Akty prawne dotyczące SZWO

PRAWO UNII EUROPEJSKIEJ

null

Rozporządzenia i decyzje – obowiązują bezpośrednio

ROZPORZĄDZENIE (WE) Nr 1005/2009 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 września 2009 r. w sprawie substancji zubożających warstwę ozonową ROZPORZĄDZENIE (WE) Nr 1005/2009 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 września 2009 r. w sprawie substancji zubożających warstwę ozonową
DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI (UE) 2017/2333 z dnia 13 grudnia 2017 r. określająca limity ilościowe oraz przydział kontyngentów substancji kontrolowanych na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1005/2009 w sprawie substancji zubożających warstwę ozonową na okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2018 r. DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI (UE) 2017/2333 z dnia 13 grudnia 2017 r. określająca limity ilościowe oraz przydział kontyngentów substancji kontrolowanych na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1005/2009 w sprawie substancji zubożających warstwę ozonową na okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2018 r.
ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) 2017/605 z dnia 29 marca 2017 r. zmieniające załącznik VI do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1005/2009 w sprawie substancji zubożających warstwę ozonową ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) 2017/605 z dnia 29 marca 2017 r. zmieniające załącznik VI do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1005/2009 w sprawie substancji zubożających warstwę ozonową
ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 291/2011 z dnia 24 marca 2011 r. w sprawie nieodzownych zastosowań substancji kontrolowanych innych niż wodorochlorofluorowęglowodory do celów laboratoryjnych i analitycznych w Unii zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1005/2009 w sprawie substancji zubożających warstwę ozonową ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 291/2011 z dnia 24 marca 2011 r. w sprawie nieodzownych zastosowań substancji kontrolowanych innych niż wodorochlorofluorowęglowodory do celów laboratoryjnych i analitycznych w Unii zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1005/2009 w sprawie substancji zubożających warstwę ozonową
ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 537/2011 z dnia 1 czerwca 2011 r. w sprawie mechanizmu przyznawania ilości substancji kontrolowanych dopuszczonych do celów zastosowań laboratoryjnych i analitycznych w Unii zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1005/2009 w sprawie substancji zubożających warstwę ozonową ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 537/2011 z dnia 1 czerwca 2011 r. w sprawie mechanizmu przyznawania ilości substancji kontrolowanych dopuszczonych do celów zastosowań laboratoryjnych i analitycznych w Unii zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1005/2009 w sprawie substancji zubożających warstwę ozonową

PRAWO POLSKIE

null

Rozporządzenia i decyzje 

OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 8 października 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 8 października 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych
USTAWA z dnia 12 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych oraz niektórych innych ustaw USTAWA z dnia 12 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych oraz niektórych innych ustaw
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROZWOJU i FINANSÓW z dnia 11 października 2017 r. w sprawie dodatkowego egzaminu wymaganego w odniesieniu do agregatów chłodniczych samochodów ciężarowych i przyczep chłodni ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROZWOJU i FINANSÓW z dnia 11 października 2017 r. w sprawie dodatkowego egzaminu wymaganego w odniesieniu do agregatów chłodniczych samochodów ciężarowych i przyczep chłodni
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie Centralnego Rejestru Operatorów ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie Centralnego Rejestru Operatorów
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROZWOJU I FINANSÓW z dnia 12 grudnia 2017 r. w sprawie sposobu przeprowadzania kontroli spełniania warunków uzyskania certyfikatu dla przedsiębiorców ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROZWOJU I FINANSÓW z dnia 12 grudnia 2017 r. w sprawie sposobu przeprowadzania kontroli spełniania warunków uzyskania certyfikatu dla przedsiębiorców
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROZWOJU I FINANSÓW z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie egzaminowania i certyfikowania personelu w zakresie fluorowanych gazów cieplarnianych i substancji kontrolowanych ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROZWOJU I FINANSÓW z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie egzaminowania i certyfikowania personelu w zakresie fluorowanych gazów cieplarnianych i substancji kontrolowanych
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROZWOJU I FINANSÓW z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie minimalnego wyposażenia technicznego odpowiedniego dla wykonywania czynności objętych certyfikatem dla personelu w zakresie fluorowanych gazów cieplarnianych i substancji kontrolowanych ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROZWOJU I FINANSÓW z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie minimalnego wyposażenia technicznego odpowiedniego dla wykonywania czynności objętych certyfikatem dla personelu w zakresie fluorowanych gazów cieplarnianych i substancji kontrolowanych
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROZWOJU i FINANSÓW z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie minimalnego wyposażenia technicznego, procedur oraz systemu dokumentowania czynności przy prowadzeniu działalności, polegającej na instalowaniu, konserwacji lub serwisowaniu, naprawie lub likwidacji urządzeń, zawierających fluorowane gazy cieplarniane ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROZWOJU i FINANSÓW z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie minimalnego wyposażenia technicznego, procedur oraz systemu dokumentowania czynności przy prowadzeniu działalności, polegającej na instalowaniu, konserwacji lub serwisowaniu, naprawie lub likwidacji urządzeń, zawierających fluorowane gazy cieplarniane
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROZWOJU i FINANSÓW z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie wzoru wniosku o wydanie certyfikatu dla przedsiębiorców, wzoru tego certyfikatu i jego opisu oraz wysokości jednostkowych stawek opłat pobieranych przez jednostkę certyfikującą ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROZWOJU i FINANSÓW z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie wzoru wniosku o wydanie certyfikatu dla przedsiębiorców, wzoru tego certyfikatu i jego opisu oraz wysokości jednostkowych stawek opłat pobieranych przez jednostkę certyfikującą
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA z dnia 6 listopada 2015 r. w sprawie wzorów wniosków o odstępstwa od zakazów dotyczących niektórych substancji kontrolowanych ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA z dnia 6 listopada 2015 r. w sprawie wzorów wniosków o odstępstwa od zakazów dotyczących niektórych substancji kontrolowanych
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA z dnia 6 listopada 2015 r. w sprawie wzoru wniosku o udzielenie autoryzacji oraz wzorów wniosków o wpis do rejestru ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA z dnia 6 listopada 2015 r. w sprawie wzoru wniosku o udzielenie autoryzacji oraz wzorów wniosków o wpis do rejestru

Akty prawne dotyczące F-gazów

PRAWO UNII EUROPEJSKIEJ

null

Rozporządzenia i decyzje – obowiązują bezpośrednio

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) nr 517/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie fluorowanych gazów cieplarnianych i uchylenia rozporządzenia (WE) nr 842/2006 UWAGA! W polskim tłumaczeniu niniejszego rozporządzenia jest istotny błąd w punkcie 13 Załącznika III. Wyłączenie spod zakazu zawartego w tym punkcie powinno dotyczyć (zgodnie z oryginalnym tekstem angielskim): obiegów chłodniczych pierwszego stopnia w układach kaskadowych, w których można stosować fluorowane gazy cieplarniane o GWP poniżej 1500 ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) nr 517/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie fluorowanych gazów cieplarnianych i uchylenia rozporządzenia (WE) nr 842/2006 UWAGA! W polskim tłumaczeniu niniejszego rozporządzenia jest istotny błąd w punkcie 13 Załącznika III. Wyłączenie spod zakazu zawartego w tym punkcie powinno dotyczyć (zgodnie z oryginalnym tekstem angielskim): obiegów chłodniczych pierwszego stopnia w układach kaskadowych, w których można stosować fluorowane gazy cieplarniane o GWP poniżej 1500
DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI (UE) 2017/1984 z dnia 24 października 2017 r. określająca, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 517/2014 w sprawie fluorowanych gazów cieplarnianych, wartości odniesienia na okres od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2020 r. dla każdego producenta lub importera, który zgodnie z prawem wprowadził do obrotu wodorofluorowęglowodory od dnia 1 stycznia 2015 r. zgłoszone zgodnie z tym rozporządzeniem DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI (UE) 2017/1984 z dnia 24 października 2017 r. określająca, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 517/2014 w sprawie fluorowanych gazów cieplarnianych, wartości odniesienia na okres od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2020 r. dla każdego producenta lub importera, który zgodnie z prawem wprowadził do obrotu wodorofluorowęglowodory od dnia 1 stycznia 2015 r. zgłoszone zgodnie z tym rozporządzeniem
ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2017/1375 z dnia 25 lipca 2017 r. zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 1191/2014 określające format i sposób składania sprawozdania, o którym mowa w art. 19 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 517/2014 w sprawie fluorowanych gazów cieplarnianych ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2017/1375 z dnia 25 lipca 2017 r. zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 1191/2014 określające format i sposób składania sprawozdania, o którym mowa w art. 19 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 517/2014 w sprawie fluorowanych gazów cieplarnianych
ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOSMISJI (UE) 2016/879 z dnia 2 czerwca 2016 r. ustanawiające, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 517/2014, szczegółowe uzgodnienia dotyczące deklaracji zgodności przy wprowadzaniu do obrotu urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych i pomp ciepła napełnionych wodorofluorowęglowodorami i weryfikacji tych deklaracji przez niezależnego audytora ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOSMISJI (UE) 2016/879 z dnia 2 czerwca 2016 r. ustanawiające, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 517/2014, szczegółowe uzgodnienia dotyczące deklaracji zgodności przy wprowadzaniu do obrotu urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych i pomp ciepła napełnionych wodorofluorowęglowodorami i weryfikacji tych deklaracji przez niezależnego audytora
ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOSMISJI (UE) 2015/2067 z dnia 17 listopada 2015 r. ustanawiające, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 517/2014, minimalne wymagania i warunki wzajemnego uznawania certyfikacji osób fizycznych w odniesieniu do stacjonarnych urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych i pomp ciepła oraz agregatów chłodniczych samochodów ciężarowych i przyczep chłodni, zawierających fluorowane gazy cieplarniane, a także certyfikacji przedsiębiorstw w odniesieniu do stacjonarnych urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych i pomp ciepła zawierających fluorowane gazy cieplarniane ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOSMISJI (UE) 2015/2067 z dnia 17 listopada 2015 r. ustanawiające, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 517/2014, minimalne wymagania i warunki wzajemnego uznawania certyfikacji osób fizycznych w odniesieniu do stacjonarnych urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych i pomp ciepła oraz agregatów chłodniczych samochodów ciężarowych i przyczep chłodni, zawierających fluorowane gazy cieplarniane, a także certyfikacji przedsiębiorstw w odniesieniu do stacjonarnych urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych i pomp ciepła zawierających fluorowane gazy cieplarniane
ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOSMISJI (UE) 2015/2066 z dnia 17 listopada 2015 r. ustanawiające, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 517/2014, minimalne wymagania i warunki dotyczące wzajemnego uznawania certyfikacji osób fizycznych dokonujących instalacji, serwisowania, konserwacji, napraw lub likwidacji rozdzielnic elektrycznych zawierających fluorowane gazy cieplarniane bądź dokonujących odzysku fluorowanych gazów cieplarnianych ze stacjonarnych rozdzielnic elektrycznych ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOSMISJI (UE) 2015/2066 z dnia 17 listopada 2015 r. ustanawiające, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 517/2014, minimalne wymagania i warunki dotyczące wzajemnego uznawania certyfikacji osób fizycznych dokonujących instalacji, serwisowania, konserwacji, napraw lub likwidacji rozdzielnic elektrycznych zawierających fluorowane gazy cieplarniane bądź dokonujących odzysku fluorowanych gazów cieplarnianych ze stacjonarnych rozdzielnic elektrycznych
ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOSMISJI (UE) 2015/2065 z dnia 17 listopada 2015 r. określające, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 517/2014, formę powiadamiania o programach szkoleń i certyfikacji państw członkowskich ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOSMISJI (UE) 2015/2065 z dnia 17 listopada 2015 r. określające, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 517/2014, formę powiadamiania o programach szkoleń i certyfikacji państw członkowskich
ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOSMISJI (UE) 2015/2068 z dnia 17 listopada 2015 r. ustanawiające, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 517/2014, formę etykiet dla produktów i urządzeń zawierających fluorowane gazy cieplarniane ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOSMISJI (UE) 2015/2068 z dnia 17 listopada 2015 r. ustanawiające, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 517/2014, formę etykiet dla produktów i urządzeń zawierających fluorowane gazy cieplarniane
ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOSMISJI (UE) NR 1191/2014 z dnia 30 października 2014 r. określające format i sposób składania sprawozdania, o którym mowa w art. 19 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 517/2014 w sprawie fluorowanych gazów cieplarnianych ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOSMISJI (UE) NR 1191/2014 z dnia 30 października 2014 r. określające format i sposób składania sprawozdania, o którym mowa w art. 19 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 517/2014 w sprawie fluorowanych gazów cieplarnianych
Sprostowanie do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 517/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie fluorowanych gazów cieplarnianych i uchylenia rozporządzenia (WE) nr 842/2006 Sprostowanie do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 517/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie fluorowanych gazów cieplarnianych i uchylenia rozporządzenia (WE) nr 842/2006
ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1497/2007 z dnia 18 grudnia 2007 r. ustanawiające zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 842/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady standardowe wymogi w zakresie kontroli szczelności w odniesieniu do stacjonarnych systemów ochrony przeciwpożarowej zawierających niektóre fluorowane gazy cieplarniane ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1497/2007 z dnia 18 grudnia 2007 r. ustanawiające zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 842/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady standardowe wymogi w zakresie kontroli szczelności w odniesieniu do stacjonarnych systemów ochrony przeciwpożarowej zawierających niektóre fluorowane gazy cieplarniane
ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1516/2007 z dnia 19 grudnia 2007 r. ustanawiające zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 842/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady standardowe wymogi w zakresie kontroli szczelności w odniesieniu do stacjonarnych urządzeń chłodniczych i klimatyzacyjnych oraz pomp ciepła zawierających niektóre fluorowane gazy cieplarniane ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1516/2007 z dnia 19 grudnia 2007 r. ustanawiające zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 842/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady standardowe wymogi w zakresie kontroli szczelności w odniesieniu do stacjonarnych urządzeń chłodniczych i klimatyzacyjnych oraz pomp ciepła zawierających niektóre fluorowane gazy cieplarniane

PRAWO POLSKIE

null

Rozporządzenia i decyzje 

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 października 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 października 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych
Ustawa z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych Ustawa z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych
USTAWA z dnia 12 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych oraz niektórych innych ustaw USTAWA z dnia 12 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych oraz niektórych innych ustaw
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROZWOJU i FINANSÓW z dnia 11 października 2017 r. w sprawie dodatkowego egzaminu wymaganego w odniesieniu do agregatów chłodniczych samochodów ciężarowych i przyczep chłodni ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROZWOJU i FINANSÓW z dnia 11 października 2017 r. w sprawie dodatkowego egzaminu wymaganego w odniesieniu do agregatów chłodniczych samochodów ciężarowych i przyczep chłodni
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie Centralnego Rejestru Operatorów ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie Centralnego Rejestru Operatorów
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROZWOJU I FINANSÓW z dnia 12 grudnia 2017 r. w sprawie sposobu przeprowadzania kontroli spełniania warunków uzyskania certyfikatu dla przedsiębiorców ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROZWOJU I FINANSÓW z dnia 12 grudnia 2017 r. w sprawie sposobu przeprowadzania kontroli spełniania warunków uzyskania certyfikatu dla przedsiębiorców
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROZWOJU I FINANSÓW z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie egzaminowania i certyfikowania personelu w zakresie fluorowanych gazów cieplarnianych i substancji kontrolowanych ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROZWOJU I FINANSÓW z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie egzaminowania i certyfikowania personelu w zakresie fluorowanych gazów cieplarnianych i substancji kontrolowanych
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROZWOJU I FINANSÓW z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie minimalnego wyposażenia technicznego odpowiedniego dla wykonywania czynności objętych certyfikatem dla personelu w zakresie fluorowanych gazów cieplarnianych i substancji kontrolowanych ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROZWOJU I FINANSÓW z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie minimalnego wyposażenia technicznego odpowiedniego dla wykonywania czynności objętych certyfikatem dla personelu w zakresie fluorowanych gazów cieplarnianych i substancji kontrolowanych
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROZWOJU i FINANSÓW z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie minimalnego wyposażenia technicznego, procedur oraz systemu dokumentowania czynności przy prowadzeniu działalności, polegającej na instalowaniu, konserwacji lub serwisowaniu, naprawie lub likwidacji urządzeń, zawierających fluorowane gazy cieplarniane ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROZWOJU i FINANSÓW z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie minimalnego wyposażenia technicznego, procedur oraz systemu dokumentowania czynności przy prowadzeniu działalności, polegającej na instalowaniu, konserwacji lub serwisowaniu, naprawie lub likwidacji urządzeń, zawierających fluorowane gazy cieplarniane
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROZWOJU i FINANSÓW z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie wzoru wniosku o wydanie certyfikatu dla przedsiębiorców, wzoru tego certyfikatu i jego opisu oraz wysokości jednostkowych stawek opłat pobieranych przez jednostkę certyfikującą ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROZWOJU i FINANSÓW z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie wzoru wniosku o wydanie certyfikatu dla przedsiębiorców, wzoru tego certyfikatu i jego opisu oraz wysokości jednostkowych stawek opłat pobieranych przez jednostkę certyfikującą
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROZWOJU i FINANSÓW z dnia 7 listopada 2017 r. w sprawie wskazania podmiotu pełniącego funkcję jednostki certyfikującej przedsiębiorców oraz jednostki certyfikującej personel ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROZWOJU i FINANSÓW z dnia 7 listopada 2017 r. w sprawie wskazania podmiotu pełniącego funkcję jednostki certyfikującej przedsiębiorców oraz jednostki certyfikującej personel
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROZWOJU z dnia 3 grudnia 2015 r. w sprawie jednostkowych stawek opłat za czynności realizowane przez jednostkę certyfikującą personel ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROZWOJU z dnia 3 grudnia 2015 r. w sprawie jednostkowych stawek opłat za czynności realizowane przez jednostkę certyfikującą personel
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I TECHNOLOGII z dnia 21 maja 2019r. w sprawie sposobu i trybu sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych oraz sposobu i trybu przedłużania okresu ważności zaświadczeń kwalifikacyjnych ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I TECHNOLOGII z dnia 21 maja 2019r. w sprawie sposobu i trybu sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych oraz sposobu i trybu przedłużania okresu ważności zaświadczeń kwalifikacyjnych

Pytania i odpowiedzi, czyli FAQ

Certyfikaty F-gazowe

Czy prowadząc jednoosobową działalność w zakresie instalowania, bądź serwisowania lub konserwacji stacjonarnych urządzeń chłodzących lub klimatyzacyjnych powinienem posiadać CERTYFIKAT DLA PERSONELU oraz CERTYFIKAT PRZEDSIĘBIORCY?

TAK

Zgodnie z art. 20 ustawy z dnia 15 maja 2015r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych, na podstawie Dz. U. z 2020 r. poz. 2065 osoby zobowiązane są do posiadania odpowiedniego certyfikatu dla personelu, w przypadku wykonywania następujących czynności:

 • kontrola szczelności urządzeń zawierających co najmniej 5 ton ekwiwalentu CO2 F-gazów lub więcej, chyba że urządzenia takie są hermetycznie zamknięte, oznakowane jako takie i zawierają mniej niż 10 ton ekwiwalentu CO2;
 • odzysk;
 • instalacja (instalowanie);
 • naprawa, konserwacja lub serwisowanie;
 • likwidacja.
  obowiązany jest do posiadania odpowiedniego certyfikatu dla personelu.

Niezależnie od powyższego zgodnie z art. 29 ww. ustawy przedsiębiorca, który prowadzi działalność polegającą na instalowaniu, konserwacji lub serwisowaniu, naprawie oraz likwidacji stacjonarnych urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych lub pomp ciepła, obowiązany jest posiadać certyfikat dla przedsiębiorców.

Ustawa nakłada na przedsiębiorcę odrębne obowiązki w zakresie przyjmowania dostaw fluorowanych gazów cieplarnianych, stosowania procedur wykonywania działalności, wdrożenia systemu dokumentowania czynności oraz posiadania odpowiedniego wyposażenia technicznego.

Czy CERTYFIKAT DLA PRZEDSIĘBIORCY musi być wydany w mieście siedziby firmy czy w dowolnym oddziale UDT?

NIE

UDT nie ma właściwości miejscowej, można więc wystąpić do dowolnego oddziału.

Złożenie wniosku w najbliższym oddziale UDT, z pewnością przyspieszy przeprowadzenie kontroli i wydanie certyfikatu.

Czy do instalowania i serwisowania stacjonarnych urządzeń chłodniczych i klimatyzacyjnych zawierających mniej niż 5 ton ekwiwalentu CO2 F-gazów wymagane jest posiadanie CERTYFIKATU DLA PRZEDSIĘBIORCÓW?

TAK

Wymagania w tym zakresie określa art. 29 ustawy z dnia 15 maja 2015r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych, na podstawie Dz. U. z 2020 r. poz. 2065.

Przedsiębiorca, który prowadzi działalność polegającą na instalowaniu, konserwacji lub serwisowaniu, naprawie oraz likwidacji stacjonarnych urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych lub pomp ciepła, jak również systemów ochrony przeciwpożarowej zawierających fluorowane gazy cieplarniane, zobowiązany jest posiadać certyfikat dla przedsiębiorców.

Wskazany przepis ustawy jest sformułowany w sposób ogólny i nie wprowadza ograniczeń dotyczących zawartości fluorowanych gazów cieplarnianych w urządzeniu lub systemie.

Jakie uprawnienia powinna posiadać osoba do montażu urządzeń zawierających gazy fluorowane zawierające ponad 3 kg gazu, a jakie osoba sprawdzająca szczelność?

Na podstawie: Art.3 ust. 2 ROZPORZĄDZENIA WYKONAWCZEGO KOMISJI (UE) 2015/2067 z dnia 17 listopada 2015 r. ustanawiającego, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 517/2014, minimalne wymagania i warunki wzajemnego uznawania certyfikacji osób fizycznych w odniesieniu do stacjonarnych urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych i pomp ciepła oraz agregatów chłodniczych samochodów ciężarowych i przyczep chłodni, zawierających fluorowane gazy cieplarniane, a także certyfikacji przedsiębiorstw w odniesieniu do stacjonarnych urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych i pomp ciepła zawierających fluorowane gazy cieplarniane.

Personel dokonujący montażu urządzenia zawierający 3 kg i więcej fluorowanego gazu cieplarnianego powinien posiadać certyfikat F-gazowy kategorii I.

Personelowi dokonującemu tylko i wyłącznie kontroli szczelności (bez ingerencji w układ chłodniczy) wystarczy posiadanie certyfikatu kategorii IV.

Skoro certyfikat F-gazowy jest wymagany do obsługi urządzeń powyżej 3 kg gazu, jak zdobyć czynnik chłodniczy do napełnienia mniejszego urządzenia bez certyfikatu?

Certyfikat dotyczy wszystkich urządzeń zawierających gazy fluorowane bez względu na napełnienie.

Czy serwisant mający certyfikat 1-j kategorii może dokonywać odzysku czynnika chłodniczego nie posiadając stosownych uprawnień UDT do napełniania zbiorników ciśnieniowych?

Osoby dokonujące czynności napełniania zbiorników przenośnych zobowiązane są posiadać zaświadczenie dla napełniaczy. Zaświadczenia kwalifikacje w tym zakresie wydawane są zgodnie z:

 • ustawą z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz. U. z 2019 r. poz. 667),
 • rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 18 lipca 2001 r. w sprawie trybu sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych (Dz. U. Nr 79, poz. 849), zmienionym rozporządzeniem Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 21 maja 2019 r. w sprawie sposobu i trybu sprawdzania kwalifikacji, wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych oraz sposobu i trybu przedłużania okresu ważności zaświadczeń kwalifikacyjnych, wydanym na podstawie art. 23 ust. 5 ustawy o dozorze technicznym.

Egzaminy dla napełniaczy przeprowadza Urząd Dozoru Technicznego. Szczegółowa tematyka egzaminu dla osób ubiegających się o sprawdzenie kwalifikacji wymaganych przy napełnianiu ciśnieniowych zbiorników przenośnych o pojemności powyżej 350 cm3, dostępna jest na stronie internetowej UDT.

Czy serwisujący klimatyzacje w „niektórych pojazdach silnikowych” powinien posiadać CERTYFIKAT DLA PERSONELU?

NIE

Zgodnie z art.37 pkt. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych, na podstawie Dz. U. z 2020 r. poz. 2065, do serwisowania układów klimatyzacji w niektórych pojazdach silnikowych nie jest wymagany certyfikat.

Wymagane jest jedynie posiadanie zaświadczenia o odbytym szkoleniu przez osoby dokonujące czynności odzysku substancji kontrolowanych i fluorowanych gazów cieplarnianych z tych systemów.

Jakie uprawnienia powinienem posiadać, aby móc wykonywać czynności na "urządzeniach ruchomych"?

Ustawa z dnia 15 maja 2015r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych, na podstawie Dz. U. z 2020 r. poz. 2065 nie nakłada obowiązku posiadania uprawnień do instalacji, naprawy, serwisowania i konserwacji oraz likwidacji urządzeń ruchomych, za wyjątkiem samochodów ciężarowych chłodni i przyczep chłodni.

Obowiązek posiadania uprawnień w odniesieniu do urządzeń ruchomych, istnieje tylko w przypadku wykonywania czynności odzysku.

Aby móc wykonywać czynność odzysku czynnika z urządzeń ruchomych, należy być w posiadaniu certyfikatu dla personelu w odpowiednim zakresie, a więc kategorii I, II lub III (wydanego przez UDT).

Co wchodzi w skład minimalnego wyposażenia odbiorcy?

Minimalne wyposażenie techniczne wykorzystywane przez personel, w odniesieniu do odpowiednich kategorii, o których mowa w art. 3 ust. 2 rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2015/2067 z dnia 17 listopada 2015 r. ustanawiającego, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 517/2014, minimalne wymagania i warunki wzajemnego uznawania certyfikacji osób fizycznych w odniesieniu do stacjonarnych urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych i pomp ciepła oraz agregatów chłodniczych samochodów ciężarowych i przyczep chłodni, zawierających fluorowane gazy cieplarniane, a także certyfikacji przedsiębiorstw w odniesieniu do stacjonarnych urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych i pomp ciepła zawierających fluorowane gazy cieplarniane, obejmuje zakres załącznika nr 1 ROZPORZĄDZENIA MINISTRA ROZWOJU I FINANSÓW z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie minimalnego wyposażenia technicznego odpowiedniego dla wykonywania czynności objętych certyfikatem dla personelu w zakresie fluorowanych gazów cieplarnianych i substancji kontrolowanych.

Jaki certyfikat będzie wymagany do zakupu gazu fluorowanego, a jaki do zakupu urządzenia napełnionego takim gazem?

Do zakupu gazu fluorowanego, według obecnie obowiązującej Ustawy F-gazowej, wymagane jest posiadanie certyfikatu dla przedsiębiorstw.
A co z urządzeniami?

Dyrektywa 517/2014, art. 11 ust 5.: ,,Niehermetycznie zamknięte urządzenia napełnione fluorowanymi gazami cieplarnianymi są sprzedawane użytkownikowi końcowemu wyłącznie w przypadku, gdy przedstawione zostaną dowody, że instalowanie ma być przeprowadzone przez podmiot certyfikowany zgodnie z art. 10″.

Nowelizacja: ,,Art. 13a 1. Dowodem, o którym mowa w art. 11 ust. 5 rozporządzenia (UE) nr 517/2014, jest umowa na wykonanie usługi instalowania, zawierająca w szczególności: nazwę urządzenia, które ma zostać zainstalowane oraz informację o nazwie i numerze certyfikatu dla przedsiębiorców wykonujących na rzecz użytkownika końcowego usługę instalowania w przypadku gdy taka umowa jest zawarta przez użytkownika końcowego z osobą prawną albo nazwę i numer certyfikatu dla personelu osoby fizycznej wykonującej usługę instalowania na rzecz użytkownika końcowego w przypadku gdy taka umowa jest zawarta przez użytkownika końcowego z osoba prawną”.

Czy firma zatrudniająca osobę posiadającą certyfikat dla personelu w celu serwisowania wyłącznie własnych urządzeń chłodniczych powinna posiadać CERTYFIKAT DLA PRZEDSIĘBIORCÓW?

NIE

Firma zatrudniająca osobę posiadającą certyfikat dla personelu w celu serwisowania wyłącznie własnych urządzeń chłodniczych nie prowadzi działalności gospodarczej w tym zakresie, zatem nie musi posiadać certyfikatu dla przedsiębiorców.

Zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 15 maja 2015r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych, na podstawie Dz. U. z 2020 r. poz. 2065 przedsiębiorcy, którzy prowadzą działalność polegającą na instalowaniu, konserwacji lub serwisowaniu, naprawie oraz likwidacji stacjonarnych urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych lub pomp ciepła, jak również systemów ochrony przeciwpożarowej zawierających fluorowane gazy cieplarniane obowiązani są posiadać certyfikat dla przedsiębiorców, wskazany odpowiednio w rozporządzeniu (UE) nr 2015/2067 albo w rozporządzeniu (WE) nr 304/2008.

Polskie prawo definiuje przedsiębiorców w dwóch przepisach prawnych, a mianowicie w art. 43(1) Kodeksu cywilnego oraz w art. 4 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, które stanowią, że przedsiębiorcą jest podmiot prowadzący we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową.

Konkludując, w świetle przytoczonych regulacji tylko przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą lub zawodową na rzecz innych stron zobowiązani są do posiadania certyfikatu dla przedsiębiorców.

Czy dystrybutor substancji kontrolowanych i fluorowanych gazów powinien posiadać CERTYFIKAT DLA PRZEDSIĘBIORCÓW?

NIE

Ustawa z dnia 15 maja 2015r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych, na podstawie Dz. U. z 2020 r. poz. 2065 nie określa wymagań dla dystrybutorów w tym zakresie.

Podobnie jeżeli firma dokonuje zakupu urządzenia zawierającego fluorowane gazy cieplarniane celem dalszej dystrybucji, a nie do celów serwisowych nie jest zobligowana ustawą do posiadania certyfikatów F-gazowych.

Czy mogę posługiwać się certyfikatem F-gazowym za granicą?

TAK

Zgodnie z art. 43 ustawy z dnia 15 maja 2015r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych, na podstawie Dz. U. z 2020 r. poz. 2065: „Certyfikaty lub zaświadczenia wydane w innych państwach członkowskich Unii Europejskiej są uznawane, gdy posiadacz certyfikatu lub zaświadczenia dysponuje tłumaczeniem przysięgłym certyfikatu lub zaświadczenia na język polski”.

Prawo unijne wymaga dysponowania CERTYFIKATEM DLA PRZEDSIĘBIORCÓW w zakresie F -gazów. Czy mogę go uzyskać? Co mi grozi za jego brak?

O certyfikat dla przedsiębiorstwa ubiegać się może przedsiębiorstwo po uzyskaniu certyfikatu osobowego przez zatrudnionego u siebie pracownika. Jeśli właściciel firmy jest jednocześnie jej jedynym pracownikiem (działalność jednoosobowa) to przedstawia on swój personalny certyfikat F-gazowy.

Aby uzyskać tego typu certyfikat konieczne jest złożenie przez przedsiębiorcę wniosku do Urzędu Dozoru Technicznego.
Szczegółowo opisuje to Art. 30 Ustawy F-gazowej:

Art. 30. 1. Certyfikat dla przedsiębiorców wydaje jednostka certyfikująca przedsiębiorców.

Certyfikat dla przedsiębiorców może uzyskać przedsiębiorca, który:

1. spełnia wymagania odpowiednie do rodzaju prowadzonej działalności, określone w rozporządzeniu (WE)
nr 303/2008 albo rozporządzeniu (WE) nr 304/2008, w szczególności:

a) posiada i stosuje w głównym miejscu wykonywania działalności oraz we wszystkich oddziałach procedury prowadzenia działalności,

b) posiada w głównym miejscu wykonywania działalności oraz we wszystkich oddziałach wdrożony system dokumentowania czynności wykonywanych przez personel posiadający odpowiedni certyfikat dla personelu,

c) dysponuje w głównym miejscu wykonywania działalności oraz we wszystkich oddziałach wyposażeniem technicznym spełniającym minimalne wymagania odpowiednie do zakresu prowadzonej działalności;

2. Będąc osobą fizyczną nie został skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwo przeciwko środowisku w związku z prowadzoną działalnością albo za takie przestępstwo nie zostały skazane osoby wchodzące w skład organów przedsiębiorcy będącego osobą prawną albo jednostką organizacyjną niebędącą osobą prawną; złoży do jednostki certyfikującej przedsiębiorców wniosek o wydanie certyfikatu dla przedsiębiorców.

3. Certyfikat dla przedsiębiorców jest wydawany bezterminowo.

Za prowadzenie działalności bez posiadania certyfikatu dla przedsiębiorcy grozi administracyjna kara pieniężna w wysokości od 4000 do 15 000 zł (Art. 48 Ustawy o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych).

Na jaki okres czasu wydawany jest CERTYFIKAT DLA PERSONELU?

W myśl art. 22 ust.1 i ust.2 ustawy z dnia 15 maja 2015r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych, na podstawie Dz. U. z 2020 r. poz. 2065 certyfikat dla personelu wydawany jest bezterminowo.

Certyfikat podlega jednak cofnięciu i wykreśleniu z rejestru wydanych certyfikatów dla personelu w przypadku prawomocnego skazania osoby posiadającej ten certyfikat za przestępstwo przeciwko środowisku.

Czy właściciel firmy serwisującej układy chłodnicze powinien posiadać CERTYFIKAT PERSONALNY?

NIE

Certyfikat dla personelu w myśl ustawy z dnia 15 maja 2015r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych, na podstawie Dz. U. z 2020 r. poz. 2065 powinien posiadać personel wykonujący następujące czynności:
• kontrola szczelności urządzeń zawierających fluorowane gazy cieplarniane w ilości 3 kg lub większej oraz urządzeń zawierających fluorowane gazy cieplarniane w ilości 6 kg lub większej, z hermetycznie zamkniętymi systemami, które są oznakowane jako takie;
• odzysk;
• instalacja (instalowanie);
• konserwacja lub serwisowanie.

Jeżeli zatem właściciel firmy nie wykonuje zawodowo powyższych czynności, nie jest zobligowany do posiadania certyfikatu dla personelu.

SF6

Podstawowe pojęcia

Czym jest rozdzielnica elektryczna?

Zgodnie z art. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie fluorowanych gazów cieplarnianych „rozdzielnica elektryczna” oznacza aparaturę rozdzielczą oraz jej połączenie z przyłączonymi urządzeniami sterowniczymi, pomiarowymi, zabezpieczeniowymi i regulacyjnymi, a także zespoły takiej aparatury i urządzeń ze wzajemnymi połączeniami, osprzętem, obudową i elementami pomocniczymi, które są przeznaczone do wykorzystywania związanego z wytwarzaniem, przesyłem, dystrybucją i przetwarzaniem energii elektrycznej.

Wyłączniki, przekładniki, rozłączniki oraz inne urządzenia napełnione SF6 zgodnie z powyższą definicją również są częścią rozdzielnicy elektrycznej.

W związku z powyższym, do wykonywania czynności polegających na instalacji, konserwacji, naprawie, serwisowaniu, likwidacji oraz do dokonywania odzysków gazu SF6 z wymienionych urządzeń również wymagane jest posiadanie certyfikatu personalnego kat. rozdzielnice elektryczne.

Co oznacza pojęcie regeneracji gazu SF6, a co pojęcie recyklingu?

Zgodnie z art. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie fluorowanych gazów cieplarnianych regeneracja oznacza „ponowne przetwarzanie odzyskanego fluorowanego gazu cieplarnianego w celu osiągnięcia właściwości roboczych odpowiadających właściwościom roboczym substancji pierwotnej, z uwzględnieniem zamierzonego zastosowania”.

Zamierzonym zastosowaniem jest branża elektroenergetyczna, więc właściwości pierwotne gazu SF6 uznaje się na podstawie normy PN-EN IEC 60376.

Zregenerowany SF6 powinien być po regeneracji poddany przez firmę dokonującą regeneracji specjalistycznym badaniom laboratoryjnym sprawdzającym jego parametry techniczne w celu potwierdzenia, czy zregenerowany gaz spełnia kryteria jakościowe określonych w normie standardów.

Recykling polega jedynie na przeprowadzeniu podstawowego procesu oczyszczania oraz ponownym wykorzystaniem odzyskanego fluorowanego gazu cieplarnianego po tym procesie.

Jedynie gaz poddany całościowemu procesowi regeneracji może być uznany za pełnowartościowy produkt o parametrach technicznych równych rygorystycznym właściwościom nowego produktu.

Co oznacza pojęcie „pierwotny” SF6?

Zgodnie z art. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie fluorowanych gazów cieplarnianych, „pierwotny” SF6 oznacza sześciofluorek siarki, który nie został uprzednio zastosowany.

Pierwotnym SF6 można napełniać urządzenia elektryczne, jednak do tej czynności wymagany jest certyfikat dla personelu kat. rozdzielnice elektryczne.

Odzyskany SF6  nie jest już substancją pierwotną, tylko odpadem.

Co oznacza pojęcie „ilość SF6 zawarta w rozdzielnicy”?

Zgodnie z art. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie fluorowanych gazów cieplarnianych, „ilość SF6 zawarta w rozdzielnicy” oznacza znamionowe napełnienie wyodrębnionego przedziału gazowego urządzenia.

Znamionowe napełnienie przedziału gazowego musi być określone w dokumentacji technicznej sporządzonej przez producenta danego rodzaju rozdzielnicy.

Jakie normy regulują gospodarkę gazem SF6?

Dokument PN – EN IEC 60 376 „Wymagania dotyczące technicznego heksafluorku siarki (SF6) i gazów uzupełniających do jego mieszanin stosowanych w urządzeniach elektrycznych” określa jakość technicznego heksafluorku siarki i gazów uzupełniających takich, jak azot i tetrafluorometan do zastosowania w urządzeniach elektrycznych. W normie opisano również techniki stosowane do analizy SF6 przed jego wprowadzeniem do urządzeń elektrycznych, obejmujące zarówno oprzyrządowanie laboratoryjne, jak i oprzyrządowanie przenośne używane na miejscu zainstalowania urządzenia elektrycznego.

Dokument PN – EN IEC 60 480 „Wymagania dotyczące heksafluorku siarki (SF6) i jego mieszanin do ponownego zastosowania w urządzeniach elektrycznych” określa kryteria ponownego użycia heksafluorku siarki po odzyskaniu ze sprzętu elektrycznego (np. w celu konserwacji, po zakończeniu eksploatacji) i regeneracji. Norma zawiera kilka załączników dotyczących opisu różnych metod analizy gazu SF6, zagadnień związanych z odzyskiem i neutralizacją produktów rozpadu, kriogenicznej regeneracji SF6 oraz zaleceń dotyczących przechowywania i transportu SF6.

Centralny Rejestr Operatorów

Kto jest operatorem urządzenia napełnionego SF6?

Zgodnie z art. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie fluorowanych gazów cieplarnianych „operator” oznacza osobę fizyczną lub prawną sprawującą faktyczną kontrolę nad technicznym działaniem danego produktu lub urządzenia.

„Faktyczna kontrola” oznacza codzienną kontrolę nad urządzeniem, pełny dostęp, podejmowanie decyzji w sprawach finansowych i technicznych.

Podmiot staje się operatorem w momencie dostarczenia urządzenia na miejsce użytkowania lub (w przypadku instalacji) po jej zakończeniu i napełnieniu SF6.

Jeśli nie ma możliwości ustalenia operatora, to staje się nim właściciel.

Operatorem urządzenia nigdy nie będzie firma serwisująca urządzenie, chyba że sama je eksploatuje w swojej siedzibie lub jest jego właścicielem.

W skrócie: operator = numer NIP

Kto jest odpowiedzialny za prowadzenie dokumentacji rozdzielnicy elektrycznej w systemie Centralnego Rejestru Operatorów?

Zgodnie z art. 14 ust. 2. Ustawy o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych, obowiązek prowadzenia dokumentacji należy do operatora urządzenia.

Należy jednak pamiętać, że rozdzielnice elektryczne nie podlegają kontroli szczelności, a co za tym idzie obowiązkowi prowadzenia dokumentacji w systemie Centralnego Rejestru Operatorów jeśli spełniają przynajmniej jeden z poniższych warunków:

 1. a) ich zbadany poziom wycieków jest zgodnie ze specyfikacją techniczną producenta mniejszy niż 0,1 % rocznie i są one odpowiednio oznakowane;
 2. b) są wyposażone w przyrząd do monitorowania ciśnienia lub gęstości; lub
 3. c) zawierają mniej niż 6 kg fluorowanych gazów cieplarnianych.

Certyfikaty F-gazowe

Czy do zakupu gazu SF6 wymagany jest certyfikat dla personelu?

Zgodnie z art. 10 Ustawy o substancjach zubożających warstwę ozonową i niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych, nabywania fluorowanego gazu cieplarnianego w celu wykonywania czynności wymagających posiadania certyfikatu dla personelu, może dokonywać osoba fizyczna posiadająca odpowiedni certyfikat dla personelu.

Każdy podmiot może zakupić SF6 w calach dalszej odsprzedaży bez posiadania certyfikatu dla personelu, jednak zobowiązany jest do złożenia oświadczenia u dystrybutora gazu.

Oświadczenie musi zawierać informację, że nabyty SF6 nie będzie wykorzystany do czynności wymagających posiadania certyfikatu dla personelu, tylko zostanie odsprzedany innemu podmiotowi.

Czy do napełnienia rozdzielnicy gazem SF6 wymagany jest certyfikat dla personelu?

Zgodnie z definicją zawartą w art. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie fluorowanych gazów cieplarnianych poprzez czynność „konserwacji lub serwisowania” oznacza między innymi dostarczenie fluorowanych gazów cieplarnianych do układu.

Zgodnie z powyższą definicją, w przypadku czynności napełniania urządzenia gazem konieczne jest posiadanie certyfikatu dla personelu.

Naprawa nieszczelności również jest czynnością konserwacji lub serwisowania, dlatego jej wykonanie również wymaga posiadania certyfikatu dla personelu.

Czy firmy świadczące usługi serwisowe dla osób trzecich urządzeń zawierających SF6 zobowiązane są do posiadania certyfikatu dla przedsiębiorcy?

Zgodnie z art. 29 Ustawy o substancjach zubożających warstwę ozonową i niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych przedsiębiorcy wykonujący czynności dla osób trzecich, polegające na instalowaniu, konserwacji lub serwisowaniu, naprawie lub likwidacji stacjonarnych urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych i pomp ciepła zobowiązani są do posiadania certyfikatu dla przedsiębiorstwa.

Obowiązek dotyczy również stacjonarnych systemów ochrony przeciwpożarowej zawierających fluorowane gazy cieplarniane.

W przypadku rozdzielnic elektrycznych wystarczające jest posiadanie certyfikatów dla personelu.

Czy serwisant mający certyfikat F-gazowy kategorii rozdzielnice elektryczne może dokonywać odzysku gazu SF6 nie posiadając stosownych uprawnień UDT do napełniania zbiorników ciśnieniowych?

NIE

Osoby dokonujące czynności napełniania ciśnieniowych zbiorników przenośnych o pojemności powyżej 350 cm3 zobowiązane są posiadać zaświadczenie dla napełniaczy. Zaświadczenia kwalifikacje w tym zakresie wydawane są zgodnie z:

 • Ustawą z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz. U. z 2019 r. poz. 667),
 • Rozporządzeniem Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 21 maja 2019 r. w sprawie sposobu i trybu sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych oraz sposobu i trybu przedłużania okresu ważności zaświadczeń kwalifikacyjnych,

i przeprowadzane przez Urząd Dozoru Technicznego.

Czy mogę posługiwać się certyfikatem F-gazowym wydanym w Polsce w innych krajach?

Zgodnie z art. 10 ust. 10  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie fluorowanych gazów cieplarnianych, państwa członkowskie Unii Europejskiej zobowiązane są do uznawania certyfikatów wydanych w innym państwie członkowskim.

Dodatkowo przepisy unijne nakazują, że państwa członkowskie nie mogą ograniczać swobody świadczenia usług lub swobody przedsiębiorczości z powodu wydania certyfikatu w innym państwie członkowskim.

Serwisant powinien jednak posiadać tłumaczenie przysięgłe swojego certyfikatu na język urzędowy państwa, w którym będzie posługiwał się dokumentem.

Uznawanie certyfikatów w innych krajach dotyczy tylko państw członkowskich Unii Europejskiej.

Jak długo jest ważny certyfikat dla personelu kat. rozdzielnice elektryczne?

Zgodnie z art. 22 ust. 1 i 2 Ustawy o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych, certyfikat dla personelu wydawany jest bezterminowo.

Certyfikat może zostać jednak cofnięty w przypadku prawomocnego skazania osoby posiadającej ten certyfikat za przestępstwo przeciwko środowisku.

Certyfikat jest ważny na terenie całej Unii Europejskiej.

Kto zobowiązany jest do posiadania certyfikatu dla personelu kategorii rozdzielnice elektryczne?

Zgodnie z art. 20 Ustawy o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych, personel dokonujący instalacji, serwisowania, konserwacji, napraw lub likwidacji rozdzielnic elektrycznych zawierających fluorowane gazy cieplarniane bądź dokonujący odzysku fluorowanych gazów cieplarnianych ze stacjonarnych rozdzielnic elektrycznych obowiązany jest do posiadania odpowiedniego certyfikatu dla personelu.

Certyfikat dla personelu wydawany jest przed Urząd Dozoru Technicznego, na podstawie pozytywnego wyniku egzaminu, uzyskanego przez personel w jednostce egzaminującej.

Certyfikat jest bezterminowy i obowiązuje na terenie całej Unii Europejskiej.

Czy do pracy z urządzeniami zawierającymi mniej niż 6 kg gazu SF6 również jest wymagany certyfikat dla personelu?

TAK

Zgodnie z art. 20 Ustawy o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych, personel dokonujący instalacji, serwisowania, konserwacji, napraw lub likwidacji rozdzielnic elektrycznych zawierających fluorowane gazy cieplarniane bądź dokonujący odzysku fluorowanych gazów cieplarnianych ze stacjonarnych rozdzielnic elektrycznych obowiązany jest do posiadania odpowiedniego certyfikatu dla personelu.

Przepis nie wyłącza z obowiązku posiadania certyfikatu personel pracujący z urządzeniami o napełnieniu poniżej 6 kg gazu SF6.

Baza Danych Odpadowych i odpady

Co oznacza nakaz recyklingu, regeneracji lub zniszczenia odzyskanego F-gazu?

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie fluorowanych gazów cieplarnianych odzysk SF6 jest prowadzony tylko i wyłącznie w celu zapewnienia recyklingu, regeneracji lub zniszczenia tego gazu.

Przed ponownym napełnieniem urządzenia gazem SF6, konieczne jest przeprowadzenie jego recyklingu lub regeneracji.

Gaz po procesie recyklingu może być użyty ponownie tylko w urządzeniu, z którego został odzyskany.

Czy każda firma serwisująca urządzenia z gazem SF6 powinna przed rozpoczęciem działalności posiadać pozwolenie na wytwarzanie odpadów?

Zgodnie z art. 180a Ustawy Prawo ochrony środowiska, pozwolenie na wytwarzanie odpadów
jest wymagane do wytwarzania odpadów o masie powyżej 1 Mg rocznie w przypadku odpadów niebezpiecznych, do jakich klasyfikujemy odzyskany SF6.

Pozwolenie wymagane jest również w przypadku przetwarzania, magazynowania i transportowania odpadów.
W przypadku transportowania pozwolenie nie dotyczy transportowania odpadów wytworzonych przez siebie.

Kto jest właścicielem odzyskanego SF6 z urządzenia elektrycznego?

Zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt. 32 Ustawy o odpadach właścicielem odpadu w postaci odzyskanego sześciofluorku siarki jest firma serwisowa, dokonująca czynności odzysku.

Odzyskany SF6 należy niezwłocznie przekazać do podmiotu, zajmującego się zbieraniem i przetwarzaniem odpadu.

Właściciel odpadu zobowiązany jest do wystawienia Karty Przekazania Odpadu w systemie Bazy Danych o Odpadach ze wskazaniem jednostki przyjmującej odpad. Właściciel odpadu może przetransportować odzyskany SF6 do miejsca jego magazynowania bez posiadania pozwolenia na transport odpadów.

Serwis elektroenergetyczny

Które urządzenia nie podlegają obowiązkowi kontroli szczelności?

Zgodnie z art. 4 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie fluorowanych gazów cieplarnianych rozdzielnice elektryczne, które spełniają przynajmniej jeden z poniższych warunków:

 • ich zbadany poziom wycieków jest zgodnie ze specyfikacją techniczną producenta mniejszy niż 0,1 % rocznie i są one odpowiednio oznakowane;
 • są wyposażone w przyrząd do monitorowania ciśnienia lub gęstości;
 • zawierają mniej niż 6 kg fluorowanych gazów cieplarnianych;
 • nie podlegają kontroli szczelności.

Jednocześnie urządzenia te nie podlegają obowiązkowi rejestracji w Centralnym Rejestrze Operatorów i konieczności prowadzenia Kart Urządzeń.

Które urządzenia muszą być wyposażone w system wykrywania wycieków?

Zgodnie z art. 5 ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie fluorowanych gazów cieplarnianych, operatorzy rozdzielnic elektrycznych zawierających fluorowane gazy cieplarniane w ilościach 500 ton ekwiwalentu CO2 lub większej i zainstalowanych od dnia 1 stycznia 2017 r., zapewniają, aby urządzenia te były wyposażone w system wykrywania wycieków.

System wykrywania wycieków musi alarmować operatora lub firmę serwisową o każdym wycieku.

Systemy te muszą być kontrolowane co najmniej raz na 6 lat w celu zapewnienia ich właściwego działania.

Jak zlecić wykonanie usługi serwisowej innemu podmiotowi?

Zgodnie z art. 10 ust. 11 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie fluorowanych gazów cieplarnianych każdy podmiot, który zleca czynność serwisową innemu podmiotowi zobowiązany jest upewnić się, że podmiot posiada certyfikat niezbędny do wykonania wymaganych czynności.

Wymóg ten dotyczy również usługi odzysku gazu SF6 z urządzeń.

Wymóg ten nie dotyczy kontroli szczelności.

Które urządzenia podlegają obowiązkowi etykietowania i co powinna zawierać etykieta?

Art. 12 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie fluorowanych gazów cieplarnianych nakłada obowiązek etykietowania pojemników oraz urządzeń zawierających SF6.

Dokładne informacje, które powinna zawierać etykieta są określone w art. 12 ust. 3 wyżej wymienionego rozporządzenia.

Te same informacje muszą też być zawarte w instrukcji obsługi urządzenia!

Jeśli pojemnik zawiera SF6 pochodzący z recyklingu lub regenerowany to etykieta musi o tym informować.

Czy regeneracja gazu SF6 pomieszanego z powietrzem jest techniczne możliwa?

Regeneracja gazu SF6 (czyli zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 517/2014 – przetworzenie odzyskanego F-gazu w celu osiągnięcia właściwości odpowiadających właściwościom substancji pierwotnej) jest możliwa w przypadku wystąpienia takich zanieczyszczeń jak wilgoć, powietrze, CF4, produkty rozpadu. Regeneracja powinna być wykonywana zgodnie z zaleceniami normy PN-EN IEC 60480. W przypadku usuwania powietrza z gazu SF6, norma zaleca wykorzystanie procesu kriogenicznego, polegającego na znacznym obniżeniu temperatury SF6, umożliwiającej jego skroplenie. W takiej sytuacji powietrze zawarte w SF6 wciąż pozostaje w stanie gazowym i zostaje odpompowane znad ciekłego sześciofluorku siarki. Taki proces pozwala na przywrócenie sześciofluorkowi siarki parametrów pierwotnych, zgodnych z normą PN-EN IEC 60376.

Jaki minimalny poziom gazu SF6 powinien być pozostawiony w butli zwracanej do ponownego napełnienia?

Zgodnie z art. 18, ust. 2 Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 grudnia 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy produkcji i magazynowaniu gazów, napełnianiu zbiorników gazami oraz używaniu i magazynowaniu karbidu (Dz.U. 2004 nr 7 poz. 59), zbiorniki przenośne, z wyjątkiem zbiorników przenośnych do acetylenu rozpuszczonego, przekazywane do napełnienia, powinny mieć nadciśnienie gazu co najmniej 0,5 bara.

Pozostawianie niewielkiego nadciśnienia (tzw. gazu resztkowego) ma za zadanie zapobiec przedostawaniu się do wnętrza butli powietrza, wilgoci i innych zanieczyszczeń.

Jak często należy wykonywać kontrolę szczelności urządzeń zawierających SF6?

Zgodnie z art. 4 ust. 3. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie fluorowanych gazów cieplarnianych, kontrolę szczelności rozdzielnic elektrycznych należy dokonywać z następującą częstotliwością:

Raz na 12 miesięcy 136,8 t CO2 eq SF6 do < 500 t CO2 eq SF6 czyli
6 kg SFdo < 21,9 kg SF6
(jeśli zainstalowany detektor wycieków)
Raz na 6 miesięcy 136,8 t CO2 eq SF6 do < 500 t CO2 eq SF6 czyli
6 kg SFdo < 21,9 kg SF6
(jeśli nie ma detektora wycieków)
oraz
500 t CO2 eq SFi więcej czyli
21,9 kg SFi więcej
(jeśli zainstalowany detektor wycieków)
Raz na 3 miesiące 500 t CO2 eq SFi więcej czyli
21,9 kg SFi więcej
(jeśli nie ma detektora wycieku gazu)

 

Należy jednak pamiętać, że rozdzielnice elektryczne nie podlegają kontroli szczelności jeśli spełniają przynajmniej jeden z poniższych warunków:

a) ich zbadany poziom wycieków jest zgodnie ze specyfikacją techniczną producenta mniejszy niż 0,1 % rocznie i są one odpowiednio oznakowane;

b) są wyposażone w przyrząd do monitorowania ciśnienia lub gęstości; lub

c) zawierają mniej niż 6 kg fluorowanych gazów cieplarnianych.

Kiedy należy wykonać kontrolę szczelności urządzenia elektroenergetycznego po usunięciu wykrytej nieszczelności?

Zgodnie z art. 3 ust. 3 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie fluorowanych gazów cieplarnianych, po dokonaniu naprawy usuwającej nieszczelność,  należy dokonać kontrolę szczelności w ciągu 1 miesiąca, aby uzyskać pewność, że naprawa była skuteczna.

Za naprawę nieszczelności odpowiada operator urządzenia, który zobowiązany jest zapewnić naprawę bez zbędnej zwłoki.

Do dokonania kontroli szczelności rozdzielnic elektrycznych napełnionych SF6 nie ma obowiązku posiadania certyfikatu dla personelu.

Czy dozwolone jest serwisowanie urządzenia elektroenergetycznego, które nie ma założonej karty w systemie Centralnego Rejestru Operatorów?

Zgodnie z art. 14 ust. 2. Ustawy o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych, obowiązek prowadzenia dokumentacji należy do operatora urządzenia. Serwisant może obsługiwać niezarejestrowane urządzenie bez konsekwencji prawnych.

Odpowiedzialność za brak karty w systemie CRO ponosi jednie operator urządzenia.

Baza Danych Sprawozdań

Kto musi złożyć roczne sprawozdanie w Bazie Danych Sprawozdań?

Zgodnie z art. 39 Ustawy o substancjach zubożających warstwę ozonową i niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych każdy podmiot stosujący lub dokonujący odzysku SF6 jest zobowiązany do złożenia do dnia 28 lutego za rok poprzedni raportu do Bazy Danych ze Sprawozdań.

Raportowanie do BDS dotyczy firm serwisowych (ale również operatorów rozdzielnic i innych podmiotów) jeśli:

 • przywożą SF6 z UE lub spoza UE lub wywożą SF6 do UE lub poza UE,
 • przywożą rozdzielnice zawierające SF6 z UE lub spoza UE lub wywożą je do UE lub poza UE,
 • stosują SF6 w produkcji rozdzielnic lub innych procesach,
 • dokonują recyklingu, regeneracji lub zniszczenia SF6,
 • dokonują serwisu urządzeń zawierających SF6.

Czy przeprowadzenie recyklingu gazu SF6 w miejscu zainstalowania urządzenia i ponowne napełnienie gazem po recyklingu przedziału gazowego musi być rejestrowany w BDS?

Tak, odzysk, recykling i ponowne napełnienie urządzenia gazem SF6 musi zostać wykazane w sprawozdaniu w Bazie Danych Sprawozdań.

W takim przypadku należy uzupełnić punkt 6. „Odzysk, recycling, regeneracja lub zniszczenie we własnym zakresie” w polu „Odzysk” oraz w polu „Recykling” oraz pkt 5. „Zastosowanie” w polu „Konserwacja lub serwisowanie stacjonarnych/ruchomych rozdzielnic elektrycznych” – rodzaj „Substancja odzyskana, poddana recyklingowi lub regenerowana”.

Sprawozdanie w Bazie Danych Sprawozdań wypełnia się raz do roku, do dnia 28 lutego za rok poprzedni.

Ile wynosi opłata za emisję 1 kg SF6?

Opłata za emisję sześciofluorku siarki jest co roku ogłaszana przez Ministra Klimatu.

Za rok 2021 opłata widnieje w obwieszczeniu Ministra Klimatu z dnia 9 września 2020 r. w sprawie wysokości stawek opłat za korzystanie ze środowiska na rok 2021. Należy jej szukać w załączniku nr 2.

CRO:

Jakich urządzeń dotyczy obowiązek zakładania kart w Centralnym Rejestrze Operatora?

Karty Urządzenia zakłada się dla:

 1. stacjonarnych urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych i pomp ciepła
  agregatów chłodniczych zamontowanych na samochodach ciężarowych chłodniach i przyczepach chłodniach wg art. 2 pkt 26 i 27 rozporządzenia 517/2014,
 2. rozdzielnic elektrycznych wg art. 2 pkt 36 rozporządzenia 517/2014,
 3. urządzeń zawierających F-gazy jako rozpuszczalniki organiczne
  obiegów Rankine’a wg art. 2 pkt 34 rozporządzenia 517/2014.

Karty Systemu Ochrony Przeciwpożarowej zakłada się dla stacjonarnych urządzeń będących systemami ochrony przeciwpożarowej.

Karty te zakładane są obecnie dla urządzeń, które zawierają ≥ 3 kg substancji kontrolowanych zdefiniowanych w art. 3 pkt 4 rozporządzenia UE nr 1005/2009 lub ≥ 5 ton CO2 eq F-gazów zdefiniowanych w art. 2 pkt 1 rozporządzenia UE nr 517/2014.

Kto jest odpowiedzialny za założenie karty urządzenia w Centralnym Rejestrze Operatorów?

Osobą odpowiedzialną za założenie karty urządzenia jest operator, czyli osoba fizyczna lub prawna sprawującą faktyczną kontrolę nad technicznym działaniem urządzenia.

Zazwyczaj jest to podmiot eksploatujący urządzenie, właściciel urządzenia lub administrator obiektu, w którym znajduje się urządzenie.

Czy aby założyć kartę urządzenia w Centralnym Rejestrze Operatorów należy posiadać certyfikat?

NIE

Do założenia kart urządzeń administrator konta operatora lub wyznaczona przez niego „osoba kontaktowa” nie musi posiadać certyfikatu.

Czy mogę upoważnić osobę trzecią do założenia za mnie kart urządzeń w CRO?

TAK

Administrator konta operatora musi wtedy dodać swojego pracownika w CRO. Taki pracownik staje się wówczas osobą kontaktową konta operatora.

Liczba osób kontaktowych wskazanych w CRO jest ograniczona do 3.

Można dowolnie dodawać, blokować i usuwać wymienione osoby.
Osoba kontaktowa musi być pracownikiem firmy operatora.

Czy mogę zlecić swoim pracownikom założenie kart urządzeń w CRO?

TAK

Administrator konta operatora musi wtedy dodać taką osobę w CRO. Taki pracownik staję się wówczas osobą kontaktową konta operatora.

Liczba osób kontaktowych wskazanych w CRO jest ograniczona do 3.

Można dowolnie dodawać, blokować i usuwać wymienione osoby.

Osoba kontaktowa musi być pracownikiem firmy operatora.

W jaki sposób dokonać założenia karty dla urządzenia z kilkoma obiegami chłodniczymi?

W urządzeniach z kilkoma obiegami należy tworzyć karty urządzenia dla każdego układu osobno, jeżeli jego napełnienie wynosi co najmniej 3 kg substancji kontrolowanych lub co najmniej 5 ton ekwiwalentu CO2 fluorowanych gazów cieplarnianych.

Kto może dokonać wpisu czynności do danej karty urządzenia?

Wpisów do kart mogą dokonywać osoby posiadające personalny certyfikat F-gazowy, które wykonały daną czynność przy urządzeniu oraz Administratorzy kont i ich osoby kontaktowe (ta zmiana została wprowadzona po nowelizacji ustawy).

Osoby kontaktowe i administratorzy kont operatorów będą mogły dokonywać wpisów, nawet w przypadku nieposiadania certyfikatów, ale WYŁĄCZNIE na podstawie protokołów z wykonanych przez serwisantów czynności i przez nich podpisanych. Serwisanci są zobligowani do posiadania certyfikatów (o ile były wymagane dla wykonywanych czynności).

Na kim spoczywa odpowiedzialność za prawdziwość wpisu czynności do karty urządzenia?

Odpowiedzialność za prawdziwość wpisu czynności do karty urządzenia w CRO spoczywa na serwisancie.

Dla jakiego rodzaju czynności jest obowiązek wpisu do karty urządzenia?

Do karty urządzenia wpisujemy tylko te czynności, które dotyczą ingerencji w obieg chłodniczy np. instalacja, dopełnienie, odzysk, wymiana czynnika, otwarcie obiegu oraz kontrola szczelności.

Czy można edytować lub usuwać dokonanego wpisu?

NIE

Wpisu do Kart nie można zmieniać ani usuwać, można natomiast dokonać następnego wpisu korygującego.

Czy jest obowiązek wpisu czynności dokonanych przed założeniem karty dla danego urządzenia?

NIE

Nie można dokonać wpisu czynności wstecznych, gdyż w momencie wpisu czynność automatycznie zapisuje się z datą bieżącą.

Ile czasu mam na założenie karty dla nowego urządzenia?

Kartę Urządzenia oraz Kartę Systemu Ochrony Przeciwpożarowej sporządza się w terminie 15 dni od dnia dostarczenia urządzenia, albo systemu ochrony przeciwpożarowej na miejsce jego funkcjonowania, a w przypadku, gdy urządzenie bądź system ochrony przeciwpożarowej wymaga zainstalowania – w terminie 15 dni od dnia zakończenia jego instalacji i napełnienia substancją kontrolowaną albo fluorowanym gazem cieplarnianym.

Ile czasu mam na wpis do karty po wykonanej czynności?

Na dokonanie wpisu czynności w karcie urządzenia jest przeznaczone 15 dni roboczych od dnia wykonania czynności.

Jakie instytucje mają wgląd do założonych kart urządzeń?

Wgląd do kart mają wyznaczeni pracownicy Instytutu Chemii Przemysłowej. Wgląd ma także Inspektor Ochrony Środowiska, jednak tylko podczas przeprowadzanej kontroli.

Co należy zrobić jeśli firma przestaje być operatorem urządzeń?

W przypadku, gdy firma przestaje być operatorem urządzeń, zamyka karty, podając powód „zmiana operatora urządzenia” oraz likwiduje konto w bazie CRO.

Może również wydrukować pdf-y kart i przekazać je nowemu operatorowi, aby był on w posiadaniu wcześniejszych informacji na temat tych urządzeń.

Nowy operator ma obowiązek rejestracji w bazie CRO. Konieczne jest założenie przez niego konta i wprowadzenie kart tych urządzeń.

Czy kartę należy drukować?

NIE

Karta z uaktualnionymi wpisami powinna być zapisana w pliku pdf i przechowywana w miejscu funkcjonowania urządzenia w celu udostępnienia podczas przeprowadzanej kontroli WIOŚ.

Od jakiej ilości jakiego czynnika trzeba rejestrować urządzenie w CRO?

W celu ułatwienia administratorom kont operatorów przygotowania się do zakładania nowych lub aktualizacji istniejących Kart w zakładce „Dokumenty” na stronie CRO  (zakładka dostępna tylko dla użytkowników CRO po zalogowaniu się na stronę CRO) oraz w zakładce F-gazy – CRO na stronie BOWOiK  (zakładka ogólnie dostępna) zamieszczona jest tabela zawierające zestawienie substancji i mieszanin będących F-gazami, ich wartości globalnego potencjału ocieplenia (GWP) oraz ilości każdego z tych F-gazów w kg odpowiadające 5 tonom równoważnika CO2.

Tabele zawierające ilość (w kg) substancji lub mieszaniny F-gazów i substancji kontrolowanych jakie podlegają rejestracji w bazie CRO PG

Sprawozdania:

Czy są jakieś kary za złożenie sprawozdania w Bazie Danych Sprawozdań z 2-tygodniowym opóźnieniem, po 28 lutym?

TAK
Zgodnie z art. 47 ust. 11 ustawy z dnia 15 maja 2015r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych, na podstawie Dz. U. z 2020 r. poz. 2065, nieprzekazanie sprawozdania do Bazy Danych Sprawozdań we wskazanym w ustawie terminie skutkuje karą pieniężną w wysokości od 600 zł do 4500 zł.

Jednocześnie można oczekiwać łagodniejszego potraktowania zgodnie z art. 51 ust. 6, który mówi, że „Jeżeli okoliczności sprawy i dowody wskazują, że do naruszenia doszło wskutek zdarzeń lub okoliczności, którym podmiot popełniający naruszenie nie mógł zapobiec, właściwy organ odstępuje od wymierzenia administracyjnej kary pieniężnej i umarza postępowanie.”

Ponadto pkt. 7. mówi, że „Nie można nałożyć administracyjnej kary pieniężnej, jeżeli od dnia popełnienia naruszenia upłynęły 3 lata.”

Sprawozdanie w zakresie substancji zubożających warstwę ozonową oraz fluorowanych gazów cieplarnianych (dot. emisji czynników chłodniczych CFC, HCFC i HFC, emisji spalin, itp.) – kiedy i gdzie składamy?

Ustawowy (art. 39, art. 40, art. 41 ustawy z dnia 15 maja 2015r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych, na podstawie Dz. U. z 2020 r. poz. 2065) obowiązek składania rocznych sprawozdań obejmuje m.in. podmioty, które stosują substancje zubożające warstwę ozonową lub fluorowane gazy cieplarniane, z uwzględnieniem ich stosowania w produkcji, instalacji, serwisowaniu lub konserwacji urządzeń oraz prowadzą ich odzysk, recykling, regenerację lub zniszczenie. Sprawozdanie za rok poprzedni składa się do 28 lutego, w formie dokumentu elektronicznego, poprzez bazę danych, prowadzoną przez Instytut Chemii Przemysłowej na stronie http://www.bds.ichp.pl/o-bds.

Zasady prowadzenia bazy zostały określone w rozporządzeniu Ministra Środowiska. Przed złożeniem pierwszego sprawozdania wymagana jest rejestracja w bazie danych.

W sprawozdaniu trzeba wykazać rodzaj substancji kontrolowanych, nowych substancji oraz fluorowanych gazów cieplarnianych, ich nazwy chemiczne i handlowe oraz ilość tych substancji:

 • zakupionych lub pozyskanych nieodpłatnie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 • odzyskanych we własnym zakresie,
 • wstępnie oczyszczonych we własnym zakresie w ramach recyklingu,
 • zregenerowanych we własnym zakresie,
 • sprzedanych lub przekazanych nieodpłatnie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 • zastosowanych w poszczególnych sektorach z podaniem rodzaju zastosowania,
 • poddanych zniszczeniu we własnym zakresie, ¡ zmagazynowanych na dzień 1 stycznia i 31 grudnia roku, którego dotyczy sprawozdanie,
 • utraconych w trakcie roku, którego dotyczy sprawozdanie – z wyodrębnieniem ilości substancji kontrolowanych, nowych substancji i fluorowanych gazów cieplarnianych utraconych wskutek wycieku i z innych przyczyn.

Czy dokonanie opłat za korzystanie ze środowiska zwalnia mnie ze złożenia sprawozdania?

NIE
Sprawozdanie w zakresie substancji zubożających warstwę ozonową oraz fluorowanych gazów cieplarnianych należy złożyć w formie elektronicznej poprzez Bazę Danych Sprawozdań, bez względu na to czy wynika z niego opłata za korzystanie ze środowiska i niezależnie od wysokości tej kwoty.

Brak złożenia sprawozdania lub nieterminowe jego przekazanie może skutkować administracyjną karą pieniężną (Art. 47 Ustawy o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych).

Sprawozdanie z gospodarowania odpadami – kiedy i gdzie składamy?

Sprawozdanie z gospodarowania odpadami należy złożyć do 15 marca danego roku za rok poprzedni.
Sprawozdanie składamy poprzez bazę danych odpadowych (BDO).

Kogo dotyczy obowiązek składania sprawozdań?

Odpowiednie sprawozdania muszą składać importerzy F-gazów (czynników HFC) oraz importerzy urządzeń zawierających te substancje.

Obowiązujące dotychczas Rozporządzenie wymaga tego od producentów, importerów i eksporterów F-gazów w rocznej ilości powyżej 1 tony lub 100 równoważnych ton CO2. (Art.19 ust.1,4,6 ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR 517/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie fluorowanych gazów cieplarnianych i uchylenia rozporządzenia (WE) nr 842/2006).

Co istotne, obowiązek raportowania obejmuje także firmy, które wprowadzają do obrotu wyroby i urządzenia zawierające fluorowane gazy cieplarniane w ilości powyżej 500 równoważnych ton CO2. W sprawozdaniu trzeba podać rodzaj urządzeń, ich liczbę oraz ilość czynnika chłodniczego w nich zawartego.

Przedsiębiorstwa wprowadzające do obrotu F-gazy w ilości powyżej 10 000 równoważnych ton CO2 na rok muszą przedstawić swoje sprawozdania do weryfikacji przez akredytowanego, niezależnego audytora.

Dokumentację należy przechowywać przez przynajmniej 5 lat i udostępniać na żądanie Komisji Europejskiej i odpowiednich organów krajowych.

Kto ma obowiązek sporządzenia i przesłania sprawozdań?

Podmiot zobowiązany do sporządzania i przesyłania sprawozdań w BDS, to podmiot który:

 • przywozi na terytorium RP SZWO lub FGC,
 • wywozi z terytorium RP SZWO lub FGC,
 • przywozi na terytorium RP produkty, stacjonarne lub ruchome urządzenia, stacjonarne lub ruchome systemy ochrony przeciwpożarowej, gaśnice lub systemy klimatyzacji w niektórych pojazdach silnikowych zawierające SZWO lub FGC,
 • wywozi z RP produkty, stacjonarne lub ruchome urządzenia, stacjonarne lub ruchome systemy ochrony przeciwpożarowej, gaśnice lub systemy klimatyzacji w niektórych pojazdach silnikowych zawierające SZWO lub FGC,
 • stosuje SZWO lub FGC w produkcji urządzeń lub systemów ochrony przeciwpożarowej, ruchomych urządzeń lub systemów ochrony przeciwpożarowej, gaśnic lub systemów klimatyzacji w niektórych pojazdach silnikowych zawierających SZWO lub FGC,
 • stosuje SZWO lub FGC w instalacji, serwisowaniu lub konserwacji urządzeń lub systemów ochrony przeciwpożarowej, ruchomych urządzeń lub systemów ochrony przeciwpożarowej, gaśnic lub systemów klimatyzacji w niektórych pojazdach silnikowych zawierających SZWO lub FGC,
 • stosuje SZWO lub FGC w innych procesach,
 • prowadzi odzysk, recykling, regenerację lub niszczenie SZWO lub FGC.

Do kiedy mam obowiązek sporządzić i przesłać roczne sprawozdanie w BDS?

Wyznaczony termin przesłania sprawozdania to 28 luty br. za rok poprzedni.

Kogo obowiązuje termin 31 marca na przesłanie sprawozdania do Komisji Europejskiej?

Do 31 marca roku następującego po roku, którego dotyczy sprawozdanie, przesłać sprawozdania do Komisji Europejskiej mają obowiązek firmy, które importują lub eksportują SZWO i F-gazy na teren Unii Europejskiej lub poza teren Unii Europejskiej.

Co mam zrobić z dokumentacją papierową z poprzednich lat?

Dokumentację z poprzednich lat należy, tak jak to było wcześniej, przetrzymywać w archiwum przez okres 5 lat na wypadek kontroli.

Jaka jest procedura wnoszenia opłat za czynnik chłodniczy, którego emisja nastąpiła do atmosfery?

Z taką sytuacją wiążą się dwie kwestie: złożenie opłaty za korzystanie ze środowiska do Urzędu Marszałkowskiego oraz złożenie raportu KOBiZE dotyczącego emisji.

 1. Zgodnie z ustawą „Prawo ochrony środowiska”, za emisję odpowiedzialny jest użytkownik instalacji. W przypadku urządzeń chłodniczych i klimatyzacyjnych -użytkownikiem instalacji najczęściej jest jej właściciel. W każdym przypadku użytkownik instalacji powinien wykazać emisję czynnika chłodniczego w swoim sprawozdaniu oraz to on powinien zachować do ew. kontroli dowód uiszczenia opłat za korzystanie ze środowiska z tytułu emisji HCFC czy HFC.
  Podmioty korzystające ze środowiska ustalają we własnym zakresie wysokość należnych opłat za okres, w którym korzystanie ze środowiska miało miejsce. Opłaty wnoszone są za rok kalendarzowy na rachunek właściwego urzędu marszałkowskiego do 31 marca następnego roku. Opłaty za wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza, wynikające z eksploatacji urządzeń, wnoszone są na rachunek urzędu marszałkowskiego właściwego ze względu na miejsce rejestracji podmiotu korzystającego ze środowiska, a pozostałe opłaty na rachunek urzędu marszałkowskiego właściwego ze względu na miejsce korzystania ze środowiska (art. 277 ustawy – Prawo ochrony środowiska).
  Stawki opłat za wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza oraz składowanie odpadów obowiązujące w roku 2021 zostały określone w obwieszczeniu Ministra Środowiska z dnia 9 września 2020 r. w sprawie wysokości stawek opłat za korzystanie ze środowiska na rok 2021.
  Nie wnosi się opłat za korzystanie ze środowiska, których roczna wysokość dla jednego rodzaju korzystania ze środowiska nie przekracza 800 zł. Natomiast gdy roczna wysokość takiej opłaty nie przekracza 100 zł, nie przedkłada się także wykazów o zakresie korzystania ze środowiska (art. 289 ustawy – Prawo ochrony środowiska). https://www.gov.pl/web/klimat/oplaty-za-korzystanie-ze-srodowiska.
 2. Od 1 stycznia 2019 r. podmioty korzystające ze środowiska ustalają wysokość opłat za wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza na podstawie wielkości rocznych rzeczywistych emisji określonych w raporcie do Krajowej bazy o emisjach gazów cieplarnianych i innych substancji (KOBiZE).Raport do Krajowej bazy wprowadza się przez stronę internetową Krajowej bazy dostępną pod adresem: www.krajowabaza.kobize.pl, po zarejestrowaniu się podmiotu korzystającego ze środowiska w Krajowej bazie. Dane wprowadza się po zalogowaniu do Krajowej bazy za pomocą identyfikatora (loginu) i hasła dostępu. Raport do Krajowej bazy należy złożyć w terminie do końca lutego każdego roku, za rok poprzedni.
  W celu ułatwienia podmiotom korzystającym ze środowiska realizacji obowiązków ustawowych dotyczących opłat za emisje zanieczyszczeń do powietrza oraz składowanie odpadów, Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami IOŚ-PIB uruchomił na swojej stronie internetowej dodatkową funkcjonalność umożliwiającą przygotowanie wykazu zawierającego informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat. Krajowa baza o emisjach gazów cieplarnianych i innych substancji .

Gdzie znajdę informację ile wynosi opłata za emisję 1 kg HFC ?

W obwieszczeniu Ministra Klimatu w sprawie wysokości stawek opłat za korzystanie ze środowiska (na rok, w którym miała miejsce emisja)– załącznik nr 2 – wodorofluorowęglowodory.

Czynniki chłodnicze:

Czy tony ekwiwalentu CO2 (a nie kg czynnika chłodniczego) nie obowiązują już od początku 2017?

TAK

Zgodnie z (UE) NR 517/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r., w całej Unii Europejskiej od dnia 1 stycznia 2017 r. ilości czynnika powinny być wyrażane w ekwiwalencie ton CO2.

Do kiedy mogę stosować czynnik R22?

Nie ma ograniczeń prawnych terminu eksploatacji instalacji zawierających R-22 (i inne HCFC). Zabronione jest ich dopełnianie czynnikami z grupy HCFC (R-22) po 31.12.2014 r. Sprawne i szczelne urządzenia można nadal użytkować.

Co to jest „pierwotny czynnik R22”?

„Pierwotny” czynnik, to taki, który nie był wcześniej używany, czyli nie pochodzi z odzysku.

Do kiedy mogę używać urządzenie z czynnikiem R22?

Nawet do śmierci technicznej, jeśli jest sprawne, szczelne i regularnie serwisowane.
Natomiast ewentualne rozszczelnienie instalacji z R22 spowoduje:

 • wysokie opłaty za emisję (w 2021 r. chlorowcopochodne węglowodorów: związki typu HCFC, 64,01 zł/kg),
 • potencjalne straty związane z zakłóceniem działalności produkcyjnej i gospodarczej użytkownika instalacji chłodniczej.

Rekomenduje się zmianę układów chłodniczych na układy z alternatywnymi czynnikami chłodniczymi.

Gdzie można zdać odzyskany czynnik chłodniczy?

Odzyskany czynnik można zdać do PROZON Fundacji Ochrony Klimatu. Wszelkie potrzebne dane kontaktowe znajdują się w zakładce KONTAKT.

Kto jest właścicielem czynnika odzyskanego z instalacji chłodniczej?

Właścicielem czynnika zawartego w instalacji chłodniczej jest jej operator (użytkownik instalacji).

Operacja odzysku czynnika chłodniczego dokonywana przez firmę serwisową nie skutkuje przeniesieniem prawa własności czynnika na serwis.

W przypadku, gdy czynnik chłodniczy staje się odpadem, wówczas jest on własnością serwisu. Wynika to z art. 3 ust.1 pkt. 32 Ustawy o odpadach z 14 grudnia 2012 roku.

Czy odzyskany czynnik R22 można użyć w instalacjach innych klientów bez przeprowadzenia jego regeneracji?

NIE

Wg Art. 11 ust. 3 i 4 ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (WE) NR 1005/2009 z dnia 16 września 2009 r. w sprawie substancji zubożających warstwę ozonową, od 1 stycznia 2015 roku nie można stosować tego czynnika (jak również czynnika pierwotnego, z recyklingu lub regeneracji) do celów konserwacji lub serwisowania istniejących urządzeń chłodniczych i klimatyzacyjnych oraz pomp ciepła.

Co należy zrobić z odzyskanym i/lub zużytym czynnikiem chłodniczym?

Najlepszym rozwiązaniem z punktu widzenia ochrony środowiska, prawidłowości dokumentacji oraz zgodności z prawem jest przekazanie odzyskanego czynnika do regeneracji do Fundacji Ochrony Klimatu PROZON.

Do kiedy można używać czynniki HFC?

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR 517/2014 z dnia 16 kwietnia 2014r. w sprawie fluorowanych gazów cieplarnianych, wyznacza daty stopniowej redukcji stosowania

Produkty i urządzenia objęte zakazem Data wprowadzenia zakazu
Domowe chłodziarki i zamrażarki zawierające fluorowane gazy cieplarniane (HFC) o GWP równym 150 lub większym 1 stycznia 2015 r.
Chłodziarki i zamrażarki do zastosowań komercyjnych (hermetycznie zamknięte urządzenia) zawierające HFC o GWP równym 2 500 lub większym 1 stycznia 2020 r.
zawierające HFC o GWP równym 150 lub większym 1 stycznia 2022 r.
Stacjonarne urządzenia chłodnicze, które zawierają HFC o GWP równym 2 500 lub większym lub których działanie jest od nich uzależnione, z wyjątkiem urządzeń przeznaczonych do zastosowań służących schładzaniu produktów do temperatur poniżej – 50 °C 1 stycznia 2020 r.
Wieloagregatowe scentralizowane układy chłodnicze do zastosowań komercyjnych o mocy znamionowej 40 kW lub większej, które zawierają fluorowane gazy cieplarniane o GWP równym 150 lub większym lub których działanie jest od nich zależne, z wyjątkiem obiegów chłodniczych pierwszego stopnia w układach kaskadowych, w których można stosować fluorowane gazy cieplarniane o GWP poniżej 1 500 1 stycznia 2022 r.
Przenośne pokojowe urządzenia klimatyzacyjne (hermetycznie zamknięte urządzenia, które użytkownik końcowy może przemieszczać między pomieszczeniami) zawierające HFC o GWP równym 150 lub większym 1 stycznia 2020 r.
Pojedyncze dzielone układy klimatyzacyjne zawierające mniej niż 3 kg fluorowanych gazów cieplarnianych, które zawierają fluorowane gazy cieplarniane o GWP równym 750 lub większym lub których działanie jest od nich zależne 1 stycznia 2025 r.
Pianki, które zawierają HFC o GWP równym 150 lub większym, z wyjątkiem, gdy są wymagane, by można było spełnić krajowe normy bezpieczeństwa Polistyren ekstrudowany (XPS) 1 stycznia 2020 r.
Inne pianki 1 stycznia 2023 r.
Aerozole techniczne, które zawierają HFC o GWP równym 150 lub większym, z wyjątkiem, gdy są wymagane, by można było spełnić krajowe normy bezpieczeństwa lub gdy są używane do zastosowań medycznych 1 stycznia 2018 r.

Czy można sprzedać czynnik R134A na paragon dla klienta detalicznego?

NIE

Zgodnie z art. 10 pkt.4 ustawy z dnia 15 maja 2015r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych, na podstawie Dz. U. z 2020 r. poz. 2065 zakazuje się przekazywania, odpłatnie albo nieodpłatnie, fluorowanych gazów cieplarnianych osobom fizycznym na ich własne potrzeby, z wyjątkiem przekazywania w ramach usługi instalacji, konserwacji lub serwisowania urządzeń.

Komu przysługują kontyngenty F-gazów? Jak system przyznawania kontyngentów potraktuje nowych kandydatów?

Każdy producent i importer wprowadzający F-gazy do obrotu na rynek unijny podlega obowiązkowi przestrzegania dozwolonej ilości tych substancji. Kontyngenty te będą najłatwiej przydzielane podmiotom, które już prowadzą taką działalność i składały stosowne sprawozdania. Nowi kandydaci również mają prawo ubiegać się o przydział kontyngentu F-gazów.

Kontyngenty przysługują producentom i importerom F-gazów zarejestrowanym na terenie Unii Europejskiej, bądź posiadającym tu wyłącznych przedstawicieli. Każdy taki podmiot może wprowadzić do obrotu substancje HFC w ilości nie większej niż przydzielony limit.
Nowi kandydaci muszą przedłożyć Komisji Europejskiej deklarację co do rodzajów i ilości substancji HFC, jakie zamierzają w kolejnym roku wprowadzić do obrotu. Komisja określa termin składania tych dokumentów. Przed złożeniem deklaracji trzeba się zarejestrować w systemie elektronicznym.

W pierwszym etapie każdy nowy kandydat otrzymuje przydział zgodny z deklaracją, jednak nie większy niż to wynika z równomiernego rozdziału ogólnego limitu pomiędzy wszystkie ubiegające się podmioty. Kandydaci, którzy otrzymają mniejsze kontyngenty niż postulowane, mogą w drugim kroku ubiegać się o dodatkowy przydział według takich samych, proporcjonalnych reguł. Procedurę można powtarzać do momentu, kiedy wszyscy ubiegający się zostaną usatysfakcjonowani, albo ogólny kontyngent F-gazów wyczerpie się do poziomu równoważnego 500 tonom CO2.

Czy istnieje wymóg prawny oddania czynnika do utylizacji lub regeneracji jeżeli ubytek był np. 50 % lub inny. Czy może jest to tylko zalecenie techniczne, zapobiegające utracie parametrów termodynamicznych danej substancji, mieszaniny ?

TAK

Wg art. 8 Rozporządzenia UE nr 517/2014 operatorzy urządzeń zapewniają, aby odzysk gazów z tych urządzeń był prowadzony przez osoby fizyczne posiadające odpowiednie certyfikaty przewidziane w art. 10, w celu zapewnienia recyklingu, regeneracji lub zniszczenia tych gazów.

Zatem, po dokonaniu odzysku konieczne jest przeprowadzenie jednej z trzech wymienionych powyżej operacji. Bezpośrednie ponowne zawrócenie czynnika do obiegu chłodniczego w instalacji jest niezgodne z prawem.

Urządzenia chłodnicze:

Czy urządzenia chłodnicze napełnione F-gazami, zawierające mniej niż 5 ton ekwiwalentu CO2 muszą być oklejanie dodatkowymi naklejkami innymi niż dał producent?

UE 517/2014 Artykuł 12

Etykietowanie oraz informacje dotyczące produktów i urządzeń
1. Produkty i urządzenia, które zawierają fluorowane gazy cieplarniane lub których działanie jest uzależnione od tych gazów, nie mogą być wprowadzane do obrotu, o ile nie zostały opatrzone etykietą. Ma to zastosowanie wyłącznie do:

 • urządzeń chłodniczych;
 • urządzeń klimatyzacyjnych;
 • pomp ciepła;
 • urządzeń ochrony przeciwpożarowej;
 • rozdzielnic elektrycznych;
 • dozowników aerozolu, które zawierają fluorowane gazy cieplarniane, z wyjątkiem inhalatorów ciśnieniowych z odmierzonym dozowaniem do celów podawania składników farmaceutycznych;
 • wszystkich pojemników na fluorowane gazy cieplarniane;
 • rozpuszczalników na bazie fluorowanych gazów cieplarnianych;
 • organicznych obiegów Rankine’a.

Które urządzenia z HFC trzeba oznakować?

Oznakować należy:

a) produkty i urządzenia chłodnicze, które zawierają perfluorowęglowodory
lub preparaty zawierające perfluorowęglowodory;
b) produkty i urządzenia chłodnicze i klimatyzacyjne (inne niż
te w pojazdach silnikowych), pompy ciepła, systemy
ochrony przeciwpożarowej i gaśnice, jeżeli dany typ
produktów lub urządzeń zawiera wodorofluorowęglowodory
lub preparaty zawierające wodorofluorowęglowodory;
c) rozdzielnice, które zawierają heksafluorek siarki lub
preparaty zawierające heksafluorek siarki; oraz
d) wszystkie pojemniki fluorowanych gazów cieplarnianych.

Jeśli przejdziemy na Rozporządzenia UE  517/2014 to lista będzie dłuższa:

Art. 12: Produkty i urządzenia, które zawierają fluorowane gazy cieplarniane lub których działanie jest uzależnione od tych gazów, nie mogą być wprowadzane do obrotu, o ile nie zostały opatrzone etykietą. Ma to zastosowanie wyłącznie do:

a) urządzeń chłodniczych;
b) urządzeń klimatyzacyjnych;
c) pomp ciepła;
d) urządzeń ochrony przeciwpożarowej;
e) rozdzielnic elektrycznych;
f) dozowników aerozolu, które zawierają fluorowane gazy cieplarniane, z wyjątkiem inhalatorów ciśnieniowych z odmierzonym dozowaniem do celów podawania składników farmaceutycznych;
g) wszystkich pojemników na fluorowane gazy cieplarniane;
h) rozpuszczalników na bazie fluorowanych gazów cieplarnianych;
i) organicznych obiegów Rankine’a.

Jakie informacje należy zamieścić na etykiecie urządzenia (według legislacji F-gazowej)?

Muszą się pojawić następujące zapisy:

 • Informacja, że dane urządzenie zawiera lub wykorzystuje do pracy fluorowane gazy cieplarniane lub że jego działanie jest od nich uzależnione;
 • Przyjęte oznakowanie przemysłowe dla fluorowanego gazu cieplarnianego, bądź ewentualnie nazwa chemiczna;
 • Od 1 stycznia 2017 – ilość F-gazu zawartego w urządzeniu, albo wymaganego przez to urządzenie do pracy, z podaniem masy czynnika, i ekwiwalentu CO2 oraz potencjału współtworzenia efektu cieplarnianego GWP tego czynnika roboczego.

Wymienione informacje trzeba zamieścić w instrukcji obsługi urządzenia, a ponadto w przypadku wskaźnika GWP równego lub przekraczającego 150 – także w reklamach i ofertach.

W przypadku “układów hermetycznie zamkniętych” * informację o tym należy zamieścić na etykiecie. Podobnie w odniesieniu do rozdzielnic elektrycznych o stwierdzonym poziomie wycieków poniżej 0,1% na rok. Rozporządzenie zawiera specyficzne wymogi w zakresie etykietowania spienionych tworzyw sztucznych, mieszanin polioli, F-gazów odzyskanych, uzdatnionych, wprowadzonych do obrotu z przeznaczeniem do zniszczenia lub bezpośredniego eksportu, dla wojska, dla przemysłu chemicznego, farmaceutycznego i półprzewodnikowego.

Etykieta musi być wyraźnie czytelna i nieusuwalna oraz umieszczona w pobliżu wejść serwisowych przeznaczonych do napełniania lub odzysku fluorowanego gazu cieplarnianego, albo na tej części produktu lub urządzenia, która zawiera fluorowany gaz cieplarniany.

Etykiety należy sporządzać w języku urzędowym kraju, na obszarze którego urządzenie ma być wprowadzone do obrotu.

Dodatkowo, Komisja Europejska może przyjąć specyficzne przepisy wykonawcze w zakresie wyglądu etykiet i wdrożeniowe akty prawne wprowadzające poprawki do obowiązku etykietowania.

*„hermetycznie zamknięte urządzenie” oznacza urządzenie, w którym wszystkie części zawierające fluorowany gaz cieplarniany są szczelnie zamknięte za pomocą spawania, lutowania twardego lub innej podobnej metody trwałego łączenia, która może obejmować także zabezpieczone zawory lub zabezpieczone wejścia serwisowe, które umożliwiają prawidłową naprawę lub unieszkodliwianie i których zbadany poziom wycieków jest mniejszy niż 3 gramy rocznie przy ciśnieniu wynoszącym co najmniej jedną czwartą maksymalnego dopuszczalnego ciśnienia;

Serwis chłodniczy:

Czy zmienia się ilość dni, kiedy należy wykonać kontrolę szczelności po usunięciu nieszczelności?

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 517/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie fluorowanych gazów cieplarnianych i uchyleniem rozporządzenia (WE) nr 842/2006, art. 3 pkt. 3, po dokonaniu naprawy usuwającej nieszczelność należy dokonać ponownej kontroli w ciągu 1 miesiąca, aby uzyskać pewność, że naprawa była skuteczna.

Czy jest określony wzór dokumentu potwierdzającego przeprowadzenie kontroli szczelności obiegu chłodniczego.

W celu otrzymania aktualnego wzoru dokumentu potwierdzającego przeprowadzenie kontroli szczelności prosimy o bezpośredni kontakt z pracownikami PROZON.

Jak często należy przeprowadzać kontrolę szczelności w urządzeniach?

Zgodnie z przepisami Ustawy z 15 maja 2015 r. o SZWO i F-gazach (Dz.U z 2020 poz. 2065) kontroli szczelności nie musimy przeprowadzać dla urządzeń zawierających substancje kontrolowane lub fluorowane gazy cieplarniane w ilości poniżej 3 kg (5 ton CO₂ eq) oraz urządzeń hermetycznie zamkniętych zawierających fluorowane gazy cieplarniane w ilości mniejszej niż 6 kg (10 ton CO₂ eq).

Wymagana częstotliwość dokonywania kontroli szczelności dla urządzeń zawierających F-gazy według Rozporządzenia (UE) 517/2014

*nie dotyczy rozdzielnic elektrycznych

Ilość F-gazów w jednym obiegu w tonach CO₂ eq
Bez zainstalowanego systemu wykrywania wycieków
Z zainstalowanym systemem wykrywania wycieków
Poniżej 5 ton CO₂ eq (lub poniżej 10 ton CO₂ eq dla urządzeń hermetycznie zamkniętych)
Kontrola szczelności nieobowiązkowa (nie ma obowiązku zakładania karty w CRO)
Kontrola szczelności nieobowiązkowa (nie ma obowiązku zakładania karty w CRO)
Od 5 ton CO₂ eq ale mniej niż 50 ton CO₂ eq
Raz na 12 miesięcy
Raz na 24 miesięce
Od 50 ton CO₂ eq ale mniej niż 500 ton CO₂ eq
Raz na 6 miesięcy
Raz na 12 miesięcy
Od 500 ton CO₂ eq lub więcej
System wykrywania wycieków-obowiązkowy

Jeśli nie ma zainstalowanego systemu wykrywania wycieków-Raz na 3 miesiące

Raz na 6 miesięcy

Warto również pamiętać, iż urządzenia te podlegają kontroli pod względem wycieków w terminie jednego miesiąca po tym, jak wyciek został naprawiony, w celu zapewnienia, że naprawa była skuteczna.

Czy można serwisować urządzenie, które nie ma założonej karty w CRO?

TAK

Serwisant może obsługiwać takie urządzenie bez odpowiedzialności prawnej.

Odpowiedzialność za brak karty ponosi operator, na którym spoczywa konieczność założenia karty.

Jakie są obowiązujące akty wykonawcze dotyczące F-gazów?

PRAWO UNII EUROPEJSKIEJ (uzupełnione dla stanu prawnego na dzień 31.12.2021r.)

 • ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) nr 517/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie fluorowanych gazów cieplarnianych i uchylenia rozporządzenia (WE) nr 842/2006
 • DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI (UE) 2017/1984 z dnia 24 października 2017 r. określająca, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 517/2014 w sprawie fluorowanych gazów cieplarnianych, wartości odniesienia na okres od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2020 r. dla każdego producenta lub importera, który zgodnie z prawem wprowadził do obrotu wodorofluorowęglowodory od dnia 1 stycznia 2015 r. zgłoszone zgodnie z tym rozporządzeniem
 • ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOSMISJI (UE) 2016/879 z dnia 2 czerwca 2016 r. ustanawiające, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 517/2014, szczegółowe uzgodnienia dotyczące deklaracji zgodności przy wprowadzaniu do obrotu urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych i pomp ciepła napełnionych wodorofluorowęglowodorami i weryfikacji tych deklaracji przez niezależnego audytora
 • ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1497/2007 z dnia 18 grudnia 2007 r. ustanawiające zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 842/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady standardowe wymogi w zakresie kontroli szczelności w odniesieniu do stacjonarnych systemów ochrony przeciwpożarowej zawierających niektóre fluorowane gazy cieplarniane
 • ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOSMISJI (UE) 2015/2065 z dnia 17 listopada 2015 r. określające, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 517/2014, formę powiadamiania o programach szkoleń i certyfikacji państw członkowskich
 • ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOSMISJI (UE) 2015/2068 z dnia 17 listopada 2015 r. ustanawiające, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 517/2014, formę etykiet dla produktów i urządzeń zawierających fluorowane gazy cieplarniane
 • ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOSMISJI (UE) 2015/2066 z dnia 17 listopada 2015 r. ustanawiające, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 517/2014, minimalne wymagania i warunki dotyczące wzajemnego uznawania certyfikacji osób fizycznych dokonujących instalacji, serwisowania, konserwacji, napraw lub likwidacji rozdzielnic elektrycznych zawierających fluorowane gazy cieplarniane bądź dokonujących odzysku fluorowanych gazów cieplarnianych ze stacjonarnych rozdzielnic elektrycznych
 • ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1516/2007 z dnia 19 grudnia 2007 r. ustanawiające zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 842/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady standardowe wymogi w zakresie kontroli szczelności w odniesieniu do stacjonarnych urządzeń chłodniczych i klimatyzacyjnych oraz pomp ciepła zawierających niektóre fluorowane gazy cieplarniane
 • ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2017/1375 z dnia 25 lipca 2017 r. zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 1191/2014 określające format i sposób składania sprawozdania, o którym mowa w art. 19 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 517/2014 w sprawie fluorowanych gazów cieplarnianych
 • ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOSMISJI (UE) NR 1191/2014 z dnia 30 października 2014 r. określające format i sposób składania sprawozdania, o którym mowa w art. 19 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 517/2014 w sprawie fluorowanych gazów cieplarnianych
 • Sprostowanie do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 517/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie fluorowanych gazów cieplarnianych i uchylenia rozporządzenia (WE) nr 842/2006
 • ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOSMISJI (UE) 2015/2067 z dnia 17 listopada 2015 r. ustanawiające, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 517/2014, minimalne wymagania i warunki wzajemnego uznawania certyfikacji osób fizycznych w odniesieniu do stacjonarnych urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych i pomp ciepła oraz agregatów chłodniczych samochodów ciężarowych i przyczep chłodni, zawierających fluorowane gazy cieplarniane, a także certyfikacji przedsiębiorstw w odniesieniu do stacjonarnych urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych i pomp ciepła zawierających fluorowane gazy cieplarniane

Polskie akty prawne (uzupełnienie dla stanu na dzień 27.09.2022 r.)

 • Ustawa z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych).
 • ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie Centralnego Rejestru Operatorów Poz. 2419
 • USTAWA z dnia 12 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych oraz niektórych innych ustaw
 • ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROZWOJU i FINANSÓW z dnia 7 listopada 2017 r. w sprawie wskazania podmiotu pełniącego funkcję jednostki certyfikującej przedsiębiorców oraz jednostki certyfikującej personel
 • ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROZWOJU i FINANSÓW z dnia 11 października 2017 r. w sprawie dodatkowego egzaminu wymaganego w odniesieniu do agregatów chłodniczych samochodów ciężarowych i przyczep chłodni
 • ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROZWOJU I FINANSÓW z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie minimalnego wyposażenia technicznego odpowiedniego dla wykonywania czynności objętych certyfikatem dla personelu w zakresie fluorowanych gazów cieplarnianych i substancji kontrolowanych Poz. 2410
 • ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROZWOJU i FINANSÓW z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie minimalnego wyposażenia technicznego, procedur oraz systemu dokumentowania czynności przy prowadzeniu działalności, polegającej na instalowaniu, konserwacji lub serwisowaniu, naprawie lub likwidacji urządzeń, zawierających fluorowane gazy cieplarniane Poz. 2417
 • ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROZWOJU I FINANSÓW z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie egzaminowania i certyfikowania personelu w zakresie fluorowanych gazów cieplarnianych i substancji kontrolowanych Poz. 2402
 • ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROZWOJU I FINANSÓW z dnia 12 grudnia 2017 r. w sprawie sposobu przeprowadzania kontroli spełniania warunków uzyskania certyfikatu dla przedsiębiorców Poz. 2376
 • ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROZWOJU i FINANSÓW z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie wzoru wniosku o wydanie certyfikatu dla przedsiębiorców, wzoru tego certyfikatu i jego opisu oraz wysokości jednostkowych stawek opłat pobieranych przez jednostkę certyfikującą Poz. 2421

BDO:

Kto powinien być zarejestrowany w BDO?

Pod obowiązek rejestracji w BDO podlegają wszystkie podmioty wymienione w art. 50 ust. 5 Ustawy o odpadach (Dz. U. z 2020 r. poz. 797, 875, 2361) :

Art.50.1. Marszałek województwa dokonuje wpisu do rejestru na wniosek:

5 ) z zakresu niniejszej ustawy:

a)posiadaczy odpadów prowadzących przetwarzanie odpadów zwolnionych z obowiązku uzyskania zezwolenia na przetwarzanie odpadów, z wyjątkiem wymienionych w art.45 ust.1 pkt 2 i 3,

b)transportujących odpady,

c) sprzedawców  odpadów  i pośredników  w obrocie   odpadami,   o ile   nie podlegają wpisowi do rejestru na podstawie pkt 1 i 3 lub z urzędu,

d) prowadzących zakłady recyklingu statków,

e) wytwórców odpadów obowiązanych do prowadzenia ewidencji odpadów, z wyłączeniem  posiadaczy  odpadów  wymienionych  w art.51 ust.1 pkt 1 i 2;

Gdzie znajdę informację na temat bezpłatnego szkolenia w zakresie prowadzenia bazy BDO?

Na stronie https://bdo.mos.gov.pl/ jest szczegółowy terminarz szkoleń na każdy miesiąc. W razie problemów można skontaktować się z infolinią BDO https://bdo.mos.gov.pl/kontakt/.

Kto staje się właścicielem odpadu w postaci odzyskanego czynnika?

Jeżeli umowa pomiędzy operatorem urządzenia a firmą serwisową nie stanowi inaczej, na mocy art. 3 ust. 1 pkt 32 ustawy o odpadach, wytwórcą odpadu w postaci odzyskanego czynnika jest firma serwisowa wykonująca usługę.

Które akty prawne dotyczą magazynowania odpadów?

Ustawa o odpadach z dnia 14 grudnia 2012r. [ Dz. U. 2013 poz. 21]

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA KLIMATU z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowych wymagań dla magazynowania odpadów