Laboratorium analityczne, wzorujące i zakres akredytacji – chłodnictwo i klimatyzacja

Laboratorium PROZON dzieli się na dwie części: analityczną i wzorcującą. Część analityczna świadczy usługi w zakresie kontroli jakości czynnika pierwotnego, czynnika chłodniczego pochodzącego z pracującej instalacji, a także czynnika zregenerowanego, w celu stwierdzenia zgodności ze standardami AHRI. Część wzorcująca zajmuje się kontrolą oraz wzorcowaniem urządzeń stosowanych w chłodnictwie.

Usługi wykonywane w laboratorium analitycznym:

Badania rozszerzone czynnika chłodniczego:

zgodnie z obowiązującym standardem AHRI 700 zapewniają wysoką dokładność pomiaru:

 • skład (metodą chromatografii gazowej) – badanie wykonuje się w celu wykluczenia podwyższonej zawartości domieszek oraz potwierdzenia odpowiedniej zawartości procentowej poszczególnych komponentów czynnika chłodniczego.
 • wilgotność (metodą kulometryczną) – dopuszczalna wg normy ilość wilgoci
  w czynniku chłodniczym to 10 ppm. Zbyt wysoka zawartość wody w czynniku może prowadzić do powstawania korków lodowych w instalacji chłodniczej.
 • kwasowość (metodą miareczkowania alkacymetrycznego) – badanie polega na określeniu zawartości kwasów w czynniku chłodniczym w przeliczeniu na kwas chlorowodorowy (HCl). Zakwaszenie czynnika spowodowane może być spaleniem sprężarki.
 • pozostałości stałe i wysokowrzące (metoda odparowania) – pozostałości wysokowrzące – oleje, pozostałości stałe – metale i inne zanieczyszczenia. Prawidłowe działanie instalacji chłodniczej zapewniane jest między innymi przez odpowiednią (przystosowaną do wielkości instalacji) ilość czynnika chłodniczego, a zbyt duża zawartość oleju w obiegu zmniejsza wydajność układu.
 • obecność chlorków (metodą strąceniową) –czynnik chłodniczy o prawidłowych parametrach nie powinien zawierać chlorków, dlatego badamy nie zawartość chlorków, a ich obecność.
 • zawartość gazów nieskraplających (metodą chromatografii gazowej) – badanie polega na określeniu zawartości takich gazów jak tlen, azot, dwutlenek węgla, argon i tlenek węgla.

Badania oleju sprężarkowego:

 • wilgotność (metodą kulometryczną) – wartość dopuszczalna zależy od przeznaczenia oleju. Obecność wody w ilościach większych niż dopuszczalna może świadczyć o przedostawaniu się wody do układu olejowego z innych obiegów. Przekroczenie dopuszczalnej wartości wilgotności powoduje degradację olejów.
 • liczba kwasowa (metodą miareczkowania potencjometrycznego) – zakwaszenie oleju jest skutkiem utleniania jego mniej odpornych składników, ponadto niektóre oleje zawierają dodatki o charakterze kwasowym, w wyniku rozkładu których następuje zmniejszenie liczby kwasowej. Nadmierna kwasowość prowadzi do degradacji oleju.
 • lepkość kinematyczna (metodą wiskozymetryczną).
 • oznaczanie zawartości pierwiastków (metodą emisyjnej spektroskopii atomowej).

Usługi wykonywane w laboratorium wzorcującym:

W odpowiedzi na zapisy polskiej ustawy F-gazowej informujemy, że Laboratorium PROZON świadczy usługi w zakresie:
 • null

  Kontroli czułości przenośnych detektorów nieszczelności czynników chłodniczych

  kontrola detektora obejmuje sprawdzenie, czy urządzenia te są w stanie osiągnąć daną wartość kontrolną wycieku czynnika chłodniczego na poziomie 5g/rok. Świadectwo kontroli z wynikiem pozytywnym ważne jest przez dwanaście miesięcy od daty wykonania kontroli. Wartość kontrolna wycieku oraz czas ważności takiego świadectwa są określone w Rozporządzeniu Komisji (WE) nr 1516/2007 z dnia 19 grudnia 2007r.

 • null

  Kontroli przenośnych pomp próżniowych

  w przypadku pomp próżniowych sprawdza się, czy są zdolne wytworzyć próżnię o ciśnieniu 270 Pa lub niższym. Świadectwa kontroli tych urządzeń, w przeciwieństwie do detektorów, nie posiadają okresu ważności, jednak zaleca się regularnie sprawdzanie pomp próżniowych, w celu zapewnienia odpowiednich parametrów pracy urządzenia.

 • null

  Wzorcowania wag nieautomatycznych

  wzorcowanie wag pozwala na sprawdzenie, jakim błędem pomiarowym obarczone są te urządzenia. Proces ten polega na zadaniu konkretnych wartości odniesienia i porównaniu wskazań urządzenia wzorcowanego z wzorcem o wyższej klasie i większej dokładności. Wzorce pomiarowe dostępne w PROZON Fundacji Ochrony Klimatu posiadają świadectwa wydane w ramach porozumienia EA MLA w zakresie wzorcowania.

 • null

  Wzorcowania wakuometrów analogowych oraz cyfrowych

  wzorcowanie wakuometrów pozwala na sprawdzenie, jakim błędem pomiarowym obarczone są te urządzenia. Proces ten polega na zadaniu konkretnych wartości odniesienia i porównaniu wskazań urządzenia wzorcowanego z wzorcem
  o wyższej klasie i większej dokładności. Wzorce pomiarowe dostępne
  w PROZON Fundacji Ochrony Klimatu posiadają świadectwa wydane w ramach porozumienia EA MLA w zakresie wzorcowania.

 • null

  Wzorcowania manometrów analogowych oraz cyfrowych

  wzorcowanie manometrów pozwala na sprawdzenie, jakim błędem pomiarowym obarczone są te urządzenia. Proces ten polega na zadaniu konkretnych wartości odniesienia i porównaniu wskazań urządzenia wzorcowanego z wzorcem
  o wyższej klasie i większej dokładności. Wzorce pomiarowe dostępne
  w PROZON Fundacji Ochrony Klimatu posiadają świadectwa wydane w ramach porozumienia EA MLA w zakresie wzorcowania.