FundatorzyPolityka prywatności


dnia 25 maja 2018 r. weszły w życie nowe przepisy dotyczące ochrony danych osobowych. W związku z tym chcielibyśmy Państwa poinformować o nowych zasadach ich przetwarzania.


Kto jest administratorem Państwa danych osobowych?


Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Państwa dane osobowe, jest PROZON Fundacja Ochrony Klimatu z siedzibą w Warszawie, przy ul. Matuszewskiej 14, budynek B9, 03-876 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców pod nr KRS 0000042679, NIP 524-18-25-696, REGON 012230156.

Jak uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu Państwa danych osobowych?

Więcej o sposobie przetwarzania przez PROZON Fundacja Ochrony Klimatu Państwa danych można dowiedzieć mailowo pod adresem: rodo@prozon.org.pl lub tradycyjnie, pisząc na adres pocztowy: Ochrona Danych – PROZON Fundacja Ochrony Klimatu, ul. Matuszewska 14, budynek B9, 03-876 Warszawa.


Skąd PROZON Fundacja Ochrony Klimatu ma Państwa dane?


PROZON Fundacja Ochrony Klimatu pozyskała je na jeden lub więcej z poniższych sposobów:

- podczas składania przez Państwa zamówienia na świadczone przez PROZON Fundacja Ochrony Klimatu usługi;

- podczas zgłoszenia przez Państwa udziału w organizowanej przez PROZON Fundacja Ochrony Klimatu konferencji,

- przekazali je Państwo w inny sposób i wyrazili Państwo zgodę na ich przetwarzanie,

- uzyskaliśmy je z powszechnie dostępnego źródła.


Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania Państwa danych osobowych przez PROZON Fundacja Ochrony Klimatu?


PROZON Fundacja Ochrony Klimatu przetwarza Państwa dane osobowe z jednego lub kilku poniższych powodów:

1. Jest to niezbędne do wykonania umowy, którą z Państwem zawieramy, w tym do:

- umożliwienia świadczenia usług, które oferuje PROZON Fundacja Ochrony Klimatu oraz w celu zapewnienia możliwości uczestnictwa w konferencjach i szkoleniach;

- obsługi zgłoszeń, które Państwo do nas kierują (np. telefonicznie lub na adres e-mail);

- kontaktowania się z Państwem, w tym w celach związanych ze świadczeniem usług.

2. Przepisy prawa wymagają od PROZON Fundacja Ochrony Klimatu przetwarzania Państwa danych dla celów podatkowych i rachunkowych.

3. W celach wskazanych poniżej, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu PROZON Fundacja Ochrony Klimatu, którym jest:

- prowadzenie wobec Państwa działań marketingowych w tym prowadzenia marketingu bezpośredniego własnych usług PROZON Fundacja Ochrony Klimatu, lub (w przypadku gdy otrzymaliśmy od Państwa taką zgodę) usług bądź towarów osób trzecich;

- kontaktowanie się z Państwem, w tym w celach związanych z dozwolonymi działaniami marketingowymi, poprzez dostępne kanały komunikacji, w szczególności i za Państwa zgodą - przez e-mail oraz telefon;

- zapewnienie bezpieczeństwa usług, które świadczymy Państwu drogą elektroniczną, w tym zapewnienie bezpieczeństwa ruchu;

- obsługa Państwa próśb przekazywanych w szczególności działowi obsługi użytkownika oraz przez formularz kontaktowy w sytuacji, gdy nie są one związane wprost z wykonaniem umowy;

- windykacja należności; prowadzenie postępowań sądowych, arbitrażowych i mediacyjnych;

- prowadzenie analiz statystycznych;

- przechowywanie danych dla celów archiwizacyjnych, oraz zapewnienie rozliczalności (wykazania spełnienia przez nas obowiązków wynikających z przepisów prawa).


Jeśli wyrazili Państwo na to zgodę, przetwarzamy Państwa dane osobowe w celu:

- zapisywania danych w plikach cookies, gromadzenia danych ze stron www;

- organizacji konkursów oraz akcji promocyjnych, w których mogą Państwo wziąć udział.        

Zgodę na przetwarzanie danych osobowych mogą Państwo wycofać w dowolnym momencie w ten sam sposób, w jaki ją Państwo wyrazili lub poprzez kontakt na adres: rodo@prozon.org.pl

Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe, dopóki Państwo nie wycofają zgody.

 
Czy muszą Państwo podać swoje dane osobowe PROZON Fundacja Ochrony Klimatu?

PROZON Fundacja Ochrony Klimatu wymaga, aby Państwo podali następujące dane osobowe, aby móc zawrzeć i wykonać umowę zawartą z Państwem, a tym samym świadczyć Państwu usługę: imię, nazwisko, adres, adres e-mail, telefon kontaktowy, niekiedy także data urodzenia, stanowisko i miejsce pracy oraz login.

W celach marketingowych PROZON Fundacja Ochrony Klimatu może niekiedy także przetwarzać dane na temat Państwa stanowiska pracy.

Jeśli z jakiegoś powodu nie podadzą Państwo tych danych osobowych lub wycofają Państwo zgodę na ich przetwarzanie, niestety PROZON Fundacja Ochrony Klimatu nie będzie mógł zawrzeć z Państwem umowy, a w konsekwencji nie będą Państwo mogli korzystać z usług PROZON Fundacja Ochrony Klimatu.

Jeżeli wymagają tego przepisy prawa, PROZON Fundacja Ochrony Klimatu może wymagać od Państwa podania innych danych niezbędnych np. ze względów rachunkowych lub podatkowych. Poza tymi przypadkami podanie Państwa danych jest dobrowolne.
 

Jakie mają Państwo uprawnienia wobec PROZON Fundacja Ochrony Klimatu w zakresie przetwarzanych danych?

PROZON Fundacja Ochrony Klimatu gwarantuje spełnienie wszystkich Państwa praw wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO), tj. prawo dostępu, sprostowania oraz usunięcia Państwa danych, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do ich przenoszenia, niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych.

Z uprawnień tych mogą Państwo skorzystać, gdy:

- w odniesieniu do żądania sprostowania danych: zauważą Państwo, że dane są nieprawidłowe lub niekompletne;

- w odniesieniu do żądania usunięcia danych: Państwa dane nie będą już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane przez PROZON Fundacja Ochrony Klimatu; cofną Państwo swoją zgodę na przetwarzanie danych; zgłoszą Państwo sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych; Państwa dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem; dane powinny być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub dane zostały zebrane w związku ze świadczeniem usług drogą elektroniczną oferowanych dziecku;

- w odniesieniu do żądania ograniczenia przetwarzania danych: zauważą Państwo, że dane są nieprawidłowe – mogą Państwo żądać ograniczenia przetwarzania Państwa danych na okres pozwalający nam sprawdzić prawidłowość tych danych; Państwa dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem, ale nie będą Państwo chcieli, aby zostały usunięte; Państwa dane nie będą nam już potrzebne, ale mogą być potrzebne Państwu do obrony lub dochodzenia roszczeń; lub wniosą Państwo sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po naszej stronie są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;

- w odniesieniu do żądania przeniesienia danych: przetwarzanie Państwa danych odbywa się na podstawie Państwa zgody lub umowy zawartej z Państwem


W razie jakichkolwiek pytań, zastrzeżeń lub wątpliwości dotyczących sposobu w jaki PROZON Fundacja Ochrony Klimatu przetwarza dane osobowe, jak również ewentualnych skarg dotyczących tych kwestii, prosimy o przesłanie maila wraz ze szczegółowymi pytaniami lub informacjami o przyczynach skargi na adres rodo@prozon.org.pl. Wszelkie otrzymane skargi zostaną rozpatrzone i zostanie udzielona na nie odpowiedź.

Mają Państwo prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez PROZON Fundacja Ochrony Klimatu Państwa danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).


W jakich sytuacjach mogą Państwo sprzeciwić się przetwarzaniu Państwa danych?

Mają Państwo prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych osobowych, gdy:

- przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu lub dla celów statystycznych, a sprzeciw jest uzasadniony przez szczególną sytuację, w której się Państwo znaleźli

- Państwa dane osobowe przetwarzane są na potrzeby marketingu bezpośredniego,


Komu PROZON Fundacja Ochrony Klimatu udostępnia Państwa dane osobowe?


Państwa dane osobowe udostępniamy podmiotom wspierającym nas w świadczeniu naszych usług, w tym usług drogą elektroniczną, czyli takim, które zapewniają obsługę naszych serwerów oraz dostarczenie produktów bezpośrednio do Państwa. PROZON Fundacja Ochrony Klimatu może przekazać Państwa dane osobowe organom publicznym walczącym z oszustwami i nadużyciami.


Jak długo PROZON Fundacja Ochrony Klimatu przechowuje Państwa dane osobowe?


PROZON Fundacja Ochrony Klimatu przechowuje Państwa dane osobowe przez czas obowiązywania umowy zawartej z Państwem, a także po jej zakończeniu w celach:

- dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy,

- wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych,

- statystycznych i archiwizacyjnych,

- maksymalnie przez okres 10 lat od dnia zakończenia wykonania umowy.

PROZON Fundacja Ochrony Klimatu przechowuje Państwa dane osobowe dla celów marketingowych przez okres obowiązywania umowy lub do momentu wniesienia przez Państwo sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, w zależności od tego, które z tych zdarzeń wystąpi wcześniej.


W przypadku organizacji programów lojalnościowych, konkursów oraz akcji promocyjnych, w których mogą Państwo wziąć udział – PROZON Fundacja Ochrony Klimatu będzie przetwarzać Państwa dane przez czas ich trwania i okres rozliczenia wręczania nagród. W celu rozliczalności tj. udowodnienia przestrzegania przepisów dotyczących przetwarzania danych osobowych będziemy przechowywać dane przez okres, w którym PROZON Fundacja Ochrony Klimatu zobowiązana jest do zachowania danych lub dokumentów je zawierających dla udokumentowania spełnienia wymagań prawnych i umożliwienia kontroli ich spełnienia przez organy publiczne.


Czy PROZON Fundacja Ochrony Klimatu przekazuje Państwa dane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego?

Państwa dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.
 

Czy PROZON Fundacja Ochrony Klimatu przetwarza Państwa dane osobowe automatycznie (w tym poprzez profilowanie) w sposób wpływający na Państwa prawa?

Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.


PROZON Fundacja Ochrony Klimatu zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w polityce prywatności.


 

ZamknijNa tej stronie internetowej wykorzystywane są pliki cookies zbierane do celów statystycznych i wykorzystywane do poprawnego działania serwisu www.
Warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies można zmienić w ustawieniach przeglądarki - niedokonanie zmian ustawień przeglądarki jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zapisywanie.