Projekty Unijne realizowane przez Fundację PROZON

Projekt Refrigerants LIFE Cycle

CEL GŁÓWNY

Ograniczenie emisji F-gazów do atmosfery z sektora chłodniczo-klimatyzacyjnego.

Dzięki wdrożeniu projektu możliwe będzie przetworzenie niemalże 100% odpadów czynników chłodniczych odzyskanych z instalacji i przekazanych do zagospodarowania. Ponadto, odpady czynników chłodniczych zamiast trafić do utylizacji termicznej, będą mogły zostać przetworzone i powtórnie wprowadzone na rynek jako pełnowartościowe produkty.

Dodatkowo, dzięki innowacyjnemu rozwiązaniu możliwe będzie obniżenie kosztów zagospodarowania odpadów czynników chłodniczych, co zwiększy motywację wśród podmiotów do oddawania ich do regeneracji i separacji.

Zakłada się osiągnięcie na koniec projektu redukcji emisji HFC na poziomie 74 000 t ekwiwalentu CO2/rok.

FINANSOWANIE

Projekt Refrigerants LIFE Cycle jest współfinansowany ze środków Komisji Europejskiej w ramach Programu LIFE oraz Narodowego  Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

PROJEKT

W celu zapoznania się z projektem w całości zapraszamy na stronę projektu
f9668ad0-e308-4af0-b6b6-41ca52ba962e

Projekt LEGAL HFC 4LIFE

PROZON Fundacja Ochrony Klimatu rozpoczęła realizację kolejnego projektu finansowanego ze środków unijnych.

CEL GŁÓWNY

Celem głównym projektu LEGAL HFC 4 LIFE jest opracowanie i wdrożenie modelu współpracy i narzędzi pomiędzy organami państwowymi i innymi podmiotami w celu poprawy monitoringu w obszarze HFC oraz ich nielegalnego obrotu.

CELE SZCZEGÓŁOWE

Projekt ma służyć wypracowaniu modelu współpracy między organami państwowymi w zakresie przemytu i nielegalnego obrotu HFC. W tym celu m.in. powstanie nowa witryna internetowa, która ma pełnić funkcję kompendium wiedzy dla zainteresowanych. W planach jest również stworzenie formularzy do anonimowych zgłoszeń nielegalnych działań.

Nadrzędnym celem jest podniesienie świadomości i wiedzy wśród przedstawicieli branży Chłodnictwa i Klimatyzacji (ChiK), urzędników państwowych oraz ogółu społeczeństwa z zakresu postępowania z nielegalnym HFC oraz zmian legislacyjnych, a także zwrócenie uwagi na problem przemytu czynników. W tym celu w projekcie przewidziany jest również szereg szkoleń dla urzędników państwowych oraz branży Chłodnictwa i Klimatyzacji, a także organizacja paneli dyskusyjnych z branżą chłodniczą w celu wspólnego wypracowania głosu branży.

STRONA PROJEKTOWA

Wkrótce zaprosimy Państwa do odwiedzenia naszej strony internetowej.

Projekt RE-ELECTRO 4LIFE

PROZON Fundacja Ochrony Klimatu rozpoczęła realizację kolejnego projektu finansowanego ze środków unijnych.

CEL GŁÓWNY

Celem głównym projektu RE-ELECTRO 4 LIFE jest wdrożenie modelu biznesowego RE-USE opartego o gospodarkę o obiegu zamkniętym w celu ponownego użycia odzyskanych części z zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego na przykładzie zdemontowanych urządzeń chłodniczych i klimatyzacyjnych. Wprowadzenie na rynek części zamiennych do urządzeń będzie skutkowało przedłużeniem życia istniejących już urządzeń, co ograniczy produkcję odpadów oraz konieczność zakupu nowych urządzeń.

Lokalizacja projektu: Polska, Niemcy, Czechy, Słowacja

Budżet   całość 3 642 376 €

% finansowanie z UE 60% 2 185 425 €

Czas trwania: 01.09.2023 – 28.02.2026

Konsorcjum projektu – koordynator: PROZON Fundacja Ochrony Klimatu  beneficjenci: K-NET, EKOTEZ, Politechnika Wrocławska

CELE SZCZEGÓŁOWE

  • wzrost liczby dostępnych na rynku części zamiennych;
  • stworzenie prototypów do diagnostyki elementów urządzeń chłodniczych i klimatyzacyjnych;
  • wdrożenie sieci dystrybucji produktów;
  • rozbudowa sieci selektywnej zbiórki odpadów;
  • wzrost świadomości ekologicznej w temacie gospodarki o obiegu zamkniętym, second life i reuse wśród interesariuszy projektu.

Re-electro Sklep

Zapraszamy na stronę naszego sklepu Re-electro, w którym znajdziecie Państwo części zamienne do urządzeń chłodniczych i klimatyzacyjnych po pełnej diagnostyce.

Projekt COOLSPACES 4 LIFE

CEL GŁÓWNY

Projekt COOLSPACES koncentruje się na opracowaniu, wdrożeniu i rozpowszechnieniu pionierskiej technologii w celu poprawy efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej przy użyciu systemu chłodzenia zasilanego energią słoneczną, mającego zastosowanie w całej Europie. Technologia ta znacznie zmniejszy emisje dwutlenku węgla i przyniesie korzyści ekonomiczne i środowiskowe dla lokalnych społeczności w postaci zarządzania ciepłem, będąc jednocześnie doskonałą strategią łagodzenia zmian klimatu, która powinna zostać włączona do miejskich planów działań na rzecz poprawy środowiska, aby przeciwdziałać tworzeniu się miejskich wysp ciepła. W ramach projektu wdrożona zostanie pilotażowa instalacja chłodnicza wykorzystująca innowacyjne czynniki chłodnicze o znikomym wpływie na efekt cieplarniany oraz panele fotowoltaiczne jako główne źródło energii.

COOLSPACES to konsorcjum 4 europejskich organizacji z Polski i Hiszpanii, łączące szeroki zakres wiedzy technicznej, instytucjonalnej i biznesowej.

Głównym celem projektu jest redukcja emisji gazów cieplarnianych poprzez zmniejszenie zużycia energii pierwotnej, niepochodzącej z OZE, do napędzania systemów klimatyzacji zapewniających komfort cieplny budynku.

FINANSOWANIE

Projekt Coolspaces 4 Life jest współfinansowany ze środków Komisji Europejskiej w ramach Programu LIFE oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

PROJEKT

W celu zapoznania się z projektem w całości zapraszamy na stronę projektu

Projekty Unijne realizowane przez Fundację PROZON

CEL GŁÓWNY

Cel projektu: Wsparcie wnioskodawcy o ubieganie się o dofinansowanie z programu LIFE. Pozyskanie finansowania pozwoli na przygotowanie wniosku o Eurogrant w zakresie: dokumentacji, w tym studium wykonalności, korekty wniosku, delegacji służbowych, wykonanie tłumaczeń. Celem Eurograntu jest opracowanie Celem głównym Eurograntu jest wdrożenie modelu biznesowego RE-USE opartego o gospodarkę o obiegu zamkniętym w celu ponownego użycia odzyskanych części ze zużytych urządzeń chłodniczych i klimatyzacyjnych.

BENEFICJENT

PROZON Fundacja Ochrony Klimatu

INSTYTUCJA POŚREDNICZĄCA

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
Program: Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020

WARTOŚĆ PRZYZNANEGO DOFINANSOWANIA

239 310,00 zł