych (dot. emisji czynników chłodniczych CFC, HCFC i HFC, emisji spalin, itp.) – kiedy i gdzie składamy?
Ustawowy (art. 39, art. 40, art. 41) obowiązek składania rocznych sprawozdań obejmuje m.in. podmioty, które stosują substancje zubożają ce warstwę ozonową lub fluorowane gazy cieplarniane, z uwzględnieniem ich stosowania w produkcji, instalacji, serwisowaniu lub konserwacji urządzeń oraz prowadzą ich odzysk, recykling, regenerację lub zniszczenie. Sprawozdanie za rok poprzedni składa się do 28 lutego (np. sprawozdanie za rok 2015 należy złożyć do 28 lutego 2016 roku), w formie dokumentu elektronicznego, poprzez bazę danych, prowadzoną przez  Instytut Chemii Przemysłowej na stronie www.bds.ichp.pl

Zasady prowadzenia bazy zostały określone w rozporządzeniu Ministra Środowiska. Przed złożeniem pierwszego sprawozdania wymagana jest rejestracja w bazie danych.

W sprawozdaniu trzeba wykazać rodzaj substancji kontrolowanych, nowych substancji oraz fluorowanych gazów cieplarnianych, ich nazwy chemiczne i handlowe oraz ilość tych substancji:
§  zakupionych lub pozyskanych nieodpłatnie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
§  odzyskanych we własnym zakresie,

§  wstępnie oczyszczonych we własnym zakresie w ramach recyklingu,
§  zregenerowanych we własnym zakresie,
§  sprzedanych lub przekazanych nieodpłatnie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
§  zastosowanych w poszczególnych sektorach z podaniem rodzaju zastosowania,
§  poddanych zniszczeniu we własnym zakresie, ¡ zmagazynowanych na dzień 1 stycznia i 31 grudnia roku, którego dotyczy sprawozdanie,
§  utraconych w trakcie roku, którego dotyczy sprawozdanie – z wyodrębnieniem ilości substancji kontrolowanych, nowych substancji i fluorowanych gazów cieplarnianych utraconych wskutek wycieku i z innych przyczyn.

Do góry

24. Czy dokonanie opłat za korzystanie ze środowiska zwalnia mnie ze złożenia sprawozdania?
NIE
Sprawozdanie w zakresie substancji zubożających warstwę ozonową oraz fluorowanych gazów cieplarnianych należy złożyć  w formie elektronicznej poprzez Bazę Danych Sprawozdań bez względu na to czy wynika z niego opłata za korzystanie ze środowiska i niezależnie od wysokości tej kwoty.

Brak złożenia sprawozdania lub nieterminowe jego przekazanie może skutkować administracyjną karą pieniężną (Art. 47 Ustawy o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych).

Do góry

25. Sprawozdanie z gospodarowania odpadami – kiedy i gdzie składamy?
Sprawozdanie z gospodarowania odpadami należy złożyć do 15 marca danego roku za rok poprzedni.
Sprawozdanie składamy do właściwego urzędu marszałkowskiego.

Do góry

26. Do kiedy mogę stosować czynnik R22?
Nie ma ograniczeń prawnych terminu eksploatacji  instalacji zawierających R-22 (i inne HCFC). Zabronione jest ich dopełnianie  czynnikami z grupy HCFC (R-22) po 31.12.214 r. Sprawne i szczelne urządzenia będzie można nadal użytkować.

Do góry

27. Co to jest „pierwotny czynnik R22”?
„Pierwotny” czynnik, to taki, który nie był wcześniej używany, czyli nie pochodzi z odzysku.

Do góry

28. Do kiedy mogę używać urządzenie z czynnikiem R22?
Nawet do śmierci technicznej, jeśli jest sprawne, szczelne i regularnie serwisowane.
Natomiast ewentualne rozszczelnienie instalacji z R22 spowoduje:
-    wysokie opłaty za emisję (w 2011 r.: 53,92 zł/kg),
- niebezpieczeństwo, że zabraknie legalnego zregenerowanego czynnika R22 z odzysku
(do serwisu, tj. do uzupełnienia ubytków w instalacji),
- potencjalne straty związane z zakłóceniem działalności produkcyjnej i gospodarczej użytkownika instalacji chłodniczej.

Do góry

29. Ile kosztuje utylizacja zużytego czynnika R22?
Czynniki z grupy HCFC (np. R-22) przyjmowane są do utylizacji w cenie 22 zł/kg netto

Do góry

30. Gdzie można zdać odzyskany czynnik chłodniczy?
Należy kontaktować się z Fundacją PROZON mailowo na adres:  centrum.regeneracji@prozon.org.pl w celu ustalenia miejsca i sposobu przekazania czynnika.

Do góry

31. Kto jest właścicielem czynnika odzyskanego z instalacji chłodniczej?
Właścicielem czynnika zawartego w instalacji chłodniczej jest jej operator (użytkownik instalacji).
Operacja odzysku czynnika chłodniczego dokonywana przez firmę serwisową nie skutkuje automatycznie przeniesieniem prawa własności czynnika
W przypadku, gdy czynnik chłodniczy staje się odpadem wówczas jest on własnością serwisu.

Do góry

32. Jakie informacje należy zamieścić na etykiecie urządzenia (według legislacji F-gazowej)?
Nowe Rozporządzenie przewiduje umieszczanie na etykietach tych samych informacji, jak w przypadku dotychczasowych przepisów o F-gazach. Muszą się zatem pojawić następujące zapisy:
• Informacja, że dane urządzenie zawiera lub wykorzystuje do pracy fluorowane gazy cieplarniane;
• Znormalizowane oznaczenie czynnika roboczego, bądź ewentualnie nazwa chemiczna;
• Od 1 stycznia 2017 – ilość F-gazu zawartego w urządzeniu, albo wymaganego przez to urządzenie do pracy, z podaniem masy czynnika, równoważnej ilości CO2 oraz potencjału współtworzenia efektu cieplarnianego GWP tego czynnika roboczego.

Wymienione informacje trzeba będzie zamieścić w instrukcji obsługi urządzenia, a ponadto w przypadku wskaźnika GWP równego lub przekraczającego 150 – także w reklamach i ofertach.

W przypadku “układów hermetycznie zamkniętych” (czyli bez połączeń rozłącznych i wyposażonych w hermetyczne agregaty sprężarkowe), informację o tym należy zamieścić na etykiecie. Podobnie w odniesieniu do rozdzielnic elektrycznych o stwierdzonym poziomie wycieków poniżej 0,1% na rok. Ponadto nowe Rozporządzenie zawiera specyficzne wymogi w zakresie etykietowania spienionych tworzyw sztucznych, mieszanin polioli, F-gazów odzyskanych, uzdatnionych, wprowadzonych do obrotu z przeznaczeniem do zniszczenia lub bezpośredniego eksportu, dla wojska, dla przemysłu chemicznego, farmaceutycznego i półprzewodnikowego.

Etykiety należy sporządzać w języku urzędowym kraju, na obszarze którego urządzenie ma być wprowadzone do obrotu.

Dodatkowo, Komisja Europejska może przyjąć specyficzne przepisy wykonawcze w zakresie wyglądu etykiet i wdrożeniowe akty prawne wprowadzające poprawki do obowiązku etykietowania.

Do góry

33. Czy odzyskany czynnik R22 można użyć w instalacjach innych klientów bez przeprowadzenia jego regeneracji?
NIE

Odzyskany czynnik chłodniczy R-22 z instalacji/urządzenia może być ponownie zastosowany jedynie w tej samej instalacji/urządzeniu. Nie może być również przekazany innej osobie i podmiotowi w celu dalszego obrotu.

Do góry

34. Co należy zrobić z odzyskanym i/lub zużytym czynnikiem chłodniczym?
Najlepszym rozwiązaniem z punktu widzenia ochrony środowiska, prawidłowości dokumentacji oraz zgodności z prawem jest przekazanie odzyskanego czynnika do regeneracji do Fundacji Ochrony Warstwy Ozonowej PROZON.

Do góry

35. Do kiedy można używać czynniki HFC?
ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR 517/2014 z dnia 16 kwietnia 2014r. w sprawie fluorowanych gazów cieplarnianych, wyznacza daty stopniowej redukcji stosowania

Do góry

36. Czym jest czynnik chłodniczy R23
Czynnik R23 ma bardzo wysoki współczynnik GWP (14 800), w związku z czym zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR 517/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie fluorowanych gazów cieplarnianych i uchylenia rozporządzenia (WE) nr 842/2006 (które wejdzie w życie w dniu 1 stycznia 2015 r.) jego zastosowanie w produktach i urządzeniach będzie ograniczane (harmonogram zakazów wprowadzania do obrotu urządzeń i pojemników zawierających f-gazy został przedstawiony w pyt. nr 40.

Do góry

37. Czy można sprzedać czynnik R134A na paragon dla klienta detalicznego?
Zgodnie z art. 10 Ustawy zakazuje się przekazywania, odpłatnie albo nieodpłatnie, fluorowanych gazów cieplarnianych osobom  fizycznym na ich własne potrzeby, z wyjątkiem przekazywania w ramach usługi instalacji, konserwacji lub serwisowania urządzeń i ruchomych urządzeń, systemów ochrony przeciwpożarowej i ruchomych systemów ochrony przeciwpożarowej, a także gaśnic i systemów klimatyzacji w niektórych pojazdach silnikowych udokumentowanej fakturą VAT lub rachunkiem, lub − w przypadku gdy usługa wykonana została nieodpłatnie − oświadczeniem pisemnym, potwierdzającym wykonanie tej usługi.

Do góry

38. Jakie są najważniejsze podmioty zaangażowane w sprawę legislacji F-gazowej?
Parlament Europejski:
- Environment (ENVI) Committee – Komisja Ochrony Środowiska Parlamentu Europejskiego (ENVI) – organ odpowiedzialny za przygotowywanie propozycji przepisów, jako postawy do negocjacji z Radą Europy 
 * Sprawozdawca europoseł Bas Eickhout (Holandia/Zieloni)
 * Współautorzy europosłowie: Erik Banki (Węgry/EPP), Jo Leinen (Niemcy/S&D), Theodoros Skylakakis (Grecja/ALDE), Martin Callanan (Wielka Brytania, ECR) oraz Sabine Wils (Niemcy, GUE/NGL)
- Transport (TRAN) Committee – Komisja Parlamentu Europejskiego ds. Transportu – organ odpowiedzialny za opiniowanie propozycji przepisów przedstawianych przez Komisję
Ochrony Środowiska
 * Sprawozdawca europoseł Gilles Pargneaux (Francja/S&D)

Rada Europy (Kraje Członkowskie), prezydencja irlandzka (styczeń-czerwiec 2013), prezydencja litewska (lipiec-grudzień 2013), prezydencja grecka (styczeń-czerwiec 2014)

Komisja Europejska: DG CLIMA. (Dyrekcja ds. Klimatu Komisji Europejskiej)

Do góry

39. Jaka jest procedura ustanawiania przepisów w sprawie F-gazów i jaką rolę pełnią w niej poszczególne instytucje unijne?
Przepisy w sprawie F-gazów (czynników chłodniczych HFC) są uchwalane w trybie zwykłej procedury ustawodawczej, znanej również pod nazwą procedury wspólnej decyzji.

W tym trybie inicjatywa ustawodawcza należy do Komisji Europejskiej. Oznacza to, że Komisja przedkłada propozycję aktów prawnych Parlamentowi Europejskiemu i Radzie Europy. Parlament i Rada mają wspólnie uchwalić proponowane przez Komisję przepisy po pierwszym lub ewentualnie drugim czytaniu, podczas których istnieje możliwość wnoszenia i dyskutowania poprawek.

W procesie stanowienia prawa Unii Europejskiej uczestniczą zatem trzy główne instytucje:
• Parlament Europejski, który reprezentuje obywateli UE i jest przez nich bezpośrednio wybierany;
• Rada Unii Europejskiej, która reprezentuje rządy państw członkowskich. Pracom Rady przewodniczą kolejno poszczególne kraje UE w ramach tzw. prezydencji;
• Komisja Europejska, która reprezentuje interesy całej Unii.
Te trzy instytucje w ramach zwykłej procedury ustawodawczej (dawna „współdecyzja”) wspólnie kształtują politykę i stanowią prawo obowiązujące w całej Unii. Z reguły to Komisja proponuje nowe akty prawne, a Parlament i Rada je przyjmują. Komisja i państwa członkowskie odpowiadają potem za ich wdrażanie, zaś sama Komisja czuwa nad ich właściwym stosowaniem i wprowadzaniem w życie.

Do góry

40. Jakie są obowiązujące akty wykonawcze dotyczące F-gazów?
Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1493/2007 z dnia 17 grudnia 2007 r. określające, zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 842/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady, format sprawozdań, które mają być składane przez producentów, importerów i eksporterów niektórych fluorowanych gazów cieplarnianych (Dz.U. L 332 z 18.12.2007, s. 7).

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1494/2007 z dnia 17 grudnia 2007 r. określające, zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 842/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady, formę etykiet oraz dodatkowe wymogi dotyczące etykietowania produktów i urządzeń zawierających niektóre fluorowane gazy cieplarniane (Dz.U. L 332 z 18.12.2007, s. 25).

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1497/2007 z dnia 18 grudnia 2007 r. ustanawiające zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 842/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady standardowe wymogi w zakresie kontroli szczelności w odniesieniu do stacjonarnych systemów ochrony przeciwpożarowej zawierających niektóre fluorowane gazy cieplarniane (Dz.U. L 333 z 19.12.2007, s. 4).

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1516/2007 z dnia 19 grudnia 2007 r. ustanawiające zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 842/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady standardowe wymogi w zakresie kontroli szczelności w odniesieniu do stacjonarnych urządzeń chłodniczych i klimatyzacyjnych oraz pomp ciepła zawierających niektóre fluorowane gazy cieplarniane (Dz.U. L 335 z 20.12.2007, s. 10).

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 303/2008 z dnia 2 kwietnia 2008 r. ustanawiające, na mocy rozporządzenia (WE) nr 842/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady, minimalne wymagania i warunki dotyczące wzajemnego uznawania certyfikacji przedsiębiorstw i personelu w odniesieniu do stacjonarnych urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych i pomp ciepła zawierających fluorowane gazy cieplarniane (Dz.U. L 92 z 3.4.2008, s. 3).

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 304/2008 z dnia 2 kwietnia 2008 r. ustanawiające, na mocy rozporządzenia (WE) nr 842/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady, minimalne wymagania i warunki dotyczące wzajemnego uznawania certyfikacji przedsiębiorstw i personelu w odniesieniu do stacjonarnych systemów ochrony przeciwpożarowej i gaśnic zawierających niektóre fluorowane gazy cieplarniane (Dz.U. L 92 z 3.4.2008, s. 12).

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 305/2008 z dnia 2 kwietnia 2008 r. ustanawiające, na mocy rozporządzenia (WE) nr 842/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady, minimalne wymagania i warunki dotyczące wzajemnego uznawania certyfikacji personelu dokonującego odzysku fluorowanych gazów cieplarnianych z rozdzielnic wysokiego napięcia (Dz.U. L 92 z 3.4.2008, s. 17).

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 306/2008 z dnia 2 kwietnia 2008 r. ustanawiające na mocy rozporządzenia (WE) nr 842/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady minimalne wymagania i warunki wzajemnego uznawania certyfikacji personelu dokonującego odzysku rozpuszczalników na bazie fluorowanych gazów cieplarnianych z urządzeń (Dz.U. L 92 z 3.4.2008, s. 21).

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 307/2008 z dnia 2 kwietnia 2008 r. ustanawiające na mocy rozporządzenia (WE) nr 842/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady minimalne wymagania w zakresie programów szkoleniowych oraz warunki wzajemnego uznawania zaświadczeń o odbytym szkoleniu dla personelu w odniesieniu do wykorzystywanych w niektórych pojazdach silnikowych systemów klimatyzacyjnych zawierających niektóre fluorowane gazy cieplarniane (Dz.U. L 92 z 3.4.2008, s. 25).

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 308/2008 z dnia 2 kwietnia 2008 r. określające, zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 842/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady, formę powiadamiania o programach szkoleń i certyfikacji państw członkowskich (Dz.U. L 92 z 3.4.2008, s. 28).

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR 517/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie fluorowanych gazów cieplarnianych i uchylenia rozporządzenia (WE) nr 842/2006

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 1191/2014 z dnia
30 października 2014 r. określające format i sposób składania sprawozdania, o którym mowa w art. 19 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 517/2014 w sprawie fluorowanych gazów cieplarnianych

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 2015/2066 z dnia
17 listopada 2015 r. ustanawiające, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 517/2014, minimalne wymagania i warunki dotyczące wzajemnego uznawania certyfikacji osób fizycznych dokonujących instalacji, serwisowania, konserwacji, napraw lub likwidacji rozdzielnic elektrycznych zawierających fluorowane gazy cieplarniane bądź dokonujących odzysku fluorowanych gazów cieplarnianych ze stacjonarnych rozdzielnic elektrycznych

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 2015/2067 z dnia
17 listopada 2015 r. ustanawiające, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 517/2014, minimalne wymagania i warunki wzajemnego uznawania certyfikacji osób fizycznych w odniesieniu do stacjonarnych urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych i pomp ciepła oraz agregatów chłodniczych samochodów ciężarowych i przyczep chłodni, zawierających fluorowane gazy cieplarniane, a także certyfikacji przedsiębiorstw w odniesieniu do stacjonarnych urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych i pomp ciepła zawierających fluorowane gazy cieplarniane

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 2015/2068 z dnia
17 listopada 2015r. ustanawiające, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 517/2014, formę etykiet dla produktów i urządzeń zawierających fluorowane gazy cieplarniane


Link do zakładki

Do góry

41. Kogo dotyczy obowiązek składania sprawozdań?

Odpowiednie sprawozdania będą musieli składać importerzy F-gazów (czynników HFC) oraz importerzy urządzeń zawierających te substancje. Obowiązujące dotychczas Rozporządzenie wymaga tego od producentów, importerów i eksporterów mających do czynienia z F-gazami w ilości powyżej 1 tony na rok. Nowe przepisy będą dotyczyć producentów, importerów i eksporterów F-gazów (wyszczególnionych w Aneksie II do propozycji Rozporządzenie) w rocznej ilości powyżej 1 tony lub 100 równoważnych ton CO2. Będą zobowiązywać te podmioty do złożenia sprawozdania w terminie do 31 marca 2015 i potem do regularnego, corocznego raportowania.

Nowe Rozporządzenie rozciąga ponadto obowiązek składania sprawozdań na przedsiębiorstwa, które unieszkodliwiają F-gazy w rocznej ilości ponad 1 tony lub 1000 równoważnych ton CO2 oraz na podmioty, które zużywają F-gazy w ilości powyżej 1000 równoważnych ton CO2 na rok.

Co istotne, obowiązek raportowania obejmie także firmy, które wprowadzają do obrotu wyroby i urządzenia zawierające fluorowane gazy cieplarniane w ilości powyżej 500 równoważnych ton CO2. W sprawozdaniu trzeba będzie podać rodzaj urządzeń, ich liczbę oraz ilość czynnika chłodniczego w nich zawartego.

Przedsiębiorstwa wprowadzające do obrotu F-gazy w ilości powyżej 10 000 równoważnych ton CO2 na rok będą musiały przedstawić swoje sprawozdania do weryfikacji przez akredytowanego, niezależnego audytora. Będą musiały to uczynić w terminie do 30 czerwca 2015 i następnie corocznie. Dokumentację będzie trzeba przechowywać przez przynajmniej 5 lat i udostępniać na żądanie Komisji Europejskiej i odpowiednich organów krajowych. Podobne sprawozdanie dla Komisji Europejskiej będzie wymagane także od importerów urządzeń zawierających czynniki HFC, które to substancje nie zostały uprzednio oddzielnie wprowadzone do obrotu na rynku unijnym.

Do góry

42. Jakie informacje należy zamieścić na etykiecie urządzenia (według legislacji F-gazowej)?
Nowe Rozporządzenie przewiduje umieszczanie na etykietach tych samych informacji, jak w przypadku dotychczasowych przepisów o F-gazach. Muszą się zatem pojawić następujące zapisy:
• Informacja, że dane urządzenie zawiera lub wykorzystuje do pracy fluorowane gazy cieplarniane lub że jego działanie jest od nich uzależnione;
• Przyjęte oznakowanie przemysłowe dla fluorowanego gazu cieplarnianego, bądź ewentualnie nazwa chemiczna;
• Od 1 stycznia 2017 – ilość F-gazu zawartego w urządzeniu, albo wymaganego przez to urządzenie do pracy, z podaniem masy czynnika, i ekwiwalentu CO2 oraz potencjału współtworzenia efektu cieplarnianego GWP tego czynnika roboczego.

Wymienione informacje trzeba będzie zamieścić w instrukcji obsługi urządzenia, a ponadto w przypadku wskaźnika GWP równego lub przekraczającego 150 – także w reklamach i ofertach.
W przypadku “układów hermetycznie zamkniętych” * informację o tym należy zamieścić na etykiecie. Podobnie w odniesieniu do rozdzielnic elektrycznych o stwierdzonym poziomie wycieków poniżej 0,1% na rok. Ponadto nowe Rozporządzenie zawiera specyficzne wymogi w zakresie etykietowania spienionych tworzyw sztucznych, mieszanin polioli, F-gazów odzyskanych, uzdatnionych, wprowadzonych do obrotu z przeznaczeniem do zniszczenia lub bezpośredniego eksportu, dla wojska, dla przemysłu chemicznego, farmaceutycznego i półprzewodnikowego.

Etykieta musi być wyraźnie czytelna i nieusuwalna oraz umieszczona w pobliżu wejść serwisowych przeznaczonych do napełniania lub odzysku fluorowanego gazu cieplarnianego, albo na tej części produktu lub urządzenia, która zawiera fluorowany gaz cieplarniany.

Etykiety należy sporządzać w języku urzędowym kraju, na obszarze którego urządzenie ma być wprowadzone do obrotu.

Dodatkowo, Komisja Europejska może przyjąć specyficzne przepisy wykonawcze w zakresie wyglądu etykiet i wdrożeniowe akty prawne wprowadzające poprawki do obowiązku etykietowania.

*„hermetycznie zamknięte urządzenie” oznacza urządzenie, w którym wszystkie części zawierające fluorowany gaz cieplarniany są szczelnie zamknięte za pomocą spawania, lutowania twardego lub innej podobnej metody trwałego łączenia, która może obejmować także zabezpieczone zawory lub zabezpieczone wejścia serwisowe, które umożliwiają prawidłową naprawę lub unieszkodliwianie i których zbadany poziom wycieków jest mniejszy niż 3 gramy rocznie przy ciśnieniu wynoszącym co najmniej jedną czwartą maksymalnego dopuszczalnego ciśnienia;

Do góry

43. Komu przysługują kontyngenty F-gazów? Jak system przyznawania kontyngentów potraktuje nowych kandydatów?
Każdy producent i importer wprowadzający F-gazy do obrotu na rynek unijny podlega obowiązkowi przestrzegania dozwolonej ilości tych substancji. Kontyngenty te będą najłatwiej przydzielane podmiotom, które już prowadzą taką działalność i składały stosowne sprawozdania. Nowi kandydaci również mają prawo ubiegać się o przydział kontyngentu F-gazów.

Kontyngenty przysługują producentom i importerom F-gazów zarejestrowanym na terenie Unii Europejskiej, bądź posiadającym tu wyłącznych przedstawicieli. Każdy taki podmiot będzie mógł wprowadzić do obrotu substancje HFC w ilości nie większej niż przydzielony limit (z pewnymi wyjątkami wspomnianymi w odpowiedzi na pytanie 20).
Nowi kandydaci będą musieli przedłożyć Komisji Europejskiej deklarację co do rodzajów i ilości substancji HFC, jakie zamierzają w kolejnym roku wprowadzić do obrotu. Komisja określi termin składania tych dokumentów. Przed złożeniem deklaracji trzeba będzie się zarejestrować w systemie elektronicznym, który ma zostać uruchomiony do 2015 roku.

W pierwszym etapie każdy nowy kandydat otrzyma przydział zgodny z deklaracją, jednak nie większy niż to wynika z równomiernego rozdziału ogólnego limitu pomiędzy wszystkie ubiegające się podmioty. Kandydaci, którzy otrzymają mniejsze kontyngenty niż postulowane, mogą w drugim kroku ubiegać się o dodatkowy przydział według takich samych, proporcjonalnych reguł. Procedurę można powtarzać do momentu, kiedy wszyscy ubiegający się zostaną usatysfakcjonowani, albo ogólny kontyngent F-gazów wyczerpie się do poziomu równoważnego 500 tonom CO2.

Do góry

44. Jakich urządzeń dotyczy obowiązek zakładania kart w Centralnym Rejestrze Operatora?

Karty Urządzenia zakłada się dla:

  1. stacjonarnych urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych i pomp ciepła
  2. agregatów chłodniczych zamontowanych na samochodach ciężarowych chłodniach i przyczepach chłodniach wg art. 2 pkt 26 i 27 rozporządzenia 517/2014
  3. rozdzielnic elektrycznych wg art. 2 pkt 36 rozporządzenia 517/2014 
  4. urządzeń zawierających F-gazy jako rozpuszczalniki organiczne
  5. obiegów Rankine’a wg art. 2 pkt 34 rozporządzenia 517/2014.

Karty Systemu Ochrony Przeciwpożarowej zakłada się dla stacjonarnych urządzeń będących systemami ochrony przeciwpożarowej.

Karty te zakładane są obecnie dla urządzeń, które zawierają ≥ 3 kg  substancji kontrolowanych zdefiniowanych w art. 3 pkt 4 rozporządzenia UE nr 1005/2009 lub ≥ 5 ton CO2 eq F-gazów (przed 1.02.2018 r. było ≥ 3 kg F-gazów) zdefiniowanych w art. 2 pkt 1 rozporządzenia UE nr 517/2014.


Do góry

45. Kto jest odpowiedzialny za założenie karty urządzenia w Centralnym Rejestrze Operatorów?
Osobą odpowiedzialną za założenie karty urządzenia jest operator, czyli osoba fizyczna lub prawna sprawującą faktyczną kontrolę nad technicznym działaniem urządzenia. Zazwyczaj jest to podmiot eksploatujący urządzenie, właściciel urządzenia lub administrator obiektu, w którym znajduje się urządzenie.

Do góry

46. Czy aby założyć kartę urządzenia w Centralnym Rejestrze Operatorów należy posiadać certyfikat?
NIE.
Do założenia kart urządzeń administrator konta operatora lub wyznaczona przez niego „osoba kontaktowa” nie musi posiadać certyfikatu.

Do góry

47. Do kiedy istnieje obowiązek założenia kart urządzeń w CRO?
Obowiązek założenia kart urządzeń już eksploatowanych w CRO istnieje do dnia 14 marca 2016 roku.
Kartę Urządzenia oraz Kartę Systemu Ochrony Przeciwpożarowej sporządza się w terminie 10 dni od dnia dostarczenia urządzenia albo systemu ochrony przeciwpożarowej na miejsce jego funkcjonowania, a w przypadku gdy urządzenie albo system ochrony przeciwpożarowej wymaga zainstalowania – w terminie 10 dni od dnia zakończenia jego instalacji i napełnienia substancją kontrolowaną albo fluorowanym gazem cieplarnianym.
Dla urządzeń eksploatowanych przed uruchomieniem systemu CRO (13.01.2016) przewidziano 60-dniowy termin rejestracji tych urządzeń w systemie (termin ten upłynął dnia 15 marca 2016 roku).

Do góry

48. Czy mogę upoważnić osobę trzecią do założenia za mnie kart urządzeń w CRO?
TAK, można nadać takie pełnomocnictwo. Taka osoba staje się wówczas Administratorem konta operatora. Funkcję Administratora może pełnić tylko jedna, wskazana w pełnomocnictwie osoba. Nie musi być pracownikiem firmy Operatora

Do góry

49. Czy mogę upoważnić serwisanta do założenia kart urządzeń w CRO?
50. Czy mogę zlecić swoim pracownikom założenie kart urządzeń w CRO?
TAK.
Administrator konta operatora musi wtedy dodać taką osobę w CRO. Taki pracownik staję się wówczas osobą kontaktową konta operatora. Liczba osób kontaktowych wskazanych w CRO może być nieograniczona. Można dowolnie dodawać, blokować i usuwać wymienione osoby. Osoba kontaktowa musi być pracownikiem firmy operatora.

Do góry

51. Jak często należy przeprowadzać kontrolę szczelności w urządzeniach?
Zgodnie z przepisami Ustawy z 15 maja 2015 r. o SZWO i F-gazach (Dz.U z 25 czerwca2015 poz 881) kontroli szczelności nie musimy przeprowadzać dla urządzeń zawierających substancje kontrolowane lub fluorowane gazy cieplarniane w ilości poniżej 3 kg oraz urządzeń hermetycznie zamkniętych zawierających fluorowane gazy cieplarniane w ilości mniejszej niż 6 kg.

Harmonogram:
• 3 kg lub więcej: kontrola raz na 12 miesięcy nie dotyczy oznaczonych urządzeń hermetycznie zamkniętych zawierających poniżej 6 kg
• 30 kg lub więcej: kontrola raz na 6 miesięcy (w przypadku fluorowanych gazów cieplarnianych raz na 12 miesięcy w przypadku zainstalowania stałego systemu wykrywania wycieków);
• 300 kg lub więcej: kontrola raz na 3 miesiące (w przypadku fluorowanych gazów cieplarnianych raz na 6 miesięcy w przypadku zainstalowania stałego systemu wykrywania wycieków - dla urządzeń z tego przedziału zawierających fluorowane gazy cieplarniane instalacja takiego systemu jest obowiązkowa!).
Jednocześnie jednak, należy pamiętać, iż zgodnie z przepisami Rozporządzenia (UE)517/2014 obowiązującym bezpośrednio wszystkie podmioty w państwach członkowskich UE, kontroli szczelności będą od 1 stycznia 2017 r. podlegać także urządzenia zawierające poniżej 3 kg, ale 5 ton CO2 eq lub więcej fluorowanych gazów cieplarnianych.

Warto również pamiętać, iż urządzenia te podlegają kontroli pod względem wycieków w terminie jednego miesiąca po tym, jak wyciek został naprawiony, w celu zapewnienia, że naprawa była skuteczna.

Do góry

52. W jaki sposób dokonać założenia karty dla urządzenia z kilkoma obiegami chłodniczymi?
W urządzeniach z kilkoma obiegami należy tworzyć karty urządzenia dla każdego układu osobno jeżeli jego napełnienie wynosi 3 kg lub więcej.

Do góry

53. Kto może dokonać wpisu czynności do danej karty urządzenia?
Wpisów czynności do karty może dokonać jedynie osoba, która posiada certyfikat F-gazowy odpowiedni do zakresu wykonywanej czynności, w obecności operatora (administratora lub osoby kontaktowej).
Zgodnie z Ustawą to operatorzy urządzeń lub systemów ochrony przeciwpożarowej są obowiązani do zapewnienia, aby wpisu do Karty Urządzenia albo Karty Systemu Ochrony Przeciwpożarowej danych dotyczących stosownych czynności dokonywały osoby posiadające certyfikat dla personelu uprawniający do wykonywania czynności, których dane te dotyczą.

Do góry

54. Czy można serwisować urządzenie, które nie ma założonej karty w CRO?
TAK.
Serwisant może obsługiwać takie urządzenie bez odpowiedzialności prawnej. Odpowiedzialność za brak karty ponosi operator, na którym spoczywa konieczność założenia karty

Do góry

55. Na kim spoczywa odpowiedzialność za prawdziwość wpisu czynności do karty urządzenia
Odpowiedzialność za prawdziwość wpisu czynności do karty urządzenia w CRO spoczywa na serwisancie.

Do góry

56. Dla jakiego rodzaju czynności jest obowiązek wpisu do karty urządzenia?
Do karty urządzenia wpisujemy tylko te czynności, które dotyczą ingerencji w  obieg chłodniczy np. instalacja, dopełnienie, odzysk, wymiana czynnika, otwarcie obiegu oraz kontrolę szczelności.

Do góry

57. Czy można edytować lub usuwać dokonanego wpisu?
NIE.
Wpisu do Kart nie można zmieniać ani usuwać, można natomiast dokonać następnego wpisu korygującego.

Do góry

58. Czy jest obowiązek wpisu czynności dokonanych przed założeniem karty dla danego urządzenia?
NIE.
Nie można dokonać wpisu czynności wstecznych, gdyż w momencie wpisu czynność automatycznie zapisuję się z datą bieżącą.

Do góry

59. Ile czasu mam na założenie karty dla nowego urządzenia?
Kartę Urządzenia oraz Kartę Systemu Ochrony Przeciwpożarowej sporządza się w terminie 10 dni od dnia dostarczenia urządzenia albo systemu ochrony przeciwpożarowej na miejsce jego funkcjonowania, a w przypadku gdy urządzenie albo system ochrony przeciwpożarowej wymaga zainstalowania – w terminie 10 dni od dnia zakończenia jego instalacji i napełnienia substancją kontrolowaną albo fluorowanym gazem cieplarnianym.

Dla urządzeń eksploatowanych przed uruchomieniem systemu CRO (13.01.2016) przewidziano 60-dniowy termin rejestracji tych urządzeń w systemie (termin ten upłynął dnia 15 marca 2016 roku).

Do góry

60. Ile czasu mam na wpis do karty po wykonanej czynności?
Na dokonanie wpisu czynności w karcie urządzenia jest przeznaczone 5 dni roboczych od dnia wykonania czynności.

Do góry

61. Jakie instytucje mają wgląd do założonych kart urządzeń?
Wgląd do kart mają wyznaczeni pracownicy Instytutu Chemii Przemysłowej oraz Inspektor Ochrony Środowiska, ale on tylko podczas przeprowadzanej kontroli.

Do góry

62. Czy kartę należy drukować?
Karta z uaktualnionymi wpisami powinna być zapisana w pliku pdf i przechowywana w miejscu funkcjonowania urządzenia w celu udostępnienia podczas przeprowadzanej kontroli WIOŚ.

Do góry

63. Kto ma obowiązek sporządzenia i przesłania sprawozdań?
Podmiot zobowiązany do sporządzania i przesyłania sprawozdań w BDS, to podmiot który:
·         Przywozi na terytorium RP SZWO lub FGC
·         wywozi z terytorium RP SZWO lub FGC
·         przywozi na terytorium RP produkty, stacjonarne lub ruchome urządzenia, stacjonarne lub ruchome systemy ochrony przeciwpożarowej, gaśnice lub systemy klimatyzacji w niektórych pojazdach silnikowych zawierające SZWO lub FGC
·         wywozi z RP produkty, stacjonarne lub ruchome urządzenia, stacjonarne lub ruchome systemy ochrony przeciwpożarowej, gaśnice lub systemy klimatyzacji w niektórych pojazdach silnikowych zawierające SZWO lub FGC
·         stosuje SZWO lub FGC w produkcji urządzeń lub systemów ochrony przeciwpożarowej, ruchomych urządzeń lub systemów ochrony przeciwpożarowej, gaśnic lub systemów klimatyzacji w niektórych pojazdach silnikowych zawierających SZWO lub FGC
·         stosuje SZWO lub FGC w instalacji, serwisowaniu lub konserwacji urządzeń lub systemów ochrony przeciwpożarowej, ruchomych urządzeń lub systemów ochrony przeciwpożarowej, gaśnic lub systemów klimatyzacji w niektórych pojazdach silnikowych zawierających SZWO lub FGC
·         stosuje SZWO lub FGC w innych procesach
·         prowadzi odzysk, recykling, regenerację lub niszczenie SZWO lub FGC.

Do góry

64. Do kiedy mam obowiązek sporządzić i przesłać roczne sprawozdanie w BDS
Wyznaczony termin przesłania sprawozdania to 28 luty br.

Do góry

65. Kogo obowiązuje termin 31 marca na przesłanie sprawozdania do Komisji Europejskiej?
Do 31 marca roku następującego po roku, którego dotyczy sprawozdanie, przesłać sprawozdania do Komisji Europejskiej mają obowiązek firmy, które importują lub eksportują SZWO i F-gazy na teren Unii Europejskiej lub poza teren Unii Europejskiej.

Do góry

66. Czy sprawozdanie za 2015 rok wymagane w Ustawie należy już dokonać poprzez Bazę Danych Sprawozdań?
TAK.
Sprawozdanie za 2015 rok wymagane w Ustawie należy przekazać on-line przez BDS do dnia 28 lutego 2016r.

Do góry

67. Co mam zrobić z dokumentacją papierową z poprzednich lat?
Dokumentację z poprzednich lat należy, tak jak to było wcześniej, przetrzymywać w archiwum przez okres 5 lat na wypadek kontroli.

Do góry

68. Czy utworzone w BDS sprawozdanie mogę edytować lub całkowicie usunąć?
Można je dowolnie edytować, usuwać i dodawać nowe oraz podglądać jego obecny widok ale tylko do momentu wysłania przez BDS.

Do góry

69. Czy dla urządzenia, które posiada kilka obiegów zakładam jedną kartę w bazie CRO?
Jedną kartę w bazie CRO zakłada się dla jednego obiegu chłodniczego (jeżeli jedno urządzenie ma 2 obiegi to zakłada się 2 karty i odwrotnie, jeśli kilka urządzeń działa na jednym obiegu-zakłada się dla nich jedną kartę w bazie CRO).

Do góry

ZamknijNa tej stronie internetowej wykorzystywane są pliki cookies zbierane do celów statystycznych i wykorzystywane do poprawnego działania serwisu www.
Warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies można zmienić w ustawieniach przeglądarki - niedokonanie zmian ustawień przeglądarki jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zapisywanie.