Regeneracja i zagospodarowanie SF6

W Fundacji PROZON możliwe są do zrealizowania 2 sposoby zagospodarowania odzyskanego z urządzeń sześciofluorku siarki (SF6):

 • null

  Przyjęcie odpadu do zagospodarowania

  Sześciofluorek siarki (SF6) odzyskany z urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych jest odpadem. Zagospodarowanie odpadu odbywa się wg cennika usług Centrum Regeneracji. Klientów, którzy podpisali z Fundacją Umowę o współpracy w zakresie ochrony klimatu obowiązują specjalne ceny zagospodarowania odpadów określone w warunkach umowy.

 • null

  Regeneracja sześcioluorku siarki (SF6)

  Regeneracja oznacza powtórne przetworzenie odzyskanego fluorowanego gazu cieplarnianego celu uzyskania właściwości odpowiadających właściwościom substancji pierwotnej. Zanieczyszczony SF6 zostaje poddany zaawansowanemu procesowi oczyszczania, którego efektem jest uzyskanie parametrów, spełniających wymogi norm PN-EN IEC 60376 lub PN-EN IEC 60480.

  Jakość sześciofluorku siarki (SF6) po regeneracji potwierdzona jest certyfikatem jakości wydanym przez Laboratorium PROZON.

  W każdym z powyższych przypadków, na SF6 przekazany do Centrum Regeneracji musi być wystawiona Karta Przekazania Odpadu (KPO), będąca potwierdzeniem zagospodarowania odpadu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

cyklodzyskiwania