FundatorzySTATUT
PROZON Fundacji Ochrony Klimatu


ROZDZIAŁ I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

1.     Fundacja pod nazwą PROZON Fundacja Ochrony Klimatu, zwana dalej Fundacją, ustanowiona przez:

 

-       PRAXAIR POLSKA Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Bukowieckiej 71;

-       TERMO PRODUCTS Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Samsonowskiej 1;

 

aktem notarialnym w Kancelarii Notarialnej Ryszarda Domżała w Raszynie przy ul. Szkolnej 2a za numerem repetytorium A Nr 3797/95 z dnia 28.09.1995 r. zmienionym aktem notarialnym sporządzonym przez notariusza Ryszarda Domżała w Raszynie w dniu 18.12.1995 r. za nr rep. 5701/95, działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz.U. z 1991 r. nr 46 poz. 203) oraz niniejszego Statutu.

 

2.     Mając na względzie ustanie członkostwa założycieli Fundacji, obecnie Fundatorami Fundacji są:

a)     Air Products Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie,

b)     Linde Gaz Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie,

c)     Schiessl Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Piasecznie.

§ 2

Fundacja posiada osobowość prawną.

§ 3

Siedzibą Fundacji jest m.st. Warszawa.

§ 4

Właściwym ministrem jest Minister właściwy ds. ochrony środowiska.

§ 5

 

1.       Terenem działania Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.

2.       Dla właściwego realizowania celów społecznych i gospodarczych Fundacja może prowadzić działalność w kraju i zagranicą RP.

§ 6

Fundacja może tworzyć oddziały, zakłady, filie, a także przystępować do spółek i fundacji.

§ 7

Fundacja używa pieczęci z napisem:

PROZON Fundacja Ochrony Klimatu . 

§ 8

Fundacja może ustanawiać odznaki, medale honorowe i przyznawać je, wraz z innymi nagrodami, wyróżnieniami osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla Fundacji.

ROZDZIAŁ II

CELE I ZASADY DZIAŁANIA FUNDACJI 

§ 9

Fundacja jest powołana w celu:

1.       Wspierania działań w zakresie ochrony środowiska, promowania i realizacji przedsięwzięć zmierzających do ograniczania zużycia i emisji substancji zubożających warstwę ozonową (tzw. freonów i halonów) w przemyśle chłodniczym, klimatyzacji i ochronie przeciwpożarowej.

2.       Kształtowania i zwiększania świadomości proekologicznej wśród użytkowników substancji niszczących ozon, w zakresie wymagań Konwencji Wiedeńskiej o ochronie warstwy ozonowej i w zakresie innych zagadnień dotyczących destrukcyjnego wpływu freonów i halonów na warstwę ozonową.

3.       Wspierania działań zmierzających do utworzenia krajowego systemu odzysku freonów podczas napraw, konserwacji i złomowania urządzeń chłodniczych i klimatyzacyjnych.

4.       Wspierania działań zmierzających do utworzenia krajowego systemu regeneracji halonów z instalacji przeciwpożarowych.

5.       Zapobiegania zanieczyszczeniom atmosfery przez wprowadzanie substytutów nie osłabiających warstwy ozonowej i stosowanie nowych technik w serwisie chłodniczym i klimatyzacyjnym.

6.       Ograniczenia emisji gazów zubożających warstwę ozonową przez wspomaganie wprowadzenia odzysku i regeneracji freonów i halonów przez polski przemysł.

7.       Wspierania i promowanie inicjatyw naukowych w zakresie ochrony warstwy ozonowej.

§ 10

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

1.       Zarządzanie ogólnopolską siecią odzysku wszelkich czynników chłodniczych, w tym w m.in. freonów CFC i HCFC, F-gazów (HFC) i HFO oraz naturalnych czynników chłodniczych, podczas napraw, konserwacji i złomowania urządzeń chłodniczych i klimatyzacyjnych oraz pomp ciepła.

2.       Prowadzenie Centrum Regeneracji Czynników Chłodniczych i sfinansowanie utworzenia zakładu uzdatniania i utylizacji substancji zubożających warstwę ozonową oraz wszelkich innych czynników chłodniczych.

3.       Inicjowanie, finansowanie i prowadzenie prac naukowo-badawczych i badawczo-rozwojowych nad projektami ukierunkowanymi na eliminację substancji zubożających warstwę ozonową oraz związanych ze stosowaniem, odzyskiem, recyklingiem, regeneracją, analizą, utylizacją i ekologicznym zagospodarowaniem wszelkich czynników chłodniczych.

4.       Promowanie i finansowanie technik odzysku wszelkich czynników chłodniczych i przyjaznych dla środowiska naturalnego technologii alternatywnych.

5.       Organizację, prowadzenie i finansowanie seminariów, szkoleń i egzaminów związanych z redukcją emisji, stosowaniem, odzyskiem, recyklingiem, regeneracją, analizą i utylizacją wszelkich czynników chłodniczych – w tym w szczególności substancji zubożających warstwę ozonową oraz F-gazów i czynników naturalnych.

6.       Organizację, prowadzenie i finansowanie innych działań edukacyjnych i promocyjnych w zakresie efektywnego wykorzystania techniki chłodniczej oraz nowoczesnych, bezpiecznych dla środowiska naturalnego czynników chłodniczych.

7.       Wyposażanie w sprzęt do odzysku czynników chłodniczych podmiotów zajmujących się naprawami i konserwacją urządzeń klimatyzacyjnych, chłodniczych i pomp ciepła oraz podmiotów prowadzących demontaż takich urządzeń.

8.       Prowadzenie odzysku czynników chłodniczych w sposób bezpieczny dla środowiska naturalnego.

9.       Udział w opracowaniu, opiniowaniu i interpretacji legislacji dotyczącej branży chłodnictwa i klimatyzacji.

10.     Prowadzenie audytów ekologicznych i doradztwa w zakresie efektywnego i bezpiecznego dla środowiska stosowania czynników chłodniczych.

11.     Współpraca z innymi organizacjami i podmiotami oraz instytucjami władz lokalnych i centralnych w zakresie wdrażania legislacji związanej ze stosowaniem czynników chłodniczych.

§ 11

Dla osiągnięcia swoich celów Fundacja może wspierać działalność innych osób prawnych, prowadzących działalność zbieżną z celami Fundacji.

ROZDZIAŁ III

MAJĄTEK I DOCHODY FUNDACJI 

§ 12

1.     Majątek Fundacji stanowi Fundusz Założycielski w kwocie 50.000 PLN (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych), wymieniony w akcie notarialnym jej ustanowienia.

2.     Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swym majątkiem.

§ 13

Dochody Fundacji pochodzą z:

a)     darowizn, spadków, zapisów;

b)     subwencji osób prawnych;

c)     dochodów ze zbiórek i imprez publicznych;

d)     dochodów z majątku nieruchomego i ruchomego;

e)     dochodów z działalności gospodarczej.

§ 14

1.     Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą, której dochody służą realizacji celów statutowych.

2.     Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą w zakresie:

a)     produkcja gazów technicznych (PKD 20.11.Z),

b)     produkcja przemysłowych urządzeń chłodniczych i wentylacyjnych (PKD 28.25.Z),

c)     naprawa i konserwacja maszyn (PKD 33.12.Z),

d)     instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia (PKD 33.20.Z),

e)     odzysk surowców z materiałów segregowanych (PKD 38.32.Z),

f)      sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych (PKD 46.75.Z),

g)     sprzedaż hurtowa odpadów i złomu (PKD 46.77.Z),

h)     sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń (PKD 46.69.Z),

i)      transport drogowy towarów (PKD 49.41.Z)

j)      wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 77.39.Z),

k)     pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD 70.22.Z),

l)      pozostałe badania i analizy techniczne (PKD 71.20.B),

m)    pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych (PKD 73.12.B),

n)     pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (internet) (PKD 73.12.C),

o)     pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 85.59.B),

p)     zbieranie odpadów niebezpiecznych (PKD 38.12.Z),

q)     przetwarzanie i unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych (PKD 38.22.Z).

3.     W przypadku gdy działalność gospodarcza wymaga koncesji lub zezwolenia, będzie ona prowadzona po ich uzyskaniu. 

§ 15

Dochody z dotacji, darowizn, spadków i zapisów mogą być zużyte na realizację wszystkich celów Fundacji, jeżeli ofiarodawcy nie postanowili inaczej.

§ 16

W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia Zarząd składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza tylko wówczas, gdy w chwili składania tego oświadczenia jest oczywiste, że stan czynny spadku znacznie przewyższa długi spadkowe.

§ 17

Osoby fizyczne i prawne, które dokonują na rzecz Fundacji darowizny lub dotacji (jednorazowej lub łącznej) w wysokości co najmniej 5.000 zł (pięć tysięcy złotych) – lub gdy idzie o osoby z zagranicy 2.000 USD (dwa tysiące) – uzyskują tytuł Sponsora Fundacji, jeżeli wyrażą takie życzenie.

§ 18

Tytuł Sponsora Fundacji ma charakter osobisty.

ROZDZIAŁ IV

ORGANY I SPOSÓB ZORGANIZOWANIA FUNDACJI 

§ 19

1.      Organami Fundacji są:

a)       Zgromadzenie Fundatorów;

b)      Rada Fundacji;

c)       Zarząd Fundacji.

2.      Członkowie Zgromadzenia Fundatorów i Rady Fundacji nie pobierają wynagrodzenia za udział w pracach tych organów, mogą jednak w uzasadnionych przypadkach domagać się zwrotu poniesionych wydatków związanych z tą działalnością.

3.       3.      Nie można łączyć funkcji członka Rady Fundacji i Zarządu Fundacji.

4.     Uchwały organów Fundacji mogą być podejmowane w trybie obiegowym. Wówczas, do ważności uchwał wymagane jest oddanie głosu przez wszystkich członków danego organu Fundacji.

ZGROMADZENIE FUNDATORÓW 

§ 20

1.     Zgromadzenie Fundatorów składa się z Fundatorów – przedstawicieli osób prawnych.

2.     Zgromadzenie Fundatorów może uchwałą powołać do swego grona inne osoby fizyczne lub przedstawicieli osób prawnych, które:

a)     dokonały znacznego przysporzenia majątkowego na rzecz Fundacji,

b)     zadeklarują zamiar dalszego materialnego wspierania Fundacji,

c)     w inny sposób wspomagają działalność Fundacji.

§ 21

1.     Członkostwo w Zgromadzeniu Fundatorów wygasa:

a)     w przypadku likwidacji albo upadłości Fundatora lub osoby prawnej reprezentowanej w Zgromadzeniu Fundatorów,

b)    z chwilą śmierci osoby fizycznej,

c)     z chwilą złożenia rezygnacji.

2.     Rezygnacja, o której mowa w ust. 1 pkt. c) musi być przedstawiona Zgromadzeniu Fundatorów na piśmie.

§ 22

Zgromadzenie Fundatorów wybiera ze swego grona Prezydenta Zgromadzenia Fundatorów.

§ 23

1.     Zgromadzenie Fundatorów jest organem nadzorującym i opiniującym Fundacji.

2.     Do kompetencji Zgromadzenia Fundatorów należy:

a)     powoływanie i odwoływanie członków Rady Fundacji,

b)     powoływanie i odwoływanie członków Zarządu w tym Prezesa i Wiceprezesów,

c)     uchwalanie zmian statutu Fundacji,

d)     wytyczanie głównych kierunków działania Fundacji,

e)     zatwierdzanie programów działania Fundacji,

f)      zajmowanie stanowiska w sprawach przedłożonych przez Zarząd lub podjętych z własnej inicjatywy,

g)     ustalanie kierunkowych wytycznych dla Zarządu co do sposobu rozdziału zgromadzonych środków,

h)     podejmowanie uchwał o połączeniu lub likwidacji Fundacji,

i)      ustalanie wynagrodzenia członków Zarządu według zasad określonych w § 43,

j)      zatwierdzanie rocznych planów działania Fundacji i preliminarza kosztów jej działania,

k)     uchwalanie regulaminu działania Zarządu,

l)      ustanowienie organizacji wewnętrznej Fundacji,

ł)      rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań finansowych, sprawozdań Zarządu z działalności Fundacji, sprawozdań z działalności Rady Fundacji oraz udzielanie absolutorium Zarządowi i Radzie Fundacji,

m)    zatwierdzanie wysokości wynagrodzeń pracowników Fundacji,

n)     podejmowanie decyzji o przystąpieniu do spółek i Fundacji.

§ 24

1.       Zgromadzenie Fundatorów zwołuje Prezydent Zgromadzenia z własnej inicjatywy, bądź na wniosek Rady Fundacji, Zarządu lub Fundatora – zgłoszony Prezydentowi na piśmie.

2.       Zgromadzenie Fundatorów powinno być zwołane co najmniej jeden raz w roku.

§ 25

1.     Zgromadzenie Fundatorów podejmuje decyzje w formie uchwał.

2.     Z wyjątkiem uregulowań § 46, 49 i 51 decyzje i uchwały Zgromadzenia Fundatorów zapadają zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków.

3.     W razie równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego obrad. 

§ 26

W przypadku niemożności pełnienia funkcji przez Prezydenta Zgromadzenia Fundatorów, Zgromadzenie Fundatorów powołuje ze swego grona osobę do sprawowania tej funkcji.

§ 27

Fundatorzy mogą działać przez swoich pełnomocników.

RADA FUNDACJI 

§ 28 

1.     Rada Fundacji jest organem o uprawnieniach inicjatywnych. Ponadto, Rada Fundacji kontroluje działalność Zarządu i sprawuje nad nim stały nadzór.

2.     W skład Rady Fundacji wchodzi od 3 do 5 osób powołanych przez Zgromadzenie Fundatorów na okres 3 lat. Członkowie Rady Fundacji są powoływani na okres wspólnej kadencji.

3.     Mandat członków Rady Fundacji wygasa z dniem zatwierdzenia sprawozdania finansowego Fundacji za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia tej funkcji.

4.     Członkowie Rady Fundacji mogą być odwołani przed upływem kadencji z przyczyn wymienionych w § 35.

§ 29 

Do Rady Fundacji należy:

a)     nadzór nad realizacją głównych kierunków działania Fundacji,

b)     występowanie z wnioskami dotyczącymi działalności Fundacji,

c)     opiniowanie rocznych i wieloletnich programów działania Fundacji,

d)     wyrażanie opinii w sprawach przedłożonych jej przez Zarząd,

e)     dokonywanie rewizji majątku oraz kontroli finansowej,

f)      ocena sprawozdań finansowych oraz sprawozdań Zarządu z działalności Fundacji.

§ 30 

Rada Fundacji na swym pierwszym posiedzeniu wybiera ze swego grona przewodniczącego i wiceprzewodniczącego Rady Fundacji.

§ 31 

1.     Rada Fundacji pracuje na posiedzeniach zwoływanych przez Przewodniczącego Rady Fundacji, nie rzadziej niż jeden raz w roku.

2.     W posiedzeniach tych uczestniczy przedstawiciel Zarządu Fundacji – w celu składania wyjaśnień.

§ 32

 

Uchwały Rady Fundacji zapadają zwykłą większością głosów, z tym że dla prawomocności tych uchwał wymagana jest obecność co najmniej połowy składu jej członków, w tym Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego.

§ 33 

Każdy członek Rady Fundacji ma jeden głos. Uchwały zapadają zwykłą większością głosów, a przy równej ich liczbie – decyduje głos Przewodniczącego.

§ 34 

1.     Do udziału w posiedzeniu Rady Fundacji mogą być zapraszane osoby i przedstawiciele organizacji, których działalność jest zbieżna z celami Fundacji.

2.     Udział osób wymienionych w pkt. 1 w posiedzeniach Rady ma charakter doradczy

ZARZĄD FUNDACJI 

§ 35 

1.     Zarząd Fundacji, zwany dalej Zarządem, składa się z trzech do pięciu osób i jest powoływany na okres 3 lat przez Zgromadzenie Fundatorów. Członkowie Zarządu Fundacji są powoływani na okres wspólnej kadencji.

2.     Mandat członków Zarządu wygasa z dniem zatwierdzenia sprawozdania finansowego Fundacji za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia tej funkcji.

3.     Członkostwo w Zarządzie ustaje z chwilą odwołania bądź śmierci członka Zarządu.

4.     Odwołanie członka Zarządu przez Fundatorów następuje w przypadku:

a)     złożenia rezygnacji,

b)    podjęcia pracy, której charakter uniemożliwia należyte wykonywanie funkcji członka Zarządu,

c)     choroby, ułomności lub utraty sił - powodujących stałą niezdolność do sprawowania funkcji,

d)    niespełnienie obowiązków członka przez okres dłuższy niż rok,

e)     przekroczenie 75 roku życia,

f)     nienależytego wypełniania funkcji członka,

g)    istotnego naruszenia postanowień Statutu.

§ 36

Pracami Zarządu kieruje Prezes.

§ 37

<Skreślony uchwałą Zgromadzenia Fundatorów z 10 stycznia 2014 r.>

§ 38

1.     Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.

2.     Zarząd działa według regulaminu uchwalonego przez Zgromadzenie Fundatorów.

§ 39

Zarząd Fundacji:

a)     reprezentuje ją na zewnątrz,

b)     opracowuje roczne i wieloletnie plany jej działania,

c)     sporządza sprawozdania z działalności Fundacji,

d)     sprawuje zarząd jej majątkiem,

e)     przyjmuje subwencje, darowizny, spadki i zapisy,

f)      ustala wielkość zatrudnienia i wysokość środków na wynagrodzenia dla pracowników Fundacji,

g)     kieruje bieżącą działalnością Fundacji, odpowiada za realizację jej celów statutowych,

h)     występuje z wnioskiem w sprawie zmian w statucie, połączenia oraz likwidacji Fundacji.

§ 40

1.     Oświadczenie woli w imieniu Fundacji składają dwaj członkowie Zarządu, w tym Prezes lub Wiceprezes Fundacji.

2.     Zarząd może uchwałą upoważnić jednego z członków Zarządu do jednoosobowego reprezentowania Fundacji w sprawach ściśle określonych w tych uchwałach i wyznaczonym zakresie.

§ 41

Zarząd podejmuje uchwały większością 3/4 głosów, przy czym do ważności uchwał wymagana jest obecność co najmniej trzech jego członków, w tym Prezesa lub Wiceprezesa Zarządu.

 

§ 42

Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż dwa razy w roku.

§ 43

1.       Członkowie Zarządu mogą pozostawać z Fundacją w stosunku pracy.

2.       Wynagrodzenie członków Zarządu określa uchwałą Zgromadzenie Fundatorów.

§ 44 

Warunki pracy i płacy pracowników biura Fundacji określa Zarząd za zgodą Zgromadzenia Fundatorów.

ROZDZIAŁ V

ZMIANA STATUTU

§ 45

Zmiana statutu nie może dotyczyć celu Fundacji.

§ 46

Decyzje w kwestii zmiany statutu podejmuje Zgromadzenie Fundatorów w drodze jednomyślnej uchwały podejmowanej na wniosek Zarządu.

ROZDZIAŁ VI

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

§ 47

Dla efektywnego urzeczywistnienia swoich celów Fundacja może połączyć się i inną fundacją.

§ 48

Połączenie nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mógłby zmienić się cel Fundacji.

§ 49

Decyzję o połączeniu podejmuje Zgromadzenie Fundatorów poprzez jednomyślną uchwałę podjętą na wniosek Zarządu.

§ 50

Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów dla których została powołana, lub wobec wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.

§ 51

Decyzję o likwidacji Fundacji podejmuje Zgromadzenie Fundatorów w drodze jednomyślnej uchwały podjętej na wniosek Zarządu.

§ 52

Majątek pozostały po likwidacji Fundacji przekazuje się, z zastrzeżeniem art. 5 ust. 4 o fundacjach, na rzecz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

§ 53

Fundacja składa właściwemu ministrowi corocznie do dnia 31 marca sprawozdanie ze swej działalności za ubiegły rok.

§ 54

Statut wchodzi w życie z dniem zarejestrowania Fundacji przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy.

 

Zarząd Fundacji                                                                               

 

 

pobierz Statut w wersji pdf

ZamknijNa tej stronie internetowej wykorzystywane są pliki cookies zbierane do celów statystycznych i wykorzystywane do poprawnego działania serwisu www.
Warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies można zmienić w ustawieniach przeglądarki - niedokonanie zmian ustawień przeglądarki jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zapisywanie.