Laboratorium analityczne, wzorujące i zakres akredytacji – chłodnictwo i klimatyzacja

Laboratorium PROZON dzieli się na dwie części: analityczną i wzorcującą. Część analityczna świadczy usługi w zakresie kontroli jakości czynnika pierwotnego, czynnika chłodniczego pochodzącego z pracującej instalacji, a także czynnika zregenerowanego, w celu stwierdzenia zgodności ze standardami AHRI. Część wzorcująca zajmuje się kontrolą oraz wzorcowaniem urządzeń stosowanych
w chłodnictwie. 

Usługi wykonywane w laboratorium analitycznym:

Badanie podstawowe czynnika chłodniczego

– badanie składu za pomocą analizatora TASCO posiada niską dokładność pomiaru, dlatego wykonane pomiary mają charakter orientacyjny.

Badania rozszerzone czynnika chłodniczego

– zapewniają wysoką dokładność pomiaru:

• skład (metodą chromatografii gazowej) – badanie wykonuje się w celu wykluczenia podwyższonej zawartości domieszek oraz potwierdzenia odpowiedniej zawartości procentowej poszczególnych komponentów czynnika chłodniczego. 

wilgotność (metodą kulometryczną) – dopuszczalna wg normy ilość wilgoci
w czynniku chłodniczym to 10 ppm. Zbyt wysoka zawartość wody w czynniku może prowadzić do powstawania korków lodowych w instalacji chłodniczej.

kwasowość (metodą miareczkowania alkacymetrycznego) – badanie polega na określeniu zawartości kwasów w czynniku chłodniczym w przeliczeniu na kwas chlorowodorowy (HCl). Zakwaszenie czynnika spowodowane może być spaleniem sprężarki.

pozostałości stałe i wysokowrzące (metoda odparowania) – pozostałości wysokowrzące – oleje, pozostałości stałe – metale i inne zanieczyszczenia. Prawidłowe działanie instalacji chłodniczej zapewniane jest między innymi przez odpowiednią (przystosowaną do wielkości instalacji) ilość czynnika chłodniczego,
a zbyt duża zawartość oleju w obiegu zmniejsza wydajność układu. 

obecność chlorków  (metodą strąceniową) –czynnik chłodniczy o prawidłowych parametrach nie powinien zawierać chlorków, dlatego badamy nie zawartość chlorków, a ich obecność. 

Badania oleju sprężarkowego: 

  • wilgotność (metodą kulometryczną) – wartość dopuszczalna zależy od przeznaczenia oleju. Obecność wody w ilościach większych niż dopuszczalna może świadczyć o przedostawaniu się wody do układu olejowego z innych obiegów. Przekroczenie dopuszczalnej wartości wilgotności powoduje degradację olejów.
  • liczba kwasowa (metodą miareczkowania potencjometrycznego) – zakwaszenie oleju jest skutkiem utleniania jego mniej odpornych składników, ponadto niektóre oleje zawierają dodatki o charakterze kwasowym, w wyniku rozkładu których następuje zmniejszenie liczby kwasowej. Nadmierna kwasowość prowadzi do degradacji oleju. 
  • lepkość kinematyczna (metodą wiskozymetryczną)
  • oznaczanie zawartości pierwiastków (metodą emisyjnej spektroskopii atomowej)

Usługi wykonywane w laboratorium wzorcującym: 

W odpowiedzi na zapisy polskiej ustawy F-gazowej informujemy, że Laboratorium PROZON świadczy usługi w zakresie:

Kontroli czułości przenośnych detektorów nieszczelności czynników chłodniczych

kontrola detektora obejmuje sprawdzenie, czy urządzenia te są w stanie osiągnąć daną wartość kontrolną wycieku czynnika chłodniczego na poziomie 5g/rok. Świadectwo kontroli z wynikiem pozytywnym ważne jest przez dwanaście miesięcy od daty wykonania kontroli. Wartość kontrolna wycieku oraz czas ważności takiego świadectwa są określone w Rozporządzeniu Komisji (WE) nr 1516/2007 z dnia 19 grudnia 2007r.

Kontroli przenośnych pomp próżniowych

– w przypadku pomp próżniowych sprawdza się, czy są zdolne wytworzyć próżnię o ciśnieniu 270 Pa lub niższym. Świadectwa kontroli tych urządzeń, w przeciwieństwie do detektorów, nie posiadają okresu ważności, jednak zaleca się regularnie sprawdzanie pomp próżniowych, w celu zapewnienia odpowiednich parametrów pracy urządzenia.

Wzorcowania wag nieautomatycznych

– wzorcowanie wag pozwala na sprawdzenie, jakim błędem pomiarowym obarczone są te urządzenia. Proces ten polega na zadaniu konkretnych wartości odniesienia i porównaniu wskazań urządzenia wzorcowanego z wzorcem o wyższej klasie i większej dokładności. Wzorce pomiarowe dostępne w PROZON Fundacji Ochrony Klimatu posiadają świadectwa wydane w ramach porozumienia EA MLA w zakresie wzorcowania.

Wzorcowania manometrów analogowych oraz cyfrowych

– wzorcowanie manometrów pozwala na sprawdzenie, jakim błędem pomiarowym obarczone są te urządzenia. Proces ten polega na zadaniu konkretnych wartości odniesienia i porównaniu wskazań urządzenia wzorcowanego z wzorcem
o wyższej klasie i większej dokładności. Wzorce pomiarowe dostępne
w PROZON Fundacji Ochrony Klimatu posiadają świadectwa wydane w ramach porozumienia EA MLA w zakresie wzorcowania.

Wzorcowania wakuometrów analogowych oraz cyfrowych

– wzorcowanie wakuometrów pozwala na sprawdzenie, jakim błędem pomiarowym obarczone są te urządzenia. Proces ten polega na zadaniu konkretnych wartości odniesienia i porównaniu wskazań urządzenia wzorcowanego z wzorcem
o wyższej klasie i większej dokładności. Wzorce pomiarowe dostępne
w PROZON Fundacji Ochrony Klimatu posiadają świadectwa wydane w ramach porozumienia EA MLA w zakresie wzorcowania.